Byty OKD lidem prodávat nemusíme. Nic takového ve smlouvě není, říká ředitel správcovské firmy

11. 4. 2014 11:32

Žádná povinnost byty nájemníkům prodat v privatizační smlouvě zakotvena není, tvrdí společnost RPG, která spravuje desítky tisíc bytů na Ostravsku dotčených kauzou privatizace OKD. Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ se domáhá předkupního práva a tvrdí, že RPG byty neopravuje a stále zvyšuje nájem. Podle Petra Handla, ředitele vnějších vztahů realitní skupiny RPG Real Estate, vlastníka společnosti RPG byty, s. r. o., je ale všechno jinak.

Byty OKD lidem prodávat nemusíme. Nic takového ve smlouvě není, říká ředitel správcovské firmy
Foto: OKD
Popisek: OKD
reklama

Anketa

Co soudíte o skandálu kolem privatizace OKD ve vztahu k premiéru Sobotkovi?

hlasovalo: 8046 lidí

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ tvrdí, že byty neopravujete a zneužíváte svého dominantního postavení na trhu stálým zvyšováním nájemného. Co Vy na to?

Na úvod je třeba zmínit, že zmíněné sdružení nepovažujeme za legitimního partnera pro jakoukoli diskuzi týkající se aktivit naší společnosti. Do dnešního dne nebyla tato skupina lidí kolem pana Macháčka schopna nijak transparentně doložit, kolik našich nájemníků vlastně reprezentuje. Poslední výroční zpráva, kterou toto sdružení na svých internetových stránkách zveřejnilo, je z roku 2008, ovšem ani tam není žádný počet členů sdružení uveden. Podle nám dostupných informací se přitom jedná jen o zlomek našich nájemníků, přičemž jejich zájmem není řešení problematiky bydlení ve vztahu k nájemníkům, ale dosažení možnosti odkupu bytů, které mají v pronájmu, za zvýhodněných podmínek. Za mnohem konstruktivnější proto považujeme například přístup Sdružení nájemníků ČR (SON), které se zabývá skutečným řešením problémů nájemníků s cílem zlepšit kvalitu jejich bydlení.

Vše k OKD ZDE.

Vraťme se ale k těm opravám. Jak to vidíte Vy?

Bytový fond RPG se kvalitativně výrazně zlepšuje. Co se týče investic do oprav našeho bytového fondu, je nezbytné připomenout, že bývalý bytový fond OKD jsme převzali v roce 2006 v historicky velmi zanedbaném a podinvestovaném stavu a v situaci, kdy většina bytů spadala do kategorie regulovaného nájemného, jehož výše zmrazená ještě z období 90. let neumožňovala ani řádnou běžnou údržbu, natož pak nějaké rozsáhlejší revitalizační programy.

Jak můžete prokázat, že jste do bytů investovali?

O tom, že stávající vlastníci do zkvalitnění bytového fondu RPG investují, a to v masivní míře, nejlépe svědčí několik následujících údajů: Na rozsáhlé revitalizační programy realizované společností RPG byty, s. r. o. bylo doposud vynaloženo přes 8 miliard korun, což v průměru představuje částku zhruba 180 000 Kč na byt. Až do 1. května 2009 byla společnost RPG byty, s. r. o. vázána smluvní povinností nevytvářet žádný zisk a veškeré prostředky získané z nájemného vynakládat zpět do bytového hospodářství. Plnění této povinnosti bylo pravidelně prověřováno v rámci interních i externích auditů a potvrzeno také auditem, který v roce 2009 zadalo Ministerstvo financí ČR. I po skončení výše zmíněného závazku neziskovosti je nadále naprostá většina prostředků plynoucích z nájemného investována ve prospěch nájemníků. Výše těchto prostředků byla ovšem donedávna výrazně limitována regulací nájemného, která se týkala většiny bytů RPG a skončila teprve na konci roku 2010.

Můžete být konkrétní? O jaké opravy v bytech šlo?

