Senátorka Seitlová: No, víte, ona ta debata je podle mě poněkud složitá, aby to bylo pochopeno

17.05.2018 19:07

Projev na 15. schůzi Senátu k návrhu zákona, kterým se mění vodní zákon dne 17. 5. 2018

Senátorka Seitlová: No, víte, ona ta debata je podle mě poněkud složitá, aby to bylo pochopeno
Foto: zeleni.cz
Popisek: Senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL)

Pane předsedající, zdá se, že jsem to musela zachránit, nedá se nic dělat... Byl by „džouk“, kdyby se rozprava ukončila, a přitom máme tolik pozměňovacích návrhů, a čekali jsme, že debata bude náročná. Ale dobrá. Takže já se tedy dovolím vyjádřit k tomu předloženému návrhu.

Jak už jsem řekla ve své zpravodajské zprávě, tak ten zákon má řadu pozitivních impulsů a opatření, které mohou vést k tomu, že do budoucna ty body, které máme, tak nebudeme mít takhle velice znečištěny. Ano, ty impulsy tam jsou. Ale teď tedy detailněji.

Ta debata je zejména vedena k otázce ustanovení o vyloučení povinnosti povolení nakládání s vodami, takzvaných odlehčovacích komor, jak o tom hovořil pan senátor Šilar ve své zpravodajské zprávě. No, víte, ona ta debata je podle mě poněkud složitá, aby to bylo pochopeno. Ale já se k tomu vyjádřím. V tuhle chvíli vypouštíme odpadní vody z čistíren. Všechny odpadní vody v České republice musí projít předčištěním. Není možné, aby nějaká odpadní voda neprošla předčištěním. Jestliže odpadní vodu pouštím přes tu čistírnu, tak ta čistírna za množství té vypuštěné odpadní vody a za znečištění, které ty odpadní vody obsahují, platí. Ale pozor, ona neplatí do výše sto tisíc kubíků za rok z množství a neplatí tam, kde znečištěné látky dosahují těch limitů, které jsou stanovené. Říkám to zjednodušeně. Takže už tam neplatí.

A teď je otázka, jestli debata, která se vede, se vede kolem malých čistíren odpadních vod. To znamená menší obce, protože sto tisíc kubíků je obrovské množství. Takže já jenom chci říct, že to je první věc, kterou bych ráda tady zdůraznila. Je to velké množství. Není to obrovské, ale je to velké množství. A pak je potřeba říci, že v tomto návrhu zákona se hovoří pouze o změnách povinností týkajících se odlehčovacích komor na kanalizacích. A ty odlehčovací komory mají mít odklad, pokud nejsou technicky zabezpečené, tak, jak by měly být, tak mají odklad placení veškerých poplatků, a to do roku – teď, jak je platné – do roku 2022. A víme, že to je předložený návrh, který by ještě měl odložit tu účinnost. Ten tady leží a ten má přichystaný pan senátor Horník.

A ten zákon říká, že pokud ti, kteří mají odlehčovací komory a všechny uvedou do stavu, který bude odpovídat technickým parametrům, takže to bude tak, že vůbec nebudou muset mít povolení. Otázkou je, a to jsem s paní senátorkou Hubáčkovou konzultovala, tak jsme se shodly na tom, že se neví, jak vlastně bude vypadat to technické zabezpečení, které bude odpovídat zákonu. A to je naprosto oprávněná námitka. Vím, že ministerstvo nám na výboru říkalo, že tato vyhláška, nebo nařízení, které to má stanovovat, vyjde někdy koncem léta, někdy na podzim. No tak dobře, řekněme do konce roku. Ale ta míra nejistoty tam samozřejmě je. To je třeba říct naprosto korektně.

Na druhé straně jsme se také dohodli na tom, že když prodloužíme termín, dokdy to obce mají, nebo nemají řešit... Nebo obce, všechny čistírny, to znamená i ty velké, tak je tam dostatečný prostor, abychom vycizelovali to, kde já jsem slyšela, no, někde to možná nepůjde, někde to bude problém.

