KSČM v Praze: Za bezplatnou městskou hromadnou dopravu v Praze

24.09.2014 16:55

KSČM v Praze přichází ve volební kampani k volbám do ZHMP s myšlenkou bezplatné hromadné dopravy hlavním městě Praze. Na podporu této myšlenka získává v rámci kontaktní předvolební kampaně podpisy pod petici „Občané Prahy za bezplatnou MHD“ adresovanou nově zvolenému Zastupitelstvu hl.m.Prahy.

KSČM v Praze: Za bezplatnou městskou hromadnou dopravu v Praze
Foto: red
Popisek: Petr Šimůnek, 1. místopředseda ÚV KSČM.
reklama

Tuto petice, kromě našich akcí, lze také podepsat elektronicky ZDE. Na základě této petice chceme zahájit seriózní diskusi a zpracování analýz  na toto téma s odborníky, městskými částmi, iniciativami i veřejností.

Vycházíme z toho, že myšlenka bezplatné MHD se na základě zkušeností z jiných měst u nás i ve světě objevuje z více stran. Byla například součástí kampaně, kterou v roce 2005 vedli členové Komunistického svazu mládeže a pražská organizace KSČM proti zdražování MHD, objevuje se nyní v programech některých kandidujících stran, hlásí se k ní někteří jednotlivci. Projekt by jasně přispěl k pověsti Prahy – stala by se přitažlivějším městem pro své obyvatele i pro její návštěvníky. Zároveň by v tomto rozsahu šlo o odvážný a také riskantní pokus.

Některé přínosy jsou neoddiskutovatelné, i když ne všechny lze snadno převést na finanční vyjádření a mohou mít i dílčí záporné stránky:

Ø  Zvýšení spokojnosti cestujících s poskytováním veřejné služby, která už dnes je více zaměřena na sociální skupiny se středními, nižšími nebo velmi malými příjmy (posílení sociální rovnosti a spravedlnosti, zvýšení právě jejich mobility, včetně dopadu na zaměstnanost).

Ø  Úspora občanů města i návštěvníků, kteří pravidelně cestují MHD, by šla jistě do tisíců Kč za rok. To představuje růst disponibilních příjmů občanů a jejich použití v jiných oblastech, včetně příznivých dopadů na veřejné finance, např. vliv na životní úroveň nebo návštěvnost kulturních, sportovních apod. akcí.

Ø  Větší atraktivita Prahy s bezplatnou dopravou může mít dopad na větší mobilitu lidí a nárůst turismu včetně daňových efektů z tohoto nárůstu pro městskou kasu.

Ø  Šlo by o významný příspěvek ke zkvalitnění života obyvatel. Zklidnění, méně stresu řidičů i cestujících, snížení počtu vozidel a opotřebení dopravních cest, méně ucpané křižovatky a kratší fronty a popojíždění v nich, snížení hlučnosti a zvýšení rychlosti povrchové dopravy, snížení emisí (od výbušných motorů k elektrickému pohonu tramvají a metra), počtu dopravních nehod a jejich důsledků, menší problémy s parkováním atd. Příznivá možnost rozšiřování pěších zón ve městě a zón bez automobilů (s výjimkou nezbytné dopravy).

Ø  Úspora za tisk a distribuci jízdenek, za pořizování a provoz označovacích strojků, všech forem nákupu jízdenek (placení jízdného) včetně zjednodušení některých dopravních staveb. Opencard (anebo podobný systém) by byl pro MHD bezpředmětný – úspora s ním spojených pořizovacích i provozních nákladů jak města, tak cestujících. Snížení počtu revizorů, jiné zaměření kontrolní a dohlížecí činnosti s možností posílit dohled městské policie na pořádek i v MHD. Nebyli by černí pasažéři. Úspora za právní vymáhání nedoplatků a pokut. Skončení exekucí kvůli jízdnému, včetně jejich doprovodných důsledků jako jsou práce načerno, snížení příjmů státu a obcí atd.

Proti tomu stojí rovněž neoddiskutovatelné náklady:

Ø  Náhrada z rozpočtu hl.m.Prahy za dosud vybírané jízdné by dosáhla přibližně 4,5 mld. Kč a vzrůst provozních nákladů podle úspěšnosti přechodu na MHD odhadem ve výši 0,5 až 2 mld. Kč. Při zavedení bezplatné MHD představuje dofinancování ze současných 15,7 mld. Kč vzrůst na 20,7 až 22,2 mld. Kč, tj. o 11 – 14 % rozpočtu Prahy.