Díky uvedeným investicím má dnes například téměř 40 000 našich bytů vyměněná okna, na řadě míst proběhla komplexní revitalizace celých domů a mnohde jsou dnes revitalizovány dokonce celé ulice či městské části. To samozřejmě přispívá ke zvýšení kvality života nejen našich nájemníků, ale všech občanů. Jako zodpovědného vlastníka bytového fondu nás proto dnes vnímají i města a obce, kde se náš bytový fond nachází a s nimiž řešíme řadu programů v úzké spolupráci. V roce 2012 prováděla agentura STEM v Moravskoslezském kraji průzkum týkající se oblasti nájemního bydlení. Tento průzkum se dotkl i našich nájemníků a ukázalo se, že 67 % z nich považuje investice do zkvalitňování bytového fondu v posledních 5 letech za dostatečné. 

Pojďme ještě k výši nájemného. Lidé si stěžují, že je vysoké…

Současná výše nájmů v bytech RPG Byty, s. r. o. se při porovnání s jinými poskytovateli nájemního bydlení nijak nevymyká, ba naopak. V některých případech je naše nájemné dokonce i nižší než nájemné v obecních bytech. Výše nájmů v Moravskoslezském kraji a tedy i ve zdejších bytech naší společnosti přitom patří k nejnižším v republice. O jakémkoli zneužívání dominantního postavení ze strany naší společnosti nemůže být také ani řeč, neboť v rámci Moravskoslezského kraje představuje náš bytový fond zhruba jen 9 % bytů. 

Jak již bylo zmíněno výše, naprostá většina bytů dnes patřících společnosti RPG Byty, s. r. o. spadala až do konce roku 2010 do kategorie bytů s regulovaným nájemným, jehož výši určoval stát. Toto nájemné se přitom dlouhodobě pohybovalo hluboko pod úrovní nájemného tržního. Teprve od roku 2007 začala postupná státem řízená deregulace nájemného s tím, že definitivně byla regulace nájmů ukončena k 31. 12. 2010 (v té době se tržní nájmy na Ostravsku pohybovaly v rozmezí 60-130 Kč/metr čtvereční, zatímco regulované nájemné bylo 19,66-50,02 Kč/metr čtvereční).

Jak vlastně fungují vztahy mezi Vámi a nájemníky?

Od 1. 1. 2011 závisí výše nájemného na dohodě mezi pronajímatelem a nájemníkem. Zatímco řada jiných pronajímatelů této situace využila a začala po nájemnících od roku 2011 požadovat tržní nájemné v jeho plné výši (což mnohde znamenalo skokové navýšení nájemného i o 200 %), společnost RPG byty, s. r. o. připravila pro své nájemníky projekt postupného sociálně i ekonomicky únosného navyšování nájmů. V roce 2011 činilo toto navýšení maximálně 7,50 Kč za metr čtvereční, v letech 2012-2013 to bylo maximálně 5 Kč za metr čtvereční a v letošním roce je to již jen o míru inflace.

Program deregulace nájemného byl a stále je navíc ze strany společnosti RPG byty, s. r. o. doprovázen programem slev pro ty nájemníky, kteří jsou ekonomicky znevýhodněni. Kromě toho, veškeré prostředky získané z navýšení nájemného jsou vkládány zpět do bytového fondu s cílem jeho dalšího zkvalitňování ve prospěch nájemníků. O tom, že podmínky, které jsme našim nájemníkům navrhli, jsou pro ně výhodné a přijatelné, svědčí nejlépe dvě následující čísla: Na nových podmínkách nájemného po skončení regulace bylo nutno se domluvit s 35 600 domácnostmi. Dohoda byla dosažena ve více než 99 % případů. Jen ve 23 (!) případech bude o výši nájemného muset rozhodnout soud.

Každopádně nejčastěji si stěžují na podmínky senioři… S těmi jste se také dohodli?

