Povodí Labe: Obnova malé vodní nádrže Mlázovice

13.06.2021 15:40

Povodí Labe dokončilo v roce 2020 obnovu malé vodní nádrže Mlázovice v okrese Jičín, východně od obce Mlázovice, kterou protéká směrem k Šárovcově Lhotě Mlázovický potok.

Povodí Labe: Obnova malé vodní nádrže Mlázovice
Foto: Povodí Labe
Popisek: Povodí Labe

Cílem obnovy vodního díla bylo odbahnit zanesenou nádrž, obnovit její vodohospodářské funkce dle současných norem a standardů a zrekonstruovat funkční objekty tak, aby splňovala veškeré požadavky na bezpečnost vodních děl včetně převodu povodňových průtoků. Všechny opravované části byly citlivě začleněny do okolní přírody a nádrž je opět vhodným biotopem pro vodní faunu a flóru.

Stavba započala vypouštěním rybníka, na přítoku do nádrže byla vyhloubena dočasná tůň o půdorysné ploše 70 m2 a hloubce 0,6m, kde se po dobu realizace shromažďovali zvláště chránění živočichové.

Středem zátopy byl nejdříve vytvořen hlavní odvodňovací příkop a bylo nutné překopat hráz kvůli důkladnému odvodnění, protože výpustné potrubí bylo sedimenty zcela ucpáno. Následně byl sediment přeskupován na hromady a převezen na mezideponie, kde došlo k jeho vysáknutí.

Anketa

Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného?

11%
85%
hlasovalo: 15904 lidí

Zima na přelomu roku 2019/2020 byla velmi mírná a nánosy nebylo možné odvážet rozmetadly na pole, bylo tedy nutné počkat, až vyseté plodiny budou po létě sklizeny. Celkově bylo rozprostřeno rozmetadly na zemědělskou půdu 19852 m3 nánosů. Na levém a pravém břehu zátopy došlo k opravě nátrží kamenným záhozem. Zához byl zvolen s ohledem na vytvoření úkrytových možností pro vodní faunu.

Po přeskupení nánosů na hromady proběhla výstavba nového železobetonového kbelu včetně výpustného potrubí z korugovaného PP DN 500 mm délky 19m s obetonováním. Železobetonový požerák s jílovým těsněním má půdorysné rozměry 1230x1400 mm o celkové výšce 5,33 m včetně základu. Na výtoku z výpustného potrubí bylo vybudováno zcela nové betonové sloviště o půdorysném rozměru 2,8 x 1,5 m. Hráz byla hutněna po předepsaných vrstvách vibračním válcem za vhodných klimatických podmínek. Po obnovení tělesa hráze došlo k montáži ocelové pozinkované lávky délky 7,5 m se zábradlím, která zajišťuje snadnou obsluhu požeráku.

V pravobřežním zavázání hráze byl vybudován zcela nový betonový bezpečnostní přeliv délky 12 m na návodní straně. Přelivná plocha je tvořena kamennou dlažbou tl. 0,25 m do betonového lože. Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu je tvořeno kamenným záhozem s proštěrkováním o velikosti balvanů 200 kg. Před soutokem s výtokem z odpadního koryta byl vytvořen vývar (tůň) o velikosti 4x6 m, který zamezuje vymílání koryta v podhrází a vytváří vhodnou mokřadní plochu pro obojživelníky, plazy a jinou vodní faunu. Vyskytují se zde například skokan zelený a skokan skřehotavý.

Na levé vzdušné straně hráze, v její patě byl vytvořen patní drén s revizní šachtou z perforovaného potrubí O125 mm délky 67 m obsypaný štěrkodrtí, který je zaústěn do objektu sloviště.

Na pravém břehu rybníka bylo vysázeno 12 nových stromů a v podhrází dalších15 stromů.

Zhotovitelem prací byla společnost POPR, spol.s r.o., cena provedených prací byla 14,6 mil. Kč. Obnova MVN Mlázovice byla financována z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství, programu 129290-Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČR daruje přebytečné vakcíny, vláda souhlasila i s dalším mírným rozvolněním protiepidemických opatření

10:19 ČR daruje přebytečné vakcíny, vláda souhlasila i s dalším mírným rozvolněním protiepidemických opatření

Česká republika ve druhé polovině roku přenechá milion dávek vakcíny Comirnaty z nasmlouvaných dodáv…