Jak šel čas s jičínskými kasárnami

17.10.2017 19:48

Zastupitelstvo města v září 2017 souhlasilo, že Jičín smění bývalou kotelnu u sportovního areálu za budovu v oblasti kasáren, která je ve vlastnictví okresního soudu.

Jak šel čas s jičínskými kasárnami
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jičín
reklama

Na první pohled dílčí rozhodnutí. Ve skutečnosti ale milník v procesu, který zásadně ovlivní podobu desetihektarové lokality u lipové aleje a který započal zhruba již před 17 lety. Abychom pochopili, jak důležité bylo zářijové hlasování zastupitelů, ohlédněme se nyní zpět.

Na přelomu tisíciletí pokračovaly zeštíhlování a profesionalizace Armády ČR, což mělo za následek opouštění armádních objektů. Byl to i případ jičínských kasáren, které zcela ztratily využití. Vyvstala otázka, co s nimi. V roce 2000 Jičín sice získal jejich část do vlastnictví, nebylo však jasné, jaký bude jejich osud. V roce 2006, kdy se město stalo vlastníkem téměř celého komplexu kasáren, nebyla situace o moc blíže k vyřešení, nicméně v tu dobu již vedení města mělo na stole nabídku ze zámoří. Americká firma Global Resources přišla s obrovským plánem investice za dvě miliardy Kč. Kasárny se měly změnit v luxusní relaxační zónu, včetně hotelu, hospice, multikina a podobně. Jičín s firmou uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že pro smlouvu kupní musí investor prokázat, že takové prostředky má skutečně k dispozici. Komunikace s ním ale byla složitá. Investor se stranil veřejnosti a vysloveně požadoval, aby jednání probíhala za zavřenými dveřmi. Neblaze památným dnem se stal 22. říjen 2007, kdy mělo dojít k jednání zastupitelů a investora za účasti veřejnosti a médií, ti ale byli přímo během setkání vykázáni – na žádost investora. Posléze se navíc zcela odmlčel. V roce 2008 byly budovy v již tak havarijním stavu, že jediným řešením zůstala demolice. Bylo jasné, že záměr Američanů padá, proto Rada města přistoupila k rozvázání smlouvy.

Tehdejší rada vedená starostou Ing. Martinem Pušem se poté přiklonila k myšlence, aby na místě vznikla nová obytná zóna. Bylo proto vypsáno nové výběrové řízení, které vyhrála firma Czech development s.r.o. z Písku. Předpokladem byl vznik 300 nových bytů a kanceláří. Teprve po dvou letech jednání, tedy na jaře 2011, obě strany dospěly do fáze, kdy měla být podepsána kupní smlouva. Jednání se zdrželo zejména kvůli komunálním volbám a kvůli ceně pozemku. Podle původního návrhu měl Jičín prodejem získat zhruba 7 milionů Kč. V té době byla rada tvořena koalicí ODS, ČSSD a TOP 09, a byli to zastupitelé z poslední jmenované strany, kdo nesouhlasil zejména s cenou pozemku. S píseckou firmou vedení města začalo opět jednat, což jisté výsledky přineslo: Jičín měl z prodeje získat 16 milionů Kč, měly mu také zůstat dlažební kostky v hodnotě zhruba 3,5 milionu Kč a firma měla postavit infrastrukturu i pro okolní pozemky. Město také přislíbilo, že získá podporu na demolici budov pomocí státní dotace. Firma souhlasila, na oplátku však požadovala výrazně rozvolnit etapizaci (časový plán) prací. S tím opoziční zastupitelé za Sdružení pro Jičín, Věci veřejné a Volbu pro město nesouhlasili. Město by podle nich ztratilo kontrolu nad tím, jaká zástavba na místě vznikne; i v jakém časovém horizontu. Firma navíc nepředložila koncept kanalizace (odvodu odpadních vod z budoucí obytné zóny) ani řešení problému, že klíčová budova uprostřed areálu zůstává ve vlastnictví třetího subjektu – Okresního soudu (k této problematice se ještě dostaneme). Kupní smlouva byla přesto schválena hlasy koaličních zastupitelů a opozičních za KSČM.

Přesto prodej ztroskotal. Město totiž propáslo zákonný termín do 31. srpna 2011, dokdy mělo poskytovateli státní dotace předložit podepsanou smlouvu na demolici budov. Rada s ním chtěla vyjednat výjimku a prominutí pozdního dodání smlouvy, na obzoru však byl jiný problém. Investor Czech development s.r.o. kvůli průtahům, nejistotě a změnám ztratil o dílo zájem. Vedení města zbývalo jediné – zahájit jednání o ukončení spolupráce.