V roce 2010 byla poskytnuta seniorům nad 60 let sleva na nájmu ve výši 25-35 % z meziročního navýšení základního nájemného, a to v závislosti na tom, zda dotčení senioři žili v domácnosti sami nebo s dalšími osobami. Podmínkou byla pouze řádně uzavřená nájemní smlouva a plnění povinností spojených s placením nájemného a služeb. Poskytnutá sleva se dotkla téměř 14 000 domácností, tedy zhruba 32 % bytového fondu RPG, a činila celkem přes 40 milionů korun. V roce 2011 zřídila společnost RPG byty, s. r. o. zvláštní RPG Fond bydlení. Z tohoto fondu je formou slevy na nájemném poskytován příspěvek ve výši až 500 Kč měsíčně těm osaměle žijícím seniorům nad 60 let, kteří v plné výši pobírají státní příspěvek na bydlení a přesto jsou jejich náklady na bydlení stále vyšší než náklady normativní. Tento příspěvek může být čerpán opakovaně, vždy však maximálně po dobu 3 měsíců, po které je nájemníkovi vyplácen přiznaný příspěvek na bydlení. Doposud byly z tohoto fondu poskytnuty formou slevy na nájmu příspěvky více než 6 tisícům nájemníků a jejich celková výše přesáhla 12 milionů korun.

V současné době se obrátilo sdružení nájemníků na vicepremiéra Andreje Babiše, aby prověřil historii privatizace OKD. Tvrdí, že nástupnické skupiny vlastníků se mohly obohatit až o desítky miliard korun kvůli „tolerantnímu“ přístupu státu. Můžete se k tomu nějak vyjádřit?

Privatizace, respektive doprivatizace menšinového státního podílu akcií ve společnosti OKD v roce 2004, se týkala Fondu národního majetku a společnosti Karbon Invest. Jelikož naše společnost se této privatizace neúčastnila, nepřísluší nám tuto otázku komentovat.

Požádal Vás vicepremiér Babiš o spolupráci při řešení těchto problémů?

Nikoho ze společnosti RPG byty, s. r. o. nikdo z Ministerstva financí v této souvislosti zatím nekontaktoval. Nicméně jsme připraveni se s panem ministrem kdykoli sejít a prodiskutovat s ním jakékoli relevantní otázky související se správou bytového fondu v našem vlastnictví.   

Premiér Bohuslav Sobotka trvá na tom, že stát v roce 2004, kdy byl ministrem financí, prodal podíl v důlní společnosti OKD za tržní cenu. Souhlasíte s ním?

Opět tuto věc nechceme komentovat, protože se naše společnost této privatizace neúčastnila. Pouze ve vztahu k našemu bytovému fondu snad stojí za to zmínit, že jeho hodnota v roce 2004, kdy byl značně zanedbaný a podinvestovaný a navíc zatížený regulovaným nájemným, které negenerovalo dostatek prostředků ani na běžnou údržbu, byla oproti dnešnímu stavu zcela jiná, neboť do dnešní hodnoty našeho bytového fondu je třeba promítnout jak deregulaci nájemného, tak především pak dosavadní investici ve výši 8 miliard korun na jeho zkvalitnění i celkové zlepšení služeb pro nájemníky. 

Zvažovali jste, že prodáte byty přednostně nájemníkům, tak, jak to údajně říká privatizační smlouva, za zvýhodněnou cenu?

