BESIP: Sedmero zásad bezpečné jízdy na koloběžce

16.04.2019 22:00

Lime ve spolupráci s organizací BESIP sestavil Sedmero zásad bezpečné jízdy na koloběžce. Uživatelé koloběžek se s těmito tipy budou moci setkat mimo jiné v rámci edukativních akcí, které firma v Praze chystá.

BESIP: Sedmero zásad bezpečné jízdy na koloběžce
Foto: Archiv
Popisek: BESIP - nové logo
reklama

1) Koloběžku prˇed ji´zdou zkontrolujte
Před každou jízdou koloběžku du°kladneˇ zkontrolujte a ujisteˇte se, zˇe je prˇipravena na bezpecˇnou ji´zdu. Oveˇrˇte si, zˇe brzdy spra´vneˇ brzdi´, a za sni´zˇene´ viditelnosti si dejte rovneˇzˇ pozor, zda svi´ti´ prˇedni´ i zadni´ sveˇtlo. Pro svu°j maxima´lni´ komfort na cesteˇ radeˇji take´ zkontrolujte, jestli je kolobeˇzˇka dostatecˇneˇ nabita.

2) Alkohol za rˇi´di´tka nepatrˇi´
Pozˇi´va´ni´ alkoholu cˇi jiny´ch omamny´ch la´tek je zaka´za´no jak prˇed ji´zdou, tak beˇhem ji´zdy. Meˇjte na pameˇti, zˇe se budete pohybovat v provozu a ji´zda pod vlivem je velice nebezpecˇna´ nejen pro va´s, ale take´ pro vasˇe okoli´.

3) Vyhy´bejte se rizikovy´m situaci´m
Pohyb v provozu neni´ vzˇdy jednoduchy´ a vi´ceproude´ frekventovane´ silnice nejsou pro ji´zdu na kolobeˇzˇce nejvhodneˇjsˇi´. Pohybujte se jen tam, kde se sami ci´ti´te bezpecˇneˇ, a vyhy´bejte se rizikovy´m situaci´m.

4) Prˇizpu°sobte ji´zdu tere´nu
Meˇsta jsou plna´ nejru°zneˇjsˇi´ch „na´strah“. Kdyzˇ si nejste jisti, zˇe urcˇity´ u´sek projedete bez proble´mu°, z kolobeˇzˇky jednodusˇe sestupte, dojdeˇte na bezpecˇneˇjsˇi´ cˇa´st cesty a pokracˇujte v ji´zdeˇ. To same´ plati´ i v prˇi´padeˇ na´rocˇne´ho tere´nu, jako je naprˇi´klad historicka´ dlazˇba v centrech meˇst.

5) Budˇte ohleduplni´ a prˇedvi´dejte
Chovejte se k ostatni´m tak, jak chcete, aby se chovali ostatni´ k va´m. Budˇte ohleduplni´ a prˇedvi´datelni´. Vzˇdy prˇedpokla´dejte, zˇe kdokoliv kolem va´s mu°zˇe chybovat nebo se zachovat bezohledneˇ. Nevji´zˇdeˇjte bezhlaveˇ tam, kam dobrˇe nevidi´te. Dejte si pozor na prˇedji´zˇdeˇji´ci´ vozidla a prˇebi´haji´ci´ chodce.

6) Jezdeˇte po cyklostezce nebo silnici, ne na chodni´ku
Ve vozovce i na stezce jezdeˇte vpravo, prˇitom ale dodrzˇujte bezpecˇny´ odstup od prˇeka´zˇek, zejme´na od parkuji´ci´ch automobilu°. Dejte si pozor na vozidla, ktera´ zastavila nebo zastavuji´, a sledujte vystupuji´ci´ kvu°li otevrˇeny´m dverˇi´m. Prˇi ji´zdeˇ ve skupineˇ jezdeˇte za sebou s dostatecˇny´mi rozestupy.

7) Parkujte u silnice a za prˇirozenou prˇeka´zˇkou, ne u domu°
Kolobeˇzˇky odkla´dejte tak, aby nikomu neprˇeka´zˇely. Lide´ se zrakovy´m postizˇeni´m se orientuji´ podle fasa´dy domu° a potrˇebuji´ linii nechat volnou. Parkujte na straneˇ u silnice naprˇi´klad u stromu, lampy cˇi za´bradli´. Po chodni´ku musi´ mi´t mozˇnost projet maminka s kocˇa´rkem nebo elektricky´ invalidni´ vozi´k.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

CzechTourism: Od začátku července je možné stáhnout slevový voucher do lázní

9:15 CzechTourism: Od začátku července je možné stáhnout slevový voucher do lázní

Slevový voucher do lázní v hodnotě 4 tisíc korun je již ke stažení a vyplnění na stránkách kudyznudy…