Ø  Větší využití, a tím růst nákladů, při současném podílu MHD na dopravě v Praze v rozsahu asi 55 %, může znamenat zvýšení potřeby využití bezplatné MHD nejvýš o 20 – 30 %, což by znamenalo zvýšené investiční náklady (další vozový park, příslušenství a infrastruktura).

Ø  Potřeba posílení bezpečného a levného parkování v koncových místech MHD  (záchytná parkoviště).

A teď jinak:

Ø  Každý den ujedou osobní automobily po Praze přes 20 mil. km a do širšího centra vjíždí přes 273 000 osobních aut každý pracovní den. Snížení o 1% tedy znamená denně menší provoz o víc než 200 000 km, o 2700 aut v centru méně a na okruhu o skoro 5500 méně. V Tallinnu se snížil zavedením bezplatné MHD provoz o 15 % ! Na MHD by se přenesla zátěž odpovídající průměrné obsazenosti osobního automobilu 1,3 osoby. Potřebné posílení MHD by jak u autobusů (v 1 autobusu pohodlně jede posádka 11,5 auta), tak u tramvají i metra  představovalo nejvýš jednotky procent, v případě největší účinnosti bezplatné MHD do 15 % proti současnému stavu.

Ø  Bezplatná MHD přinese zvýšenou mobilitu díky snadné dopravě, větší přitažlivost Prahy pro domácí i zahraniční návštěvníky, více volných prostředků domácností pro větší útratu, a tím i další daňové příjmy pro stát i pro Prahu.  Nakolik to může vyrovnat navíc vynaložené náklady? Někteří ekonomové, např. Ing. Stanislav Heczko, Ph.D., odhadují, že přínosy bezplatné MHD by byly větší než růst nákladů. Některé vyhodnocené projekty v zahraničí mu dávají za pravdu.

Ø  Na rozdíl od jiných komodit případně poskytovaných zdarma (např. potraviny) je u MHD omezená možnost zneužití (příliš nadměrného používaní pro jiné účely), jak v praxi ukazuje bezplatné užívání dětmi a důchodci, snad kromě dočasného náhradního přístřeší pro bezdomovce. MHD by byla poskytována jako veřejná služba podobně jako např. osvětlení města.

Ø  Bude vedení města ochotno případně uspořádat o této věci lidové hlasování, jednak aby se občané vyjádřili k možnému riziku a potřebě vynaložit zvýšené náklady na MHD, jednak aby na občany byla oprávněně přenesena část odpovědnosti za rozhodnutí, které má kladné důsledky i významný vliv na využití společných peněz? Přispěje takové rozhodování občanů ke zvýšení zájmu o hospodaření ve městě a jeho kontrolu, snížení plýtvání městskými prostředky, předcházení korupci – tedy tomu, o co ve svých programech “usilují” všichni uchazeči o městské funkce?

Ø  Pokud by se bezplatná MHD týkala jen občanů města, musel by být zachován celý systém placení a kontroly jízdného pro všechny ostatní, což by podstatně snížilo možné přínosy. Rozsah zahrnutí Pražské integrované dopravy (PID) do projektu nezávisí jen na rozhodnutí v Praze. Zkušenosti z Frýdku-Místku se zahrnutím příměstských tras jsou dobré.

Ø  Automobilismus je také zdrojem daňových příjmů (spotřební daň, DPH…) – to by se s nižší spotřebou paliv snížilo, ale většině z nás by to málo vadilo. Ušetřené peníze by nezahálely a vedly k jiným daňovým příjmům státu.

Ø  Lze předejít obavám z hrubého chování a růstu kriminální činnosti v MHD (do značné míry nezávisle na výši jízdného) např. informační kampaní a návody v dopravních prostředcích, jak postupovat, koho přivolat apod. při jejich výskytu?

Ø  Jasnou podmínkou je udržení a zlepšení kultury cestování MHD, její technický a technologický rozvoj, spíše zrychlení tempa rozšiřování sítě všech jejích součástí od metra, přes tramvaje a autobusy, podíl železniční dopravy až po pražské přívozy.

