ČSSZ a MPSV k tiskové zprávě Nadačního fondu proti korupci

3. 10. 2017 21:49

Česká správa sociálního zabezpečení a Ministerstvo práce a sociálních věcí a se tímto ostře ohrazují vůči nepodloženým tvrzením uvedeným v tiskové zprávě iniciativy vystupující pod hlavičkou Nadační fond proti korupci uveřejněné dne 26. září 2017 i vůči článku zveřejněném na straně 11 v Mladé frontě DNES dne 27. září 2017. ČSSZ a MPSV tedy tímto uvádějí na pravou míru jednotlivá nepravdivá tvrzení.

ČSSZ a MPSV k tiskové zprávě Nadačního fondu proti korupci
Foto: Martin Kovář
Popisek: Budova MPSV
reklama

Výše uvedená tisková zpráva patrně záměrně neuvádí konkrétní veřejné zakázky, kterých se podání týká. Předpokládáme však, že se jedná o následující zadávací řízení připravená a zahájená v roce 2014 a 2015 za bývalých vedení ČSSZ, která byla vyhlášena bez koordinace s MPSV:

  • VZ „Rozvoj integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk“
  • VZ „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost – II“
  • VZ „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro vymáhání pohledávek“.

Ve všech předmětných zadávacích řízeních podaly nabídky renomované české nebo zahraniční IT společnosti. Jedním z klíčových problémů těchto zadávacích řízení byla otázka mimořádně nízké nabídkové ceny, kdy doručené nabídky se v nabídkové ceně významně lišily a rozdíl mezi nejlevnější a druhou nejlevnější nabídkou v těchto veřejných zakázkách byl až v řádu desítek milionů korun, jak je uvedeno níže:

Např. u VZ „Rozvoj integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk“ byla výše nabídkové ceny odborně posouzena z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny ze strany renomované auditorské společnosti, ze kterého jasně a průkazně vyplynulo, že posuzovaná cena je cenou, za kterou lze předmět plnění realizovat, a tudíž se nejedná o cenu mimořádně nízkou.

V souvislosti s výše uvedenými veřejnými zakázkami je třeba také uvést, že v tiskové zprávě zmíněný „provinilec“ byl přímo či nepřímo prostřednictvím svých podřízených účasten hodnotících komisí těchto veřejných zakázek. Opakovaná pochybnost o správnosti postupu hodnotících komisí měla za následek nutnost jmenovat komise nové a provést nové posouzení a hodnocení nabídek tak, aby tento proces plně odpovídal požadavkům zákona o zadávání veřejných zakázek na transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace. Následně, po provedení výběru uchazeče byly proti rozhodnutí ČSSZ podány námitky u ÚOHS ze strany účastníků řízení a tak se dokončení soutěží opakovaně prodlužovalo o řadu měsíců.

I proto se ČSSZ rozhodlo všechny tyto veřejné zakázky zrušit a chce je neprodleně vypsat transparentně znovu, avšak procesní obrana společnosti OKsystem a nepřímo též nepřípustný mediální nátlak ze strany Nadačního fondu či dalších subjektů, takovému novému vypsání brání, neboť společnost OKsystem zpochybnila svými námitkami zrušení původních (vadami zatížených) veřejných zakázek opět u ÚOHS. Tento postup společnosti OKsystem proti zrušení výše uvedených veřejných zakázek nám znemožňuje znovu vypsání otevřených a transparentních soutěží na provozovatele klíčových informačních systémů ČSSZ. Společnost OKsystem již od 90. let získávala v rezortu MPSV zakázky v hodnotě miliard korun mimo režim zákona o veřejných zakázkách a až donedávna neprošla u klíčových systémů rezortu MPSV klasickým transparentním výběrovým řízením.

