Polepšíme vás s neziskovkami. Vystrčil pohořel a ještě naštval

21.09.2023 4:44 | Komentář

Předseda Senátu Miloš Vystrčil byl nepříjemně překvapen, jak se jeho kolegové staví k Istanbulské úmluvě. V horní komoře řada zákonodárců dala najevo své výhrady a pochybnosti. Například o roli neziskového sektoru, který má při naplňování dohody mít široké pole působnosti a ještě širší prostor pro dotace z veřejných rozpočtů. Právnička a senátorka Daniela Kovářová varuje také před dopadem na migraci.

Polepšíme vás s neziskovkami. Vystrčil pohořel a ještě naštval
Foto: Hans Štembera
Popisek: Schůze Senátu. Senátoři projednali také ratifikaci vstupu Švédska a Finska do NATO

Anketa

Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě?

93%
5%
hlasovalo: 33758 lidí
V Senátu se v úterý sešla stálá komise pro ústavu a parlamentní procedury. Jediným bodem jednání byla Istanbulská úmluva.

K hlasování ale nakonec nedošlo. Jednání skončilo poté, co sál opustila dvojice senátorů Jana Zwyrtek Hamplová a Michael Canov. Oba předtím deklarovali své negativní stanovisko. Canov hovořil o genderové ideologii, která naprosto přehlušuje vše dobré, co úmluva přináší.

Pro ParlamentníListy.cz senátor Canov vysvětlil: „Ke svému odchodu jen tolik, že jsem musel z časových důvodů odejít.“ Průběh debaty už dále komentovat nechtěl.

Předseda komise, senátor Zdeněk Hraba, k průběhu diskuse pro ParlamentníListy.cz uvedl: „Jednání komise pro Ústavu se neslo v poměrně konstruktivní atmosféře, byl jsem také příjemně překvapen konstruktivním vystupováním paní vládní zmocněnkyně Šimáčkové Laurenčíkové“.

Zmocněnkyně v médiích komplikace ve schvalování Úmluvy kritizovala, v Senátu se ale podle Hraby chovala věcně.

V diskusi měl významné slovo tajemník komise Jan Kysela. Ten senátorům jako expertku přivedl Veroniku Bílkovou, vedoucí katedry mezinárodního práva z Právnické fakulty UK, kde rovněž přednáší.

Kysela připustil, že „tato úmluva patří k upovídanějším“, což některým může vadit. Bílková zákonodárcům dokument představila jako „nově ucelený propracovaný systém doporučení pro potírání násilí na ženách a domácího násilí“.

Istanbulská smlouva byla Českou republikou podepsána už za minulých vlád. Ratifikace probíhá v Poslanecké sněmovně a v Senátu a zakončena bude u prezidenta Petra Pavla, který již vyjádřil dohodě své sympatie.

„Jsme jedním z posledních států Evropy, který se k Istanbulské úmluvě nezavázal,“ sdělil v květnu s tím, že k nepřijetí nevidí jediný skutečný důvod.

Vystrčil: Abychom se polepšili...

V horní parlamentní komoře má naopak dokument nečekané potíže. Z výborů jej podpořil pouze ten lidskoprávní, a to nejtěsnější většinou. Negativní stanovisko dal nejen výbor ústavněprávní, poukazující na legislativní nejasnosti, které dokument přinese do právního systému, ale i výbor zahraniční.

Vzhledem k tomu, že oficiální stanovisko k dokumentu už dal Ústavně právní výbor, dohodl se prý Hraba s Kyselou, že v komisi se pouze povede diskuse a nebude se hlasovat. Nakonec ale proti této dohodě předložil návrh usnesení senátor Marek Hilšer. Nakonec ale po snížení počtu přítomných k hlasování nedošlo.

Ze čtyř orgánů Senátu podpořil ratifikaci Istanbulské úmluvy pouze jediný výbor a pevně věřím, že toto bude odrážet i výsledek hlasování na plénu,“ dodává k tomu pro ParlamentníListy.cz senátor Hraba.