Žádná povinnost byty nájemníkům prodat v privatizační smlouvě zakotvena není. Bohužel, většina médií, která se tomuto tématu věnují, nesprávně uvádí, ať již záměrně, nebo z neznalosti, že podle zmiňované privatizační smlouvy má společnost RPG byty, s. r. o. povinnost prodat své byty nájemníkům za zvýhodněnou cenu. To ale není v žádném případě pravda. Privatizační smlouva pouze hovoří o tom, že POKUD by došlo k rozdělení bytových domů na bytové jednotky a k následnému prodeji jednotlivých bytů, pak by tyto musely být přednostně nabídnuty nájemníkům, a to buď za cenu stanovenou při doprivatizaci menšinového podílu akcií v roce 2004, nebo za cenu místně a časově obvyklou při privatizaci obecních bytů (jen pro příklad, v Ostravě-Porubě se nedávno privatizovaly obecní byty za ceny okolo 6000-7000 Kč za metr čtvereční). Výše uvedené předkupní právo nájemníkům přitom nikdo neupírá. Společnost RPG byty, s. r. o. ale v současné době dlouhodobě preferuje pokračovat v masivních investicích do zkvalitnění celého bytového fondu a tento nadále využívat pro poskytování nájemního bydlení. O to v dnešní ekonomicky nejisté době opět stoupá zájem, především ze strany lidí, kteří chtějí být flexibilní například při potřebě cestovat a stěhovat se za prací, nebo kteří se nechtějí dlouhodobě vázat hypotékami na nákup nemovitosti.

Kromě toho, naše rozsáhlé revitalizační programy by nebyly realizovatelné, pokud by rozprodejem jednotlivých bytů došlo k roztříštění bytového fondu. Pak by jakékoli plánování oprav bylo velmi ztíženo. Již dnes jsme svědky toho, že ucelené bloky našich opravených domů mnohde sousedí s neopravenými domy ve vlastnictví družstev nebo společenství vlastníků, jejichž členové se nedokázali na opravách domu dohodnout. Kromě toho díky našim masivním investicím do oprav dáváme práci stovkám lidí v desítkách stavebních firem především z našeho kraje. Díky objemu našich zakázek je také dokážeme realizovat mnohem levněji, než kdyby si jednotlivé domy museli opravovat sami nájemníci, navíc ze svých prostředků.     

  

V médiích se objevily informace o záměru obchodovat s byty na burze. Sdružení nájemníků se domnívá, že může být takto ohroženo jejich předkupní právo. Jak to vidíte Vy?

Případným vstupem naší mateřské nizozemské společnosti Domus na burzu se pro nájemníky nic nezmění. Nadále bude platit, že pokud by někdy v budoucnu došlo k rozdělení bytových domů na bytové jednotky a jejich následnému prodeji, budou na ně mít nájemníci předkupní právo, které jim dokonce vyplývá ze zákona.  

Co Vy navrhujete pro řešení situace s některými nájemníky, kteří se domáhají svého předkupního práva a jsou nespokojení se situací?

Jak již bylo zmíněno, předkupní právo nájemníkům nikdo neupírá, ale na druhou stranu naše společnost nemá žádnou povinnost byty prodávat. Pro nás je momentálně důležité nadále zkvalitňovat náš bytový fond tak, abychom jej mohli užívat pro poskytování nájemního bydlení co nejširšímu okruhu lidí, kteří pro řešení své bytové otázky, ať již krátkodobě, nebo dlouhodobě, upřednostňují bydlení nájemní před vlastnickým. Skladba našich nájemníků se neustále mění, neboť v segmentu nájemního bydlení je zcela přirozené, že lidé přicházejí a zase odcházejí. Nicméně o tom, že lidí majících zájem o bydlení v bytech RPG je hodně, svědčí mimo jiné už jen to, že za poslední čtyři roky využilo naši nabídku nájemního bydlení přes dvacet tisíc lidí a počet volných bytů postupně stále klesá.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Daniela Černá

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ve jménu boje s covidem se prosadily dříve nemyslitelné věci. Šmírování, zadlužování. Poslanec Hrnčíř má jasno, o co tu jde

17:09 Ve jménu boje s covidem se prosadily dříve nemyslitelné věci. Šmírování, zadlužování. Poslanec Hrnčíř má jasno, o co tu jde

CIVILIZACE A MY „Pokud se někdo chce dobrovolně očkovat, měl by mít možnost si i vybrat jakou vakcí…