Takže jeden návrh, který před vámi bude ležet, bude takový, že úplně to vypusťme, nechtějme po těch odlehčovacích komorách nic. A druhý návrh je, odložme účinnost opatření až za těch pět, respektive šest let. Tak já to chci jenom vysvětlit, abychom tomu rozuměli. Takhle to v tom zákoně je. Pan ministr se k tomu jistě ještě může vyjádřit. A teď řeknu to, co jsme možná slyšeli na výboru, ale já to musím říct. Podívejte, to ministerstvo má všechny – protože máme přece jen systém IT, tak má všechny údaje o tom, kolik vod se vypustilo a jaké znečištění se vypustilo. A najednou zjistilo, že v povrchových vodách je toho znečištění podstatně víc, než by odpovídalo tomu, co se vlastně údajně vypustilo. A musím to říct celé. Ten problém je v tom – a já chci říct, že věřím tomu, že ve většině případů tomu tak není, vím, že jsme se s kolegy o tom bavili, a to je samozřejmě jistě tak, že většina těch, kdo mají čistírny, těch odtokových koryt nezneužívá.

Ale bohužel je – a to víme, že vždycky jsou takové případy – jsou případy, a zřejmě těch vod není málo, podle toho, jak se prokazuje v celkovém znečištění ve vodách, se část znečištění pustí odtokovými jímkami, které mají být jen pro havarijní stavy, a tím pádem se vyhneme poplatkové povinnosti a v některých případech i tomu čištění. A tomu má sloužit to opatření, které je. Já netvrdím, že je v tom zákoně formulované šťastně. To netvrdím, protože skutečně nemáme tu vyhlášku. Ale teď je otázka, jestli to celé vylít, vylít i to dítě s tou vaničkou, anebo tam dát ten delší odklad, na kterém by myslím mohla být shoda, a tím vyřešit to, tak dobře, ministerstvo, tak to tedy dodělej a jdeme dobrým směrem. Je to na vašem zvážení.

Takže to je první, to jsou bezodtokové jímky. Druhá věc, o které bych ráda hovořila, je otázka toho, co lze a jak zajistit to, aby na čistírnách odpadních vod nedocházelo k haváriím, které jsou bohužel zase určitým nedodržováním nebo obcházením právním předpisů způsobeny. A my nemáme jak toto obcházení řešit. A to ministerstvo udělalo to, že řeklo, tak dobrá, tak to, co se zneškodňuje na čistírnách odpadních vod, tak musí odpovídat technologii toho, co ta čistírna umí zneškodnit.

My máme čistírny komunálních splaškových vod a máme čistírny těch průmyslových vod, které obsahují nebezpečné a další látky. A bohužel se stává, že na čistírnách komunálních vod, těch splaškových, kde mám asi jenom šest limitních ukazatelů... Protože u splaškových vod se dál nic neměří, protože se nepředpokládá, že tam budou vysoké obsahy těžkých kovů nebo nějakých dalších nebezpečných látek, tak ano, tak se tam dovezou jiné látky, jiné odpady a ty se přes tu čistírnu pustí. Co je výsledkem? Výsledkem je, že ta čistírna to nevyčistí, de facto se to ani nezměří, protože není povinnost to měřit. Ten jejich řád říká, měříme jenom těch šest parametrů, co je ve splaškových vodách. A tomu se ministerstvo brání a říká, to je špatně. A my víme, že se to děje.

A já vím poslední případ Slaný. To je krásný případ, před čtrnácti dny byl v televizi. Velký rozsáhlý případ, nádherný. Pan starosta říká, my všechno plníme, a přitom tam už čtrnáct dní teče úplně smradlavá hnusná voda, a všichni vědí, že ta voda není v pořádku. Ale pan starosta říká, my jsme těch šest limitů splnili. Ale v té vodě je něco úplně jiného, co se samozřejmě na těch ČOVkách neměří. A to si myslím, že je správně. Ti, kteří dodržují kanalizační řád, ti, kteří takhle zneškodňují odpadní vody, tak pro ty to vůbec nebude problém. A to ministerstvo se jenom chce jistit, že když tam někdo doveze jiné splaškové vody, jiné odpadní vody, takže parametry vod odpovídají tomu, co je ta čistírna schopna zlikvidovat. A to jsou ty průmyslové vody.

Ale pozor, ve sněmovně byla velká debata o tom, aby se to nedotklo každého, kdo má odpadní jímku. To znamená, odpadní jímku, kde má ty svoje splaškové vody, běžné vody, komunální vody. A ten paragraf, který já tam navrhuji, říká: splaškové vody, běžné vody, ze staveb, z toho, co je, tak to lze samozřejmě bez omezení likvidovat. Ale pozor, pokud by tam měly být odpadní vody jiné, které jsou jiného charakteru, tak tam je třeba, aby byly v souladu s organizačním řádem, to znamená s tím, co ta čistírna může. A tam potom by bylo potřeba udělat analýzu. Ale to se netýká občana, vyloučilo se to, co bylo zejména ve sněmovně napadáno. Není jisté, aby občan nemusel provádět ty analýzy.