Na plénum by měla Úmluva přijít pravděpodobně na říjnové schůzi. „Měli bychom najít sílu k tomu úmluvu schválit,“ vyzval předseda komory Miloš Vystrčil.

Ten rovněž odsoudil odpor proti dokumentu. „Je to trochu jako boj proti tomu, abychom se polepšili,“ pokáral někdejší telčský učitel fyziky.

Senátorku Danielu Kovářovou jeho přístup nadzdvihl: „Jako že ti, kdo si opravdu text úmluvy a její důvodovou zprávu přečetli, jsou nepolepšitelní? Zatímco ti, kdo ji i bez znalosti jejího obsahu horlivě protlačují, aby vypadali dobře před bruselskou vrchností, ti že jsou poučeni?!“ podivila se pro ParlamentníListy.cz právnička.

V rámci horní komory ale pro kontroverzní dokument rozhodně není podpora jistá. Svou zdrženlivost deklarovali i někteří vlivní členové komory.

„Istanbulskou úmluvou se zabývám deset let a po celou tu dobu je můj postoj k ní zásadně negativní,“ říká senátorka Daniela Kovářová, která se před zvolením jako advokátka věnovala právě rodinnému právu.

Pokud by úmluva přinášela týraným a obětem domácího násilí jakoukoliv reálnou pomoc, nikdo by podle ní nic nenamítal. Ve skutečnosti ale jde o ryze ideologický dokument.

„Pod maskou boje proti domácímu násilí přináší do ČR genderovou propagandu a garantuje finanční zdroje pro aktivisty a neziskovky,“ varuje senátorka.

Předseda komise pro ústavu Zdeněk Hraba poukazoval na velmi vágní formulaci úmluvy, zejména v bodech, které hovoří o podpoře nevládních organizací, které se projektům domácího násilí budou věnovat.

Místopředsedkyně komise Hana Kordová Marvanová naopak rozhodně nabádala k přijetí úmluvy slovy, že potvrdí zařazení ČR do společnosti demokratických států, které prosazují rovná práva mužů a žen.

Na úterním jednání představoval dokument senátor Marek Hilšer. Ten při prezentaci uvedl, že právní experti vyvrátili všechny výhrady, že úmluva přinese převýchovu lidstva nebo že prosazuje genderovou ideologii.

V textu úmluvy doslova stojí, že smluvní strany budou pravidelně a na všech úrovních podporovat nebo uskutečňovat kampaně nebo programy, a to i ve spolupráci s národními institucemi pro lidská práva a orgány pro prosazování rovnosti, občanskou společností a nevládními organizacemi, zejména ženskými organizacemi, kde je to vhodné, zaměřené na zvýšení obecného povědomí a porozumění širokou veřejností různých projevů všech forem násilí spadajících do působnosti této úmluvy, jejich dopadů na děti a nutnosti předcházet takovému násilí.

Úmluva definuje násilí na ženách jako porušení lidských práv a diskriminaci žen. Za to se považuje fyzická, sexuální, psychická nebo ekonomická újma či utrpení žen včetně pouhé hrozby takovým činem.

Kromě toho úmluva definuje domácí násilí a též pojem „genderu“. Ten znamená „sociálně ustanovenou roli, chování, jednání a vlastnosti, kterou příslušná společnost pokládá za odpovídající pro ženy a muže“. Gender se tedy určuje podle vašeho chování, nikoliv podle biologické příslušnosti.

Vrchní ředitel sekce koordinace tvorby právních předpisů z Ministerstva spravedlnosti Michal Franěk senátorům připomněl, že k úmluvě od 1. října přistupuje Evropská unie jako celek.

Kromě toho právník z ministerstva vysvětloval, že v úmluvě není definován pojem „gender“ jako alternativa pohlaví, ale jako soubor společenských okolností, který je záhodno chránit.

Ve smlouvě se strany zavazují, že do provádění a hodnocení dopadu ustanovení této smlouvy začlení genderové hledisko.