Ohání-li se Nadační fond proti korupci kritikou ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), pak jde opět o nesprávné hodnocení skutečného stavu. Ve výše specifikovaných zadávacích řízeních ÚOHS nikdy neudělil ČSSZ pokutu z titulu nedodržení zákona o zadávání veřejných zakázek. ČSSZ i MPSV se ohrazují proti tvrzení, že by snad jejich postup byl ze strany ÚOHS ostře kritizován. Naopak u mediálně významně prezentované zakázky s názvem „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro vymáhání pohledávek“ ÚOHS zamítl návrh společnosti OKsystem, který směřoval proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení. ÚOHS tak postup ČSSZ potvrdil. Obdobně i u VZ „Rozvoj integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk“ se rozhodnutí ÚOHS ztotožnilo s věcnými důvody pro zrušení zadávacího řízení, byť měl jiný náhled na otázku zrušení „bez zbytečného odkladu“ a úkony zadavatele v této zakázce nadále probíhají.

Pokud dostalo ČSSZ dostalo pokutu, tak to bylo za pochybení předchozích vedení, kdy právě tento týden byla udělena pokuta za nedodržení zákona o veřejných zakázkách ve výši 200.000,- Kč ze zadání „Dodatku Smlouvy o poskytování služeb technické podpory a dlouhodobého rozvoje elektronické spisové služby ze dne 17. 10. 2013“ v jednacím řízení bez uveřejnění, když k realizaci JŘBU v roce 2015 z důvodu ochrany výhradních práv nebyly splněny zákonné podmínky, neboť důvod spočívající v nutnosti ochrany výhradních práv vybraného uchazeče vytvořila sama ČSSZ v
důsledku svého předchozího vědomého postupu při uzavírání smluv týkajících se vytvoření a rozvoje elektronické spisové služby. Smlouva na plnění této veřejné zakázky byla uzavřena za předchozího vedení ČSSZ v roce 2015.

ČSSZ se musí rovněž ohradit proti značně tendenčnímu hodnocení kárného řízení, které je vedeno s ředitelem odboru implementace aplikačního programového vybavení, tedy oním „provinilcem“. Ač se „provinilec“ v minulosti vyjadřoval široce ve sdělovacích prostředcích a snažil se tak ovlivnit kárné řízení, ČSSZ upozorňuje, že kárné řízení stále probíhá a je vedeno v souladu se Zákonem o státní službě. Členové kárné komise jsou respektovaní pracovníci rezortu MPSV s právním vzděláním, u kterých nelze nijak dovodit podjatost. Všechna podezření na kárná provinění byla ze strany kárné
komise řádně a nestranně posouzena. Kárná komise prověřila řadu případů, kdy tento pracovník svým nekonáním a pasivitou vystavil kritické informační systémy ČSSZ riziku kolapsu, když bezdůvodně nezajistil jejich technickou podporu. Toto hrubé pochybení však nebylo možno kvalifikovat jako kárné provinění proto, že od spáchání těchto provinění již uplynul více než jeden rok. Kárná komise k němu tedy nemohla přihlížet, což neznamená, že se taková provinění nestala. Kárná komise rovněž nemohla opatřit všechny potřebné důkazy, neboť dotčený státní zaměstnanec nesouhlasil s tím, aby byly provedeny důkazy získané z jeho počítače a bránil tak skutečnému zjištění stavu.

Velmi si vážíme dosavadních služeb společnosti OKsystem, dlouholetého dodavatele IT systémů v resortu práce a sociálních věcí. Avšak jak vyplývá z této tiskové zprávy, postup ČSSZ i MPSV je vždy důsledně veden zájmem dodržovat zákonné postupy a pravidla, přičemž nařčení z údajného nekalého profitování v tiskové zprávě uvedených společností vnímáme pouze jako snahu zdiskreditovat vedení organizace, jehož kroky směřují k dosažení radikálních změn ve fungování dodavatelských vztahů ČSSZ, resp. celého rezortu MPSV. Pokud je cílem nehospodárné vynakládání s finančními prostředky státu, tak rezort MPSV takové jednání striktně odmítá.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hospodářská komora: Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii

22:11 Hospodářská komora: Čím méně bude společnost disciplinovaná, tím delší budou nouzová opatření. Odborný výcvik musí fungovat i při pandemii

Zpřísňující se preventivní opatření proti šíření koronaviru ve školách mohou výrazně omezit klíčový …