Ministr Vojtěch: Návrh zavádí pojem technické konopí a posouvá hranici obsahu THC na 1 %

02.06.2021 16:03

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 2. června 2021 k zákonu o léčivech

Ministr Vojtěch: Návrh zavádí pojem technické konopí a posouvá hranici obsahu THC na 1 %
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch na CNN Prima News

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych k uvedení předloženého návrhu pouze připomenul, že jeho základními cíli jsou zakotvení předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek na elektronický recept s označením "vysoce návyková látka" a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice. Ty elektronické recepty jsou takzvané recepty s modrým pruhem, které v tuto chvíli jsou listinné. Pouze a jedině v případě přijetí daného zákona to budou ty známé eRecepty, jak je známe již několik let.

V rámci druhého čtení návrhu bylo načteno 17 pozměňovacích návrhů. Jsem velice rád, že ve většině z nich zaujímáme shodné stanovisko s garančním výborem, kterým je výbor pro zdravotnictví. Přesto mi dovolte upozornit, že rozdílný názor zaujímám k doporučení výboru zejména v oblasti návrhů dotýkajících se prolomení hranice obsahu THC v technickém konopí a v produktech z konopí. Nemohu tedy souhlasit a ztotožnit se s doporučením garančního výboru pro podporu pozměňovacích návrhů označených písmeny A a B.

Nejprve mi dovolte pár slov k pozměňovacímu návrhu zemědělského výboru, který je uveden pod písmenem A, se kterým Ministerstvo zdravotnictví zásadně nesouhlasí, přičemž svůj nesouhlas s tímto návrhem vyjádřily také Generální ředitelství cel a Národní protidrogová centrála. Návrh zavádí pojem technické konopí a posouvá hranice obsahu THC v tomto konopí z původních 0,3 % v rostlině konopí na hodnotu 1 % v nově zavedeném pojmu "technické konopí". Posunutí této hranice by způsobilo chaos zejména v rámci obchodování s touto komoditou na společném evropském trhu, neboť takové odrůdy nejsou ze společného evropského katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. Tento závažný nedostatek pak nelze vyřešit zakotvením výjimky z evropského práva v národní legislativní úpravě. Prolomení hranice 0,3 % THC by mělo též významný dopad do systému trestního práva, kde právě tato hranice slouží pro posouzení rozdílu mezi přestupkem a trestným činem. Uvedená změna by tak měla zásadní dopad do trestně právní oblasti, která se (nesrozumitelné) více jak dvacet let.

Zásadním problémem je však naprosté vyčlenění technického konopí, což je jednoznačně v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných a psychotropních látkách z roku 1961. Jedná se o úmluvu, která byla sice přijata již před 60 lety, nicméně stále se jí Česká republika musí řídit a je jí vázána. Jelikož je Česká republika demokratický právní stát, nelze tedy tuto úmluvu ignorovat.

Další pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B podal pan poslanec Vyzula. Návrh posouvá hranice obsahu THC, kterou může obsahovat konopný extrakt a tinktura, až na 1 % tak, aby se vyhnul klasifikaci návykové látky, což je taktéž v rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných a psychotropních látkách, tak jak ji musíme dodržovat. Připustíme-li, že tento poslanecký návrh na sebe bere odpovědnost za zdravotní neškodnost takových produktů ve všech představitelných sférách, jako jsou potraviny, elektronické cigarety, potravinové doplňky a mnoho dalších výrobků, a to i při dlouhodobé expozici a různých formách podání, musím konstatovat, že k návrhu naprosto absentují vědecké podklady pro přijetí takové změny.

K hranici 1 % obsahu THC ještě musím připomenout, že zakotvení takto vysoké hranice by mělo zcela jistě hluboký dopad na ostatní členské země Evropské unie, kde je v nejliberálnějších zemích uznávanou hranicí obsahu THC hranice 0,2 %. Ani na této hranici však neexistují na společné evropské úrovni dostatečná shoda a tento návrh tuto hranici ještě pětinásobně posunuje. S přihlédnutím k restriktivním opatřením v okolních zemích v oblasti konopí a též ze zkušenosti s alkoholovou turistikou v České republice se velice obávám, že se tímto opatřením naše země stane přitažlivou destinací pro specifický druh turistiky. Tento návrh tedy pokládám bez nějaké větší široké a odborné diskuse a doplnění vědeckých poznatků za poměrně rizikový.

Bohužel to není jediné nebezpečí tohoto návrhu s dobrým úmyslem pomoci pěstitelům léčebného konopí a sejmout z těchto pěstitelů povinnost disponovat certifikátem správné výrobní praxe, tak vrhá tento návrh na konopí pro léčebné použití jakýsi stín farmaceutické substance druhé kategorie, při jejíž produkci není třeba dodržovat všechna nastavená pravidla výrobce léčivých látek, tedy tu správnou výrobní praxi. Tímto krokem nejen že se prakticky omezuje výkon kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv v této oblasti, umožňuje se vznik nedefinovaného meziproduktu bez potřebného certifikátu kvality, ale též významně komplikuje udělení licence k pěstování konopí pro léčebné použití, tudíž s tímto návrhem Ministerstvo zdravotnictví nemůže souhlasit.