Podle právníka Fraňka ale úmluva státy nenutí, aby slovo gender uzákonily.

A podle článku 12 také smluvní strany „přijmou nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení předsudků, obyčejů, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen, nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů“.

Tento závazek ke změně kulturních vzorců bude mít podle senátorky Kovářové zásadní dopad na českou legislativu. „Přikazuje státům, které ji ratifikují, aby provedly hluboké společenské změny na všech úrovních. Ve školství, ve zdravotnictví, ve sportu, ve spolkové činnosti i v médiích,“ vysvětluje senátorka.

Přijmout každého cizince, který si postěžuje na genderové zacházení

A upozorňuje také na nepochopitelné pravomoci a výsady kontrolního výboru GREVIO. „Ten nás pak bude peskovat jako malé děti, což už se děje v zemích, které Istanbulskou úmluvu ratifikovaly,“ připomíná.

Česká republika podle Kovářové má takovou právní úpravu, která umožňuje efektivně trestat jakékoliv násilí. Pokud něco potřebuje v tomto směru zlepšit, tak je to důslednější aplikace současných zákonů. Co však nepotřebujeme, jsou podle Kovářové podobné „ideologické pamflety“.

„S kolegy se budeme snažit, aby ratifikace byla zastavena, protože si myslíme, že Istanbulská úmluva je nebezpečná. Ne v tom proklamovaném cíli - tedy chránit ženy před násilí, to je záslužné a sám se budu rád podílet na legislativě, která těmto ženám a obecně obětem pomůže. Úmluva je nebezpečná v tom, že chce do našeho právního řádu protlačit extremistickou genderovou ideologii. A to si já, ani další kolegové nepřejeme,“ říká pro ParlamentníListy.cz i senátor Hraba.

Preference žen podle Kovářové narušuje základní zásadu práva, že občané jsou si rovni.

„Stačí, když se shodneme na prioritách a přestaneme financovat sebevražedné blbosti jako Green Deal, monitoring firem orgánům EU nebo dětského ombudsmana a místo toho raději nasměrujeme finance na pomoc týraným. Všem týraným, tedy i mužům a seniorům,“ dodala. Z vlastní zkušenosti nevidí důvod dávat speciální ochranu týraným ženám.

Posledním aspektem, poněkud podceňovaným, je podle Daniely Kovářové otevírání dveří nekontrolované migraci. Ukládá totiž povinnosti přijmout jakéhokoliv cizince, který si bude stěžovat na kterékoliv ze širokého spektra nevhodných zacházení včetně zacházení genderově podmíněného.

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Proč až teď?

Ptáte se, proč stávka probíhá až teď. Napadlo vás třeba, že je to proto, jak se vláda chová? Že lidé čekali, že bude problémům čelit, že o nich povede diskuzi, ale ukazuje se, že tato vláda je úplně mimo a navíc arogantní. Vždyť proti ní stávkují i bývalý chartisté. A třeba premiér teprve nedávno zj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Po pravdě řečeno, vše, co nám nutí pošahaný extrémně levičácký evrospolek nám ve skutečnosti velmi, zdůrazňuji, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusejmc , 21.09.2023 7:45:22
velmi škodí. Není nic, z čeho bychom měli nějaký valný prospěch, vždy byl v područí kolektivního imperialistického západu zemí na Atlantickém pobřeží a vždy k nám bylo přistupováno jako k poražené zemi, kolonii. Není vůbec žádný důvod si myslet, že s Istanbulskou úmluva bude lepší.

|  14 |  0

Další články z rubriky

Češi budou zuřit. Zazněla cena, kterou by mohli platit za elektřinu. Ale bez „spekulantů“

19:47 Češi budou zuřit. Zazněla cena, kterou by mohli platit za elektřinu. Ale bez „spekulantů“

Nikdo, kromě spekulantů, nás nenutí českou elektřinu vyrobenou v České republice za české ceny obcho…