Ø  S bezplatnou MHD mají v různém rozsahu zkušenosti u nás v Třeboni (2002 - 6), ve Frýdku-Místku (od roku 2011), v Hořovicích (od roku 2008), ve Valašském Meziříčí (v roce 2009 a snad od roku 2015), v zahraničí v Commerce v Kalifornii a v ChapelHill v Severní Karolíně, USA (od 60. let), Châteauroux, Aubagne či Castres ve Francii (od roku 2002), v Tallinnu v Estonsku (od roku 2012), v Hasseltu v Belgii (od roku 1997 od 2014), v Nové Gorici ve Slovinsku (od roku 2006), v Kiruně ve Švédsku atd,. Praha je však svým rozsahem jiné kafe!

Jsme si vědomi, že k uskutečnění projektu bezplatné MHD v Praze je třeba důkladná příprava s účastí odborných složek, především z Magistrátu hl. města Prahy, Dopravních podniků a.s. a Regionálního organizátora pražské hromadné dopravy (ROPID), dalších odborníků, rady a zastupitelstva. Je nutné upřesnit odhady dopadů, přínosů i nákladů a jejich finanční vyhodnocení. Bude také působit zátěž předchozích rozhodnutí v oblasti MHD a jejich dopadů často laickou i odbornou veřejností zpochybňovaných (hlavně pro nadsazené náklady) z předchozích období. I když bude postup rozhodný, bude příprava trvat nějaký čas. Funkční období 2014 – 18 by mělo stačit nejméně na odpovědnou přípravu a podle dosaženého stavu s dostatečnou pravděpodobností i na spuštění projektu. Veřejnost by měla být průběžně dostatečně informována. Je možné i postupné řešení:

Ø  Stabilizace MHD – hlavně Dopravního podniku a.s. – s rozšiřováním obslužnosti území a při zachování nebo postupném snižování cen jízdného.

Ø  Rozšíření skupin obyvatel jezdících zdarma nebo úlev pro některé kategorie.

Ø  Přeměna Dopravního podniku a.s.  z obchodní korporace (akciová společnost) na neziskovou organizaci (možné nižší daně a dotace, provoz méně nákladný, není nutno mimo jiné vyplácet podíly vlastníkům, například dividendy v případě akciové společnosti).

Ø  Použití jiných průkazů s kódy pro MHD než Opencard, např. i občanky.

Ø  Opatření pro zrychlení provozu a odstranění prostojů MHD, opatření týkající se parkování, zavádění mýtného, zvýšené investice do infrastruktury a nových vozů, oprav stanic a zastávek, tratí a výstavby nových, zavedení více nočních linek a nočního provozu metra a zvýšení bezpečnosti osob, kvalitnější pěší a cyklistické trasy atd.

Ø  Zvýšení a diferenciace jiných příjmů města pro financování provozu MHD.

 

Nakonec ocitujme některé názory z Internetu:

Ø  Bezplatná MHD? Nejde to? Ale jde, když se nebudou stavět další nesmyslně drahé tunely, ušetří se za licence za předraženou Opencard, DPP bude rozumně hospodařit a ne nakupovat tramvaje na trati, které nepostavil, a pak se je snažit prodávat někomu jinému. Zlepší se životní prostředí. Nemožné je nakonec možné.

Ø  Jistě by bezplatná MHD měla být doprovozena celkově odpovědnějším hospodařením města. Řada známých příkladů nehospodárnosti (jsou uvedeny) ukazuje na vysokou pravděpodobnost zajištění potřebných 5 – 7 mld. Kč ročně na MHD zdarma.

Ø  Bezplatnou MHD prosazovat a nemyslet to jen jako volební tahák. Vlastně není, komu by to uškodilo, i kdyby město mělo dost doplácet. Je ovšem potřeba počítat s průběžným sebeučením a včas přijmout potřebné změny.

 

Jsme toho názoru, že pro používání městské hromadné dopravy místo v ulicích dnes přemnožených osobních automobilů, je třeba také motivace – bezplatné poskytování této služby jí může účinně být!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Názory, ParlamentniListy.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Luzar (KSČM): EU kritizuje jen tam, kde se jí to hodí

22:57 Luzar (KSČM): EU kritizuje jen tam, kde se jí to hodí

Komentář na facebookovém profilu k rozhodnutí Evropského parlamentu o střetu zájmů premiéra Babiše