V Havířově se má schylovat k výraznému zdražení energií. Rozkopané město je prý to nejmenší, upozornil zdroj

16.06.2021 13:12 | Kauza

Podivné chování vedení města Havířova; tato věta stála na začátku námi otevírané kauzy. Proč se tam mají budovat lokální kotelny? Kdo na tom vydělá a kde je selský rozum? Co ekologie, občané a legislativa? Zajímá to politickou reprezentaci v Havířově? Otázky, na které se PL snažily hledat odpověď.

V Havířově se má schylovat k výraznému zdražení energií. Rozkopané město je prý to nejmenší, upozornil zdroj
Foto: repro youtube, tan
Popisek: Josef Bělica

Anketa

Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného?

11%
85%
hlasovalo: 15935 lidí
V současné době je společnost Veolia tradiční výrobce a dodavatel tepelné energie pro Havířov, a to již od jeho založení, tedy od roku 1955. Tepelnou energii pro Havířov společně i pro statutární město Karviná vyrábí Veolia v Teplárně ČSA a v Teplárně Karviná, které se nacházejí na území zmíněné Karviné. Z těchto tepláren je následně primárními rozvody dodávána tepelná energie do Havířova.

Distribuci tepelné energie na jeho území zajišťuje částečně Veolia, která dodává cca 40 procent dodávek tepelné energie konečným zákazníkům, a dále městská distribuční společnost Havířovská teplárenská společnost (HTS), která dodává zbytek konečným zákazníkům. HTS odebírá tepelnou energii od Veolie.

V souladu s platnými právními předpisy a obecnými trendy je Veolia vázána ke snižování zátěže životního prostředí, zejména snižování emisí (produkce CO2). Veolia se rozhodla realizovat nákladné investiční záměry, a postupně tak snižovat podíl uhelných paliv ve prospěch zemního plynu, obnovitelných zdrojů energie a alternativních paliv.

Teplárna Karviná bude ekologizována a Teplárna ČSA (spalující zejména černé uhlí) bude kompletně odstavena do 31. 12. 2022.

Ekologizace Teplárny Karviná bude realizována ve dvou fázích:

V první fázi dojde k částečné plynofikaci Teplárny Karviná umístěním sedmi plynových kotlů na zemní plyn (s dočasným zachováním určitého podílu uhelné technologie) s termínem dokončení do 31. 12. 2022. Ve druhé fázi dojde k realizaci nového multipalivového kotle, u kterého se předpokládá energetické využití biomasy a tuhých alternativních paliv (zejména vytříděných lokálních odpadů, zvláště pak odpadu komunálního) – jedná se tedy o ekologický a legislativně preferovaný způsob likvidace odpadů, s plánovaným termínem dokončení do konce roku 2025, od roku 2026 tedy Veolia nebude využívat pro výrobu tepelné a elektrické energie uhelnou technologii.

Jaké jsou ekologické a jiné přínosy ekologizace teplárny Karviná? Podle odborníků se nacházejí v několika bodech :

 1. významné snížení emisí a tím i imisí v Havířově, zejména oxidu siřičitého, oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek a také snížení uhlíkové stopy a redukce emisí CO2 o více než 80 procent oproti stávajícímu stavu;
 2. využívání různých druhů paliv (plyn, biomasa, tuhé alternativní palivo) povede ke stabilizaci ceny tepelné energie pro koncové zákazníky;
 3. moderní přístup k energetickému využití odpadů, v návaznosti na očekávané omezení či úplný zákaz skládkování odpadů, je založen na jejich důsledném vytřídění a následném spalování výhřevných nerecyklovatelných frakcí – Havířov tak může být příkladem zodpovědného a moderního přístupu všem dalším městům, a to nejen v Moravskoslezském kraji;
 4. zachování vysokého podílu účinné kogenerace, tedy kombinované výroby tepelné energie a elektřiny, v rámci centrálního zdroje;
 5. Teplárna Karviná stojí se svým 125 metrů vysokým komínem mimo město, nachází se v neobydlené části a je vzdálena od centra Havířova zhruba pět kilometrů, což minimalizuje imise ve městě.

Z těchto kroků plyne, že od roku 2023 měrné emise CO2 na 1 GJ vyrobený v Teplárně Karviná klesnou zhruba na polovinu dnešní hodnoty, aby v roce 2026 dále klesly zhruba na desetinu. Toto je reálná ekologizace a ozelenění dodávek tepla, kdy emise CO2 budou přibližně čtvrtinové oproti tzv. „zelenému“ řešení založenému na zemním plynu, které přislíbila společnost ČEZ. 

