Bochemie odpovídá na otázky položené signatáři Petice občanů Vlachovic

5.11.2014 2:37 odp.

Odpovědi společnosti Bochemie a. s. na otázky položené signatáři Petice občanů Vlachovic ze dne 25. 10. 2014.

Bochemie odpovídá na otázky položené signatáři Petice občanů Vlachovic
Foto: Policie ČR
Popisek: Výbuch skladu munice ve Vrběticích na Valašskokloboucku zaměstnává pyrotechniky, policii i armádu.

Vážení občané Vlachovic, reagujeme tímto na otázky, které si v posledních dnech pokládáte a které jsou podstatné i pro společnost Bochemie a. s.

Náš recyklační závod ve vojenském areálu ve Vrběticích je už více než dva týdny odstaven z provozu a naši zaměstnanci nemohou chodit do práce. Chceme Vás ujistit, že mimořádná situace, kterou jsme nezavinili ani jsme nebyli jejími přímými aktéry, potvrdila připravenost závodu na náhlé události a účinnost preventivních opatření.

Naše technologie fyzikálního přepracování už předzpracovaného exspirovaného raketového paliva umožňuje recyklaci materiálu bez zátěže na okolí. Od samého začátku byla prověřována všemi experty a institucemi, a to jak z pohledu bezpečnosti pro životní prostředí, tak z pohledu bezpečí občanů. Na základě výsledků, kdy byl konstatován minimální vliv na životní prostředí a na zdraví lidí, provozujeme závod, který není ani muničním skladem a ani se této charakteristice neblíží. Jde o ekologickou, bezodpadovou výrobu chloristanu amonného, který není výbušninou. Materiál se do závodu přiváží na přepracování a následně závod opět opouští. Neohrožujeme přitom ani naše okolí ani naše zaměstnance. Nikdo z našich zaměstnanců nebyl mimořádnou událostí v areálu ve Vrběticích nijak dotčen.

Naše činnost a její vliv na bezpečnost a životní prostředí je pod pravidelnou kontrolou Obvodního báňského úřadu v Brně, ČIŽP a dalších nezávislých institucí.

Nyní konkrétně k dotazům ze strany signatářů Petice občanů Vlachovic:

Byla v rámci EIA přezkoumávána také možnost vzniku výbuchu munice v tomto areálu?

V rámci procesu EIA (Environmental Impact Assessment - posuzování vlivů na životní prostředí) byla přezkoumána rizika při haváriích a nestandardních stavech. EIA se konkrétně zabývá (v kapitole D.III. str. 44 - 45) charakteristikou environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech, kde si všímá zejména dopravy surovin, výroby a skladováním surovin a produktu.

EIA se rovněž mj. zabývá charakterizací záměru a možností kumulace vlivu recyklačního závodu Bochemie s jinými záměry jiných producentů (kapitola B.I.4., str. 15). Uvádí, že záměr je umístěn v areálu určeném pro průmyslovou výrobu, resp. související činnosti. Kumulace vlivů jednotlivých aktivit je tedy v tomto prostoru předpokládána, ale s ohledem na charakter závodu Bochemie nedojde k významnému negativnímu ovlivnění stávajícího stavu.

Jakým způsobem je provoz firmy kontrolován?

a) Provoz firmy je kontrolován Obvodním báňským úřadem v Brně. Kontroly jsou prováděny na základě zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Poslední kontrola byla provedena v 24.6.2014, předchozí kontroly byly provedeny 20.11.2013 a 30.7.2013.
Kontrolní zjištění - závěr: Při kontrole nebylo zjištěno porušení předpisů.

b) Dále je provoz firmy kontrolován Českou inspekcí životního prostředí. Kontroly jsou prováděny dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky, o ochraně veřejného zdraví a podle souvisejících zákonů.

Poslední kontrola byla provedena v září 2014, předchozí v září 2013.
Kontrolní zjištění - závěr: Zjištěné skutečnosti nepovažuje ČIŽP za porušení zákona o prevenci závažných havárií.

Je chloristan amonný ze skladů skutečně odvážen?

Chloristan amonný je ze skladů odvážen průběžně dle možností výroby a poptávky zákazníků. Poslední expedice, které byly realizovány v říjnu, byly v objemu 29,4 tuny. Další expedice, ve stejném objemu, měly být uskutečněny začátkem listopadu. Vzhledem k nastalé situaci v areálu jsou tyto expedice odloženy do doby, než bude možné obnovit chod recyklačního závodu.

Podléhá jeho přeprava kontrole?

Ano, přeprava podléhá kontrole. Přeprava je realizována dle Evropské dohody o mezinárodni silniční přepravě nebezpečných věcí (dohody ADR) ve znění platném od 1. ledna 2013.