Architektonická soutěž

Otázka kasáren se vrátila prakticky na začátek. Původní rada už s ní pohnout nestihla. V roce 2012 se rozpadla radniční koalice, v zastupitelstvu spojením několika stran vznikl nový subjekt Změna pro Jičín a starosta Ing. Martin Puš byl odvolán. Do této pozice byl na přelomu léta a podzimu zvolen MVDr. Jiří Liška a rada se značně obměnila. V druhé polovině 2012 začala demolice, která pokračovala i v následujícím roce. Co se týká kasáren, rada přijala jasnou myšlenku: Není tak důležité, co s nimi, podstatnější je, co v jejich lokalitě má vzniknout.

Proto v roce 2013 Jičín vyhlásil urbanisticko-architektonickou soutěž na lokalitu kasáren. Záměr získal podporu České komory architektů. Návrhy měly obsahovat schematické umístění staveb a řešení dopravní a technické infrastruktury. Soutěž byla anonymní, tudíž jména účastníků byla odhalena až po obodování jednotlivých návrhů. Komise sestávala z architektů Ing. arch. Michala Kuzemenského, Ing. arch. Antonína Nováka a Ing. arch. Martina Hilperta a ze zástupců Jičína, MVDr. Jiřího Lišky a Petra Volfa s tím, že pravidla stanovovala větší hodnotící váhu architektům. Ve dvoukolové soutěži zvítězila kancelář Cuboid architekti s.r.o. Město poté uzavřelo smlouvu s vítězem na zpracování územní studie a tato byla zhotovena v roce 2014. Kancelář také dodala katalog domů, což jsou dílčí regulativy pro budoucí výstavbu obytných objektů.

Směna budov

V té době už byla většina kasáren minulostí. Zbývaly dvě budovy na okraji areálu na rohu ulic Čsl. Armády a Argonská. K nim se dostaneme později. Avšak zbývala rovněž stavba na parcele 3631 na konci ulice Čsl. armády, jejímž vlastníkem je Okresní soud a která plní účel skladu. Stavení se rozkládá uprostřed areálu, a protože vůbec není v souladu s urbanistickým plánem, město muselo řešit, jak ji získat do vlastnictví pro demolici. To byl první problém. Ten druhý a třetí spočíval v kanalizaci a změně územního plánu. Aby na místě mohla vůbec vzniknout obytná zóna, bylo třeba zajistit odvod odpadních vod. Nové odkanalizování a také stanovení velikosti obytných parcel vyžadovaly komplexní zásah do územního plánu města.

Nyní časovou osu rozdělíme. Byl rok 2014. Proběhly další komunální volby, které přinesly opět výraznou změnu. Starostou se stal JUDr. Jan Malý, v pozici prvního místostarosty pokračoval Mgr. Petr Hamáček a druhým místostarostou byl zvolen Ing. Jan Jiřička. Před Jičínem stály tři výše popsané problémy.

Ten první se rada rozhodla vyřešit směnou nemovitostí. Okresní soud byl ochoten budovu předat do vlastnictví města, ale požadoval náhradní budovu pro zřízení skladu. Po několika neúspěšných návrzích, kdy se jednalo například i o bývalé budově VZP, se prosadila myšlenka předat Okresnímu soudu bývalou kotelnu v ulici Kosmonautů poblíž sportovního areálu. Kotelna vyžadovala úpravy. Jejich projekt zpracoval Ing. Pavel Jarolímek za 106 tisíc Kč. Jičínští zastupitelé dne 30. června 2015 schválili záměr směny budov; ministerstvo spravedlnosti souhlasilo také, ale trvalo na rekonstrukci kotelny. Ta se uskutečnila v roce 2016. Zakázku získala firma Michal Ryšavý z Valdic zhruba za 5,5 milionu Kč včetně DPH. Jednání o směně mohla pokračovat. Dostáváme se do současnosti. Dne 11. září 2017 jičínské zastupitelstvo souhlasilo se smlouvou o směně a toto rozhodnutí bylo předáno odpovědným ministerstvům (spravedlnosti a financí).

Kanalizace a územní plán

Onen druhý problém, který se týkal odvodu odpadních vod z oblasti, byl přinejmenším stejně zapeklitý. Na konci roku 2014 Rada města vyjednala (a zastupitelé schválili) koupi pozemků nutných pro vybudování kanalizace v oblasti kasáren. Jičín je od majitele zakoupil za 5,479 mil. Kč, v rámci této ceny však získal i jiné pozemky, které bude moci prodat.