Takže běžné splaškové vody můžete, tak jak máte jímku, přijede někdo kdo má oprávnění, někdo z té čistírny, odveze vám to, je tam potřeba dokladovat, ještě tam dáváme zase odklad. Víme ze sněmovny, že se to bude odkladovat až za dva roky, čili dostanete papír, a on řekne převzal jsem tolik a tolik kubíků z vaší jímky, žumpy, septiku, tak jak to má být, odveze to - a je to všechno v pořádku.

Ale pro ty průmyslové vody je to problém. A ty průmyslové vody, které by měly být likvidovány a které jsou nebezpečné, možná ne všechny, jenom některé, které obsahují fakt nebezpečné látky, tak ty by měly být likvidovány na jiných čistírnách, a tam samozřejmě vždycky po nich tu analýzu také chtějí.

Tak nevím, jestli jsem to vysvětlila dostatečně. Tak to je § 38 odst. 2, kdy nám obce píší, že to tedy zhorší poplatky a občanům. Ne, tak jak je ten paragraf znovu formulovaný, je tam bez omezení možné dovážet všechny tyto vody a jenom ty vody, které jsou jiného charakteru, mohou obsahovat atd., přesně je to tam formulované.

To jsem chtěla opravdu upřesnit. Je to paragraf, na kterém jste pracovali s ministerstvem, protože jsme chtěli, aby běžný občan nebyl zatěžován a aby to nezvyšovalo náklady pro tyto čistírny. Jenom chceme, aby byl dodržován řád tak, aby se nám nedostávali látky, které pak poškozuje naše zdraví nejenom naše, ale i ryb, které jíme a všechno možné, tak aby se nedostávaly do vod. Tak to je ten druhý problém, o kterém se tam velice hovoří.

A teď tedy bych řekla třetí velice častá debata – otázka využití povrchových vod pro rekreační plavbu. Určitě tady bude tedy k tomu debata. My to máme v našem výboru schválené, čili je to výborový pozměňovací návrh. Musím říct, že to hlasování bylo sice samozřejmě většinové, ale nebylo úplně tedy tak, že by všichni hlasovali pro, protože – a já to musím říct – víte, té vody bude opravdu málo. Už teď je jí málo na povrchových tocích. Stavy jsou úplně, nechci strašit, ale jsou vážné. A to, že dnes zapršelo, tu situaci zdaleka nenapraví. Protože trend je opravdu dlouhodobý. A já říkám, ten boj o vodu už začíná. A pokud mám dát stanovisko, přestože mám ráda vodáky, tak v případě, že se máme rozhodnout, jak hospodařit s vodou, tak si nemyslím, že právě rekreace by měla být tím úplně nejvyšším height. A že bychom spíš tedy měli zvažovat skutečně, co je nejvíc hospodárné.

Takže v tuto chvíli opravdu na to upozorňuji a možná ta debata kolem toho se ještě rozvine. Fandím vodákům, ale situace je trošku jiná, než bylo prezentováno. Mám své pozměňovací návrhy, které byly schváleny výborem, a myslím, že o nich bude debata, nicméně musím si je tady samozřejmě odůvodnit. A ten první pozměňovací návrh, který byl, tak se týkal povolení stanových táborů. Ale ano, rozumím tomu a rozumím tomu, proč to bylo předloženo. Jenže tam je to druhé jenže, nejenom já, ale řada všech, se kterými jsem věc konzultovala, tak zvedali prst a říkali, no ono to může být opravdu nebezpečné. Když máme záplavové zóny, tak máme tam, kde ta voda zaplaví, ale pak mám aktivní záplavové zóny. A ty aktivní jsou ty, ve kterých je voda buď dost vysoko, tzn. nad půl metru, metr a výš, anebo tam ta voda teče velice rychle. A teď si představte, že v tom mám tábor, a já nevím, jestli na tom horním toku; skutečně může přijít rychlá povodeň, a teď jsme slyšeli ze zahraničí, že se to děje a máme extrémní stavy počasí, se kterými nemáme zkušenosti, nemáme, fakt nemáme. Spadne nám najednou hrozně moc vody. Takže mi to tábor spláchne a nějaké dítě se tam utopí anebo ho to nějak poškodí na zdraví. Proto tam dodávám pozměňovací návrhy jenom doplnit to původní a doplním to o to, že tam musí být tedy dostatečný čas podle předpovědi na to, aby mohly být osoby evakuovány z hlediska té možné předpovědi záplavové vlny nebo na stoupání povodně. Je to jenom malá obezlička, řekněme, s jistou opatrností, ale myslím si, že minimálně tato tam by měla opravdu být. Tak to je ten první pozměňovací návrh, který výbor mi schválil.