Anketa

Chcete, aby KSČM vyslovila nedůvěru Babišově vládě?

13%
87%
hlasovalo: 7773 lidí

Nelze také souhlasit s většinou pozměňovacích návrhů pana poslance Vymazala označených jako F3 až F10, které obsahují různé dílčí změny zákona o návykových látkách, neboť jsou v rozporu s koncepcí a cíli zákona i mezinárodními závazky České republiky. Zde nacházíme plnou shodu se stanovisky garančního výboru.

Pozměňovací návrh F3 zavádí druhou kategorii odborné způsobilosti odpovědné osoby. Jednalo by se o výrazné oslabení odbornosti odpovědné osoby u činností s návykovými látkami, což by výrazně zvýšilo riziko nedbalostního zacházení s návykovými látkami a představuje ohrožení veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh F4 ruší možnost zamítnutí žádosti o vydání povolení k zacházení s návykovými látkami v případě, kdy žadatel prokazatelně zamýšlí užít povolení v rozporu s právními předpisy. Návykové látky jsou výrazně kontrolovanou komoditou a proto je nezbytné, aby v rámci správního řízení existoval mechanismus, na základě kterého bude možné zabránit vydání povolení v takových případech.

Pozměňovací návrh F5 se snaží taxativně definovat podmínky a parametry pro zařazení nových látek na seznam návykových látek. Současný systém zařazování látek na seznam se však za více než sedm let fungování plně osvědčil. Každá z identifikovaných rizikových látek je hluboce a detailně diskutována v rámci ustanovené odborné pracovní skupiny a změna je podle mého názoru zcela zbytečná.

Pozměňovací návrh F6 zavádí právní nárok na povolení k dovozu a povolení k vývozu návykových látek. S ohledem na nastavený pevný systém obchodování s návykovými látkami a přípravky v rámci OSN na základě mezinárodních smluv je potřeba korigovat množství obchodované látky, není tudíž možné přijmout automatické vydávání povolení k dovozu či vývozu návykových látek a tím umožnit nekontrolované obchodování.

Pozměňovací návrh F7 umožňuje fyzické osobě zacházet v malém množství pro vlastní potřebu a pro účely poskytnutí vzorku s návykovou látkou. Tento návrh má umožnit vznik tzv. aplikačních místností. Jedná se o zásadní rozpor s mezinárodním právem, neboť návrh nejen že připouští, ale přímo vytváří podmínky pro jiné než léčebné či vědecké použití návykových látek. Navíc argument, který jsem vyslechl na výboru pro zdravotnictví, že tento návrh má umožnit, aby si uživatel drogy došel pod dohledem vyzkoušet, zda ho droga zabije, nebo ne, mi přijde zcela absurdní.

Pozměňovací návrh F8 zavádí nový přestupek týkající se zpracování a skladování malého množství neoprávněně vypěstovaných rostlin či hub obsahujících návykovou látku. Tato otázka by měla být řešena po komplexním posouzení odborníky a diskusí mezi dotčenými orgány, např. Policií ČR nebo samosprávami, kterým by připadla příslušnost rozhodovat nově zaváděný přestupek. K pozměňovacímu návrhu se vyjádřilo Ministerstvo spravedlnosti, které uvedlo, že bez odpovídající změny trestního zákoníku nelze s tímto návrhem souhlasit.

Pozměňovací návrhy F9 a F10 umožňují pěstovat a přechovávat rostliny konopí pro svou potřebu, což je v jednoznačném rozporu s Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961, neboť konopí je omamnou látkou ve smyslu této úmluvy i zákona o návykových látkách. V případě těchto dvou návrhů tak jde o prakticky totožný návrh, který byl v roce 2019 předložen této Sněmovně jako sněmovní tisk 331 a který byl zamítnut již v prvém čtení, neboť se jedná o bezbřehou legalizaci konopí.

Lze očekávat, že důsledkem přijetí jednoho z těchto pozměňovacích návrhů by byla též konopná turistika a to zejména z jiných členských států Evropské unie, což by mělo za následek další v návrhu neřešené problémy.

Tolik tedy k těm klíčovým pozměňovacím návrhům, které se zejména týkají otázky konopí a nakládání s touto omamnou látkou. A já vás žádám, aby hlasování respektovalo souhlas případně nesouhlas Ministerstva zdravotnictví, neboť často skutečně ty návrhy jsou poměrně extenzivní a z našeho pohledu by to mohlo znamenat zásadní problém i pro Národní protidrogovou centrálu případně Ministerstvo zdravotnictví a další subjekty.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Johnová (Praha sobě): Musíme mít na paměti, že očkování není všespásné

16:57 Johnová (Praha sobě): Musíme mít na paměti, že očkování není všespásné

Epidemická situace se na území hlavního města i v dalších krajích zhoršuje. Praha se proto obrací na…