Je řešení navrhované společností ČEZ opravdu snížením emisí? A jedná se o řešení s dlouhodobým potenciálem přispět ke klimatickým cílům, ke kterým se ČR zavázala?

Co se teď děje v Havířově? Kdo na tom chce za každou cenu vydělat?

Redakce ParlamentníchListů.cz zjistila, že Havířov uzavřel se společností ČEZ ESCO, a.s. dodatek k prohlášení o spolupráci, na jehož základě by mělo dojít ke změně způsobu dodávek tepelné energie do objektů zásobovaných HTS, a to vybudováním až několika desítek nových lokálních zdrojů spalujících zemní plyn, plynových kotelen a kogeneračních jednotek.

Záměr může mít negativní dopady na obyvatele Havířova a dále může podstatným způsobem ovlivnit Ekologizaci Teplárny Karviná.

Pokud by mělo dojít k odpojení stávajících objektů zásobovaných HTS od SZTE, což představuje významnou část odběru tepelné energie Veolie, pak bude Veolia nucena přehodnotit rozsah Ekologizace Teplárny Karviná, což ve svém důsledku bude mít negativní dopady pro obyvatele Havířova. Náklady vynaložené Veolií na přípravu a realizaci Ekologizace Teplárny Karviná by tak byly zmařeny.

Jaké budou ekologické dopady? Co občané Havířova a životní prostředí? Také v tomto případě námi oslovený odborník, který však nechtěl vzhledem ke svému působení vystoupit pod jménem, odpovídá.

 1. namísto toho, aby v souladu s odpadovou legislativou docházelo k energetickému využívání odpadů, se budou v centru města spalovat fosilní paliva;
 2. v centru Havířova bude nově až několik desítek komínů – místo jednoho, vysokého více než 125 metrů, lokalizovaného mimo Havířov, což povede ke zhoršení kvality ovzduší;
 3. dojde k zásadnímu navýšení imisí znečišťujících látek, zejména oxidů dusíku, tuhých znečišťujících látek a oxidu uhličitého, a to zejména v hustě obydlených oblastech a centrech města;
 4. využití kogeneračních jednotek s nízkou tepelnou účinností v centru města je pro výrobu tepla či teplé vody méně příznivou variantou, která má negativní vliv na čistotu ovzduší v centru města a na zvýšenou hlukové zátěž v blízkosti jejich instalace;
 5. obdobnou situaci řešilo v roce sousední město Orlová. V Orlové nechala společnost ČEZ zpracovat podrobnou rozptylovou studii, neboť v té době zvažovala Orlová totožnou decentralizaci teplárenství a odpojením od Elektrárny Dětmarovice (v majetku ČEZ). Tato studie jednoznačně prokázala, že centrální výroba tepla je výrazně méně škodlivá z pohledů emisí ve městě, než varianta výroby v kotelnách a spalovacích motorech v intravilánu města. Zmíněná studie je volně k dispozici na stránkách společnosti ČEZ Teplárenská v sekci věnované lokalitě Orlová. Platí fyzikální zákony v Orlové jinak než v sousedním Havířově? 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že realizace Záměru by pro Havířov znamenala mnohem větší ekologickou zátěž oproti stavu, kdy by byla provedena Ekologizace Teplárny Karviná. To prý povede ke zhoršení znečištění ovzduší a také k poškozování zdraví obyvatel Havířova.

A co ekonomické dopady pro lidi v Havířově? Kolik za teplo zaplatí?

Abychom hovořili přesně, nabídneme několik čísel. Stamilionové náklady na vybudování nových technologií a rozvody zaplatí koncoví zákazníci v ceně tepelné energie z nově vybudovaných kotelen.

Vzhledem k záměru Evropské komise rozšířit platby za emise oxidu uhličitého i do sektoru dopravy a malých zdrojů i v rámci budov budou v horizontu několika málo let platit za emise i malé plynové zdroje. To zvedne cenu tepla projektu ČEZ v dnešních cenách o minimálně 70 Kč/GJ v závislosti na výši poplatku nebo daně. Při zohlednění cen povolenek není možné, aby ceny decentrálního řešení byly konkurenceschopné. Připravuje ČEZ spotřebitele v Havířově na nevyhnutelné zdražení tepla z decentrálního projektu v důsledku plánovaného rozšíření systému EU ETS v době jeho zprovoznění?