Druhý pozměňovací návrh je trošku víc k diskusi, o tom je vedena diskuse, jestli tedy obce, na jejíž území je vodní zdroj, tak mají mít nějakou část poplatku za odebírání podzemní vody. Už ve sněmovně byly předkládány návrhy, aby měly. V tuto chvíli jde 50 % do fondu životního prostředí a 50 % na kraje. Obě tyto instituce mají povinnost vždycky to dávat někam do vodohospodářských věcí a věcí souvisejících s vodou. Jenomže jsem si opravdu řekla, dobře, tak my máme ložiska nerostných surovin a tam obec také má něco z toho. Nějakou část poplatku. A když se odebírá voda, tak pro obec to znamená omezení. Měla jsem řadu stížností obcí, které říkaly: My tu máme pásma, my se nemůžeme rozvíjet, nás to omezuje, musíme jinak uklízet silnice, musíme jinak hospodařit s pozemky. A teď je debata o tom a možná není ještě zralá, jak by to mělo být, ale myslím si, že je dobré o tom debatovat a jsem přesvědčena, že část toho poplatku by těm obcím měla jít. A protože jsem se chtěla vyhnout tomu, aby to nebylo jen té obci, na které je přímo ten zdroj, tak jsem to formulovala právě podle toho pásma s tím, že obce, které mají toto ochranné pásmo a podle podílu toho, kolik toho mají na katastru. To znamená některá obec bude mít na svém katastru třeba celé ochranné pásmo vodního zdroje, to je hrozně nepříjemné pro tu obec, opravdu, anebo se může stát, to, co se stávalo, že tady byl jímací zdroj a druhá obec z toho měla problémy. Toho jsem se chtěla vyhnout, proto to mám takto formulované. Takže výbor to podpořil, ale uvidíme, jak bude ta debata tady.

A pak je další můj pozměňovací návrh, a ten pozměňovací návrh je třetí pozměňovací návrh, a ten se týká sucha. A přiznám se, že na tom mi opravdu hodně záleží. Víte, a teď to řeknu. Určitě a nechci vůbec říkat, že ne se někteří snaží, aby něco se suchem se dělalo, řešilo, ale jde to strašně pomalu. A to sucho nastupuje daleko rychleji, než jsou ta opatření realizována. Protože i klimatické změny, když to takhle řeknu, postupují daleko rychleji. Všichni odborníci vám to dnes řeknou a přitom opatření je velice, velice málo a velice, velice pomalu a velice, velice s velkými obtížemi. A proto jsem do toho paragrafu 102 doplnila to, že mimo jiných opatření, která vláda může financovat, resp. stát, tam doplňuji, že tedy ten stát má možnost úhrady ve veřejném zájmu financovat opatření stavební technická a jiná proti tomu suchu. Vím, že možná bude velká novela, ale kdy bude? Tak proto to tam opravdu dávám, aby pokud třeba teď se nějaká obec obrátí a nebo někdo a bude chtít opravdu to, co je rozumné a to co je správné, a to, co je samozřejmě efektivní, musí to být prověřené, tak aby to netrvalo ještě zase přes další schvalovačky programu, přes další věci. Samozřejmě některá opatření máme, ale zdaleka ne všechny, které by pomohly a pomohly by velmi, nemáme v právních předpisech ošetřeny. Proto tam tento institut dávám. Takže to je z mé strany v tuto chvíli všechno. Zřejmě ještě možná bude debata, ale děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Brexit prostě bude a třeba i bez dohody

22:08 Vích (SPD): Brexit prostě bude a třeba i bez dohody

Je ale potřeba ochránit naše firmy a občany. O co vlastně jde? Velká Británie už nechce být součástí…