Dne 29. července 2015 vedení města podepsalo smlouvu s Ing. Františkem Kujanem na vypracování projektové dokumentace pro kanalizaci. Cena byla 634 tisíc Kč bez DPH a dílo zahrnovalo dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, provádění stavby, inženýrskou činnost a autorský dozor. V témže roce, tj. 2015, byl proveden geologický průzkum lokality, průzkum bývalé skládky a zaměření prostoru. Také se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro vybudování dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství a zajištění autorského dozoru. Výběrové řízení bylo vypsáno nadvakrát, protože vítěz prvního nepřistoupil k podpisu smlouvy a rada raději přistoupila ke zrušení zakázky. Napodruhé vyhrála společnost Valbek spol. s r.o. z Liberce za 1,89 milionu Kč bez DPH. Zakázku ovšem řešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Co se stalo? Vypsaná zakázka měla pro uchazeče přísně stanovené technicky kvalifikační předpoklady (v podstatě je lze chápat jako reference). Někteří účastníci je nesplňovali a čtyři z nich je nedodali ani po dotazování, proto byli z výběrového řízení vyloučeni. Firma 7s architektonická soutěž s.r.o., která byla jednou z vyloučených, podala nejprve námitku přímo městu a následně podnět k ÚOHS. Jičín musel úřadu dodat kompletní dokumentaci a mohl podat vlastní vysvětlení, čehož využil a popsal historii areálu včetně podmínek urbanisticko-architektonické soutěže. ÚOHS dal za pravdu Jičínu.

V roce 2016 proto mohla být smlouva s firmou Valbek podepsána. Vyvstal ale další obrovský problém. Přišla informace o rekonstrukci hlavního tahu podél lipové aleje, silnice II/286. Pod vozovkou měl od kasáren vést přechod dešťové kanalizace (roura o průměru 1000 mm), Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje přitom Jičínu sdělila stanovisko, že po dobu 8 let kvůli udržitelnosti dotace mu nedovolí žádnou stavební úpravu u této silnice. Jičínu se ale podařilo uzavřít smlouvu s Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín a.s. Ta přechod vybudovala a prodala městu. Šlo o náročnou stavební akci – považme; byla položena trubka s průměrem 1 metr o délce zhruba 150 metrů do hloubky více než 4 metry. Investice stála 2,8 mil. Kč.

Třetí problém spočíval ve změně územního plánu.  Tento proces započal v roce 2015. Bylo třeba definovat parcely budoucích domů a zanést nové trasování kanalizace na základě územní studie, díky které vedení města vědělo, kudy budou odpadní vody odváděny. Změna trvala dva roky. Bylo totiž nutné dát prostor pro vyjádření všem subjektům a každý z nich měl zákonnou lhůtu. Dotčených orgánů při změně územního plánu je několik desítek, nicméně i toto je hotovo a územní plán již nebrání realizaci nové podoby kasáren.

Dvě budovy zbývají

Opět se dostáváme k současnosti. V roce 2017 byl dokončen přechod kanalizace a po dvou letech práce také změna územního plánu.

Výše jsme si řekli, že se ještě vrátíme ke dvěma zbývajícím kasárenským budovám při ulicích Čsl. armády a Argonská. Ty stále zůstávají otázkou. Jičín nechce zcela vymazat stopu historických kasáren, avšak tyto budovy jsou jenom v o něco málo lepším stavu, než byly ty ostatní, které již neexistují. V ideálním případě by nebyly zdemolovány, nýbrž prodány. Jičín přijal myšlenku, že by soukromý vlastník objekty mohl přebudovat na domov pro seniory. V roce 2016 proběhla jednání s firmami SENIOR HOLDING s.r.o. a EUCentrum a.s., z nichž každá poskytla jiný koncept služeb pro starší občany. První zájemce se zaměřoval na pacienty s Alzheimerovou chorobou, druhý na koncept bytového družstva pro osoby nad 50 let s vážným zdravotním hendikepem. Nabídkové řízení na prodej budov ale bylo neúspěšné. Proto bylo v roce 2017 vypsáno znovu za nižší nabídkovou cenu a v současnosti běží.

Dokonáno není. Kasárna budou jičínským tématem ještě po další roky. Na konci příběhu však v místě budou bydlet desítky rodin a lokalita splyne s architektonickým a urbanistickým rázem Čeřovky a lipové aleje. Což ostatně je hlavní účel oné soutěže z roku 2013.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Semily: Dotace z Grantového programu na rok 2021 byly rozděleny

18:05 Semily: Dotace z Grantového programu na rok 2021 byly rozděleny

Zastupitelé na základě návrhů sportovní, kulturní, sociální komise a odboru školství kultury a vnějš…