Součástí procedury je ohlášení data, množství přepravované látky, vývozce, přepravce, odběratele atd. na Policejní prezidium ČR.

Co by následovalo, pokud by byl zasažen rovněž areál společnosti Bochemie? Petice žádá o vypracování nezávislého posudku pro případ zasažení výrobního areálu společnosti Bochemie municí z okolních skladů. Výstupem by měl být dopad na bezpečnost okolních obcí a také na životní prostředí.

V rámci minimalizace rizik a prevence následků byly již před zahájením provozu recyklačního závodu vypracovány nezávislé posudky, dokumenty a „scénáře“, které se zabývají bezpečností provozu a skladování. V těchto dokumentech jsou odpovědi na výše uvedenou otázku.

Zásadním dokumentem, který se zabývá bezpečností provozu a také scénáři havárií jak ve výrobě, tak i ve skladových prostorách, je Bezpečnostní zpráva, která podléhá schválení krajského úřadu Zlín, odboru Kanceláře hejtmana, Oddělení pro zvláštní úkoly. Jedná se o rozsáhlou studii (6 částí, zhruba 160 stran + přílohy), která byla schválena v březnu 2011 a v roce 2014 byla aktualizována.

Závěr aktualizované Bezpečnostní zprávy konstatuje, že v objektu výroby chloristanu amonného nebyly analýzou rizika identifikovány žádné zdroje rizika s potenciálním dopadem na obyvatelstvo. Dále zpráva konstatuje, že vzhledem k vzdálenostem mezi jednotlivými sklady se prakticky eliminuje možnost jejich vzájemného ovlivňování a vzniku domino-efektů.

K základním situacím v provozovně Vlachovice, které mohou mít potenciál způsobit poškození zdraví osob, životního prostředí a majetku, patří nehody a havárie výrobního a skladovacího zařízení, kde je manipulováno se vstupní surovinou a výsledným produktem – chloristanem amonným, které spadají pod dikci zákona o prevenci závažných havárií. V případě suroviny je explozivní charakter materiálu potlačen vysokým obsahem vlhkosti. U chloristanu amonného prováděné expertizy jeho klasifikaci jako látky explozivní nepotvrzují.

V souladu s platnými předpisy jsou vypracovány Vnější havarijní plán, Vnitřní havarijní plán a Plán fyzické ostrahy.

Součástí Bezpečnostní zprávy je Analýza a hodnocení rizik zabývající se riziky při manipulaci se surovinami a produkty, jejich skladováním a také samotným procesem recyklace z pohledu zařízení, obsluhy i vnějších vlivů. Analýza a hodnocení rizik byla aktualizována současně s Bezpečnostní zprávou. Součástí Analýzy a hodnocení rizik je také studie HAZOP (Hazard and Operability Study), která byla rovněž v roce 2014 aktualizována.

Bezpečnostní zpráva mj. popisuje (obsahuje):

průmyslové a skladovací objekty
druh, množství, klasifikace a vlastnosti surovin a produktů
způsob řízení objektů
vnitřně a externě zajišťované služby
potenciální specifická ohrožení objektů nebo zařízení
výsledky posouzení a popisy možných situací v objektech s potenciálem poškodit lidské zdraví, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek
výsledky posouzení a popisy možných situací mimo objekty (výrobní i skladové) nebo zařízení, které mohou způsobit závažnou havárií včetně posouzení potenciálu domino efektu
následky reprezentativních scénářů závažných havárií ve skladových i výrobních prostorách a odhad jejich pravděpodobností
výsledky a posouzení vlivu lidského činitele na vznik havárií
popis opatření proti nepřijatelným zdrojům rizika
systém prevence závažné havárie
preventivní bezpečnostní opatření k omezení možnosti vzniku a následků závažné havárie.

Kolik lidí společnost Bochemie zaměstnává v areálu a kolik z nich je z obce Vlachovice-Vrbětice?

Recyklační závod společnosti Bochemie v tuto chvíli zaměstnává 19 zaměstnanců, s výjimkou jediného jsou všichni z Vlachovic, Vrbětic, Valašských Klobouků, Slavičína a dalších nejbližších obcí (např. Štítná, Lipová, Újezd, Brumov).

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Petr Gazdík byl položen dotaz

Co jste si myslel, když jste používal šifrovaný mobil?

Já si u vás myslím, že jste se nedpouštěl žádné korupce, ale nechápu, proč jste se do toho všeho vůbec namočil? Proč jste s takovým člověkem, jako je Redl jezdil na dovolenou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

FN Hradec Králové: Lékaři Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku implantovali již 100 kochleárních implantátů

22:11 FN Hradec Králové: Lékaři Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku implantovali již 100 kochleárních implantátů

Lékaři Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové proved…