DIAMO: Kvalitu ovzduší u ostravských lagun hlídá monitorovací systém

09.01.2018 10:35

V areálu lagun po chemičce Ostramo v Ostravě probíhají přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Zároveň byl spuštěn monitorovací systém kvality ovzduší, který má v kombinaci s dalšími opatřeními zabezpečit minimalizaci vlivu na okolí, zejména na obyvatele nedalekého sídliště Fifejdy.

DIAMO: Kvalitu ovzduší u ostravských lagun hlídá monitorovací systém
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti
reklama

Monitoring a vyhodnocování údajů zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě.

Z dokumentace a závěrů odborných studií, tj. hlukové studie, rozptylové studie a hodnocení vlivů na veřejné zdraví vyplynulo, že významné vlivy z hlediska vlivů na veřejné zdraví jsou očekávány pro imisní příspěvky SO2 a pro pachové látky. Období se zdravotně nepříznivými a obtěžujícími podmínkami přitom nemusí tvořit ucelenou část dne, ale mohou se vyskytovat zcela nahodile v příčinném stavu lokálních atmosférických podmínek. Protože tyto stavy nelze s ohledem na různorodost uložených kalů z hlediska emisí SO2 předvídat, je nezbytné předejít možným překročením limitů a případnému vlivu na zdraví lidí prováděním kontinuálního monitoringu SO2 a dalších látek v areálu lagun Ostramo a zastavením těžby surových kalů, vápnění a homogenizace v případě zjištění významného nárůstu koncentrací.

Konkrétní opatření vychází z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které stanovilo celkem 32 podmínek zaměřujících se hlavně na kvalitu ovzduší. První z nich je povinnost provozovat monitorovací systém znečišťování ovzduší v průběhu realizace záměru v podobě vlastního monitoringu zajišťovaného provozovatelem (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.) a monitoringu zajišťovaného stabilními měřicími stanicemi kvality ovzduší v okolí. Měří se tak celkem na 10 místech, z toho 7 je v areálu lagun a 3 v okolí - na sídlišti Fifejdy, u ulice Výstavní v Mariánských Horách a u nádraží v Přívoze.

Štiplavě páchnoucí oxid siřičitý (SO2) se měří kontinuálně v areálu lagun a na zmíněných třech místech v městské zástavbě v okolí. Provozovatel musí neodkladně zastavit práce u homogenizace a zavápnění lagun v případě, že bude překročena hodnota průměrné hodinové koncentrace 1 200 μg/m³ z kontinuálního měření u SO2 na některém z měřících bodů u lagun. Práce také musí zastavit v případě, že bude překročena limitní koncentrace pro SO2 na třech stacionárních měřicích stanicích v Ostravě v hodinovém průměru kontinuálního měření ve výši 350 μg/m³ nebo ve výši 125 μg/m³ ve třech po sobě následujících hodinových průměrech.

Bezbarvý plyn zapáchající po zkažených vejcích - sulfan (H2S) se měří 3 krát denně v areálu lagun a kontinuálně na sídlišti Fifejdy. Provozovatel musí zajistit, aby v měřících bodech u lagun nebyla překračována hodnota imisní koncentrace H2S ve výši 1 500 μg/m³ stanovovaná jednorázově detekčními systémy a na stacionární měřicí stanici Fifejdy ve výši 150 μg/m³ v hodinovém průměru kontinuálního měření. Pokud budou hodnoty překročeny, musí se zastavit odtěžba, homogenizace i zavápnění obsahu lagun.

Z hlediska tuhých znečišťujících látek (TZL), které bývají na Ostravsku v zimních měsících hlavním problémem, musí provozovatel zastavit práce v případě, že bude v hodinovém průměru překročena limitní koncentrace u PM10 ve výši 150 μg/m³ na stacionární měřicí stanici Fifejdy.

Co se týče hluku, příspěvek hlučnosti z provozu na lagunách v denní době v podstatě zachová současné podmínky pro ochranu veřejného zdraví a ve vymezené oblasti nepředstavuje změnu současného hlukového klimatu. Provoz zdrojů hluku souvisejících s realizací záměru a s navýšením dopravy se tedy fakticky neprojeví. Realizace projektu se proto objektivně neprojeví ani v nepříznivém psychickém vnímání současného hlukového klimatu.

Podmínky stanovují i další omezení a provozní opatření s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí, například maximální množství použitého páleného vápna (CaO) pro zapravování do ropných kalů (sludge) může být 90 t/den. Při přepravě odpadu musí být dodržena maximální rychlost jízdy vozidel v areálu lagun 10 km/h po zpevněných i nezpevněných areálových komunikacích. Automobilová doprava v areálu nesmí být provozována v době od 18:00 do 6:00 hodin. V areálu nejsou prováděny žádné práce a činnosti v době od 22:00 do 6:00 hodin.

Poslední podmínkou je povinnost průběžně zveřejňovat výsledky monitoringu ovzduší a měření pachových látek na internetových stránkách zhotovitele zakázky a státního podniku DIAMO. Zájemci se mohou kdykoliv podívat na aktuální stav v jednotlivých měřících bodech vnějšího a vnitřního monitorovacího okruhu na přehledné mapce na webových stránkách společnosti AVE nebo státního podniku DIAMO. Stupně znečištění jsou znázorněny barevnou škálou. Překročení stanovených limitů, při kterých musí dojít k zastavení prací, je signalizováno zobrazením červeného bodu. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Na velitelství mise EUTM v Bamaku se vystřídali čeští vojáci

22:45 Armáda ČR: Na velitelství mise EUTM v Bamaku se vystřídali čeští vojáci

Tento slavnostní akt byl neobvyklý tím, že českou vlajku předal do rukou nového velitele uskupení, k…