Anketa

Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality?

74%
23%
hlasovalo: 15303 lidí
„V důsledku vámi uvedeného Záměru dojde rovněž ke zvýšení ceny tepelné energie pro koncové zákazníky, kteří budou i nadále odebírat tepelnou energii ze SZTE, neboť konečná cena tepelné energie je závislá na celkovém odběru tepelné energie ze SZTE, přičemž fixní náklady se rozdělí dle odebraného množství tepelné energie. Záměr ve svém důsledku může vést k tomu, že všichni odběratelé budou odebírat tepelnou energii za vyšší cenu. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že realizace Záměru by byla pro obyvatele Havířova ekonomicky zatěžující a vedla by ke zvýšení ceny tepelné energie, a to pro všechny odběratele,“ upozornil náš zdroj.

Podle jeho mínění může v rámci celého města dojít ke stavebním úpravám na rozvodech energetické infrastruktury, které budou mít vliv na pozemní komunikace, do kterých budou muset být uloženy nové sítě energetické infrastruktury. Zhoršení dopravy i životního prostředí je prý na místě zdůraznit také.

A co původní záměr politiků s územní energetickou koncepcí? Proč se mění?

Moravskoslezský kraj vydal pro své území Územní energetickou koncepci Moravskoslezského kraje na období 2004-2022, která jednoznačně upřednostňuje dodávky tepelné energie ze SZTE, a to zejména v dosahu již vybudovaných systémů SZTE.

Z dlouhodobého hlediska je také nutné zohlednit aktuálně projednávaný návrh Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044, ze kterého vyplývá mimo jiné následující:

 1. Moravskoslezský kraj chce v rámci zachování SZTE docílit zvýšení informovanosti odběratelů o výhodách SZTE;
 2. decentralizace tepelných zdrojů má několik negativních dopadů (zejména emisní, ekologické a ekonomické dopady);
 3. dodávka tepelné energie musí být prostřednictvím SZTE zajištěna tam, kde je to ekonomicky výhodné a udržitelné z hlediska životního prostředí;
 4. Moravskoslezský kraj má zájem na zachování SZTE ve městech, jelikož se jedná o zásadní prvek udržení kvality ovzduší v lidských sídlech..

Dále Havířov vydal pro své území Územní energetickou koncepci města Havířov, ze které vyplývá následující:

 1. útlum SZTE nemá oporu v současné legislativě a je v rozporu s některými zákony;
 2. pro Havířov je ze všech podstatných hledisek (ekonomického, ekologického a energetického) nejlepší posuzovaná varianta č. 1 – Rozvoj CZT (SZTE), přičemž varianta č. 3 – Útlum CZT (SZTE) vychází ze všech hledisek jako nejméně vhodná;
 3. rozvoj SZTE je nejekonomičtějším řešením zejména v oblastech s hromadnou bytovou výstavbou
 4. zemní plyn má perspektivu z hlediska dlouhodobého zajištění tepelné energie toliko v okrajových částech města s rozptýlenou zástavbou rodinných domů.

„Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že realizace Záměru by byla v rozporu s Územní energetickou koncepcí města Havířov a Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje. Celý projekt je dále v rozporu se všemi strategickými dokumenty ČR – Strategie 2030 a její Implementace, Státní energetická koncepce atd. Bez zjevných dotací (podpory výkupu elektřiny z tzv. malého KVET) a bez implicitní podpory vyplývající z faktu, že malé zdroje znečištění neplatí emisní povolenky EUA, je celý projekt nekonkurenceschopný a lze jej chápat jakou nekalou soutěž,“ uzavírá zdroj PL.

Kdo a proč o tyto nekoncepční, neekologické změny má zájem, na čí straně stojí polostátní ČEZ ESCO a kdo a proč z lokálních politiků ve vedení Havířova stojí za tímto projektem, o tom budeme informovat příště.   

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tomáš A. Nový

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Nakažte se, očkovaní.“ Rána Vojtěchovi: Vše jinak. Temný byznys a skryté dění

4:44 „Nakažte se, očkovaní.“ Rána Vojtěchovi: Vše jinak. Temný byznys a skryté dění

Až se očkovaní lidé nakazí, vylepší si svou imunitu. U lidí s protilátkami proti covidu-19, kteří by…