Umělá inteligence už odpovídá také za české politiky. Vyzkoušeli jsme to. A toto je výsledek

15.06.2023 9:45 | Rozhovor

Umělá inteligence boří konvenční stereotypy na všech frontách. Mílovými kroky proniká také do české politiky. První politickou stranou, která našla odvahu otevřít náruč tomuto technologickému pokroku, jsou Svobodní. Na svém webu v těchto dnech spustili speciální aplikaci, které říkají „SvoBOT“. Ta právě za využití prvků umělé inteligence umí odpovídat na všechny otázky, které se týkají programů a postojů Svobodných. A tak se ParlamentníListy.cz rozhodly tuto aplikaci vyzkoušet. Náš redaktor nejdříve požádal umělou inteligenci o výběr těch nejzajímavějších otázek na Libora Vondráčka, předsedu Svobodných a zároveň lídra pro nadcházející volby do Evropského parlamentu. Následně pak nechal na tyto otázky odpovědět „SvoBOTa“. A toto je výsledek.

Umělá inteligence už odpovídá také za české politiky. Vyzkoušeli jsme to. A toto je výsledek
Foto: Hans Štembera
Popisek: Libor Vondráček

Jaké jsou hlavní priority Svobodných pro nadcházející volby do Evropského parlamentu a jaké změny byste chtěl prosadit na evropské úrovni?
 
V nadcházejících volbách do Evropského parlamentu se Svobodní zaměřují na hájení zájmů České republiky a jejích občanů v rámci Evropské unie. Chceme zachovat národní suverenitu a odmítáme předání dalších pravomocí na úroveň EU. Důležitým tématem je pro nás snížení zbytečné byrokracie a regulací, které brzdí podnikání a svobodu jednotlivců. Usilujeme o zjednodušení legislativy a zrušení předpisů, které omezují konkurenci a inovace. Kromě toho chceme prosazovat odpovědnou rozpočtovou politiku na úrovni EU, která zamezí plýtvání penězi daňových poplatníků a zvýší transparentnost výdajů. Ochrana soukromí a svobody slova občanů v digitálním prostředí je pro nás také klíčová, a proto odmítáme cenzuru a nadměrný dohled státu nad občany. Dále chceme podporovat flexibilní trh práce, který umožní snadnější přizpůsobení se ekonomickým změnám a zvýší konkurenceschopnost českých firem a zaměstnanců. A nakonec, usilujeme o prosazování otevřeného obchodu a volného pohybu zboží a služeb mezi zeměmi EU, což podpoří ekonomický růst a prosperitu.
 

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • mimo zastupitelskou funkci
 
Jaký je váš názor na současnou situaci v Evropské unii a jaké kroky byste podnikl pro posílení suverenity České republiky?
 
V současné situaci v Evropské unii vidíme řadu problémů, které omezují svobodu a suverenitu členských států včetně České republiky. Jedním z hlavních problémů je centralizace moci a rozhodování na úrovni EU, což vede k omezení pravomocí jednotlivých členských států a zasahování do jejich vnitřních záležitostí. Pro posílení suverenity České republiky bychom podnikli následující kroky: Chceme bránit zájmy České republiky tím, že odmítneme předání dalších pravomocí na úroveň EU a budeme usilovat o navrácení některých pravomocí zpět na národní úroveň. Chceme, aby rozhodování probíhalo co nejblíže občanům, a proto budeme prosazovat princip subsidiarity, který zajišťuje, že rozhodnutí jsou přijímána na nejnižší možné úrovni. Chceme zastupovat zájmy České republiky v rámci EU a aktivně se účastnit jednání a rozhodování, abychom mohli hájit naše postoje a prosazovat změny, které považujeme za důležité. Chceme spolupracovat s ostatními členskými státy EU na základě dobrovolnosti a vzájemného respektování suverenity, přičemž budeme usilovat o společné řešení problémů a podporu spolupráce v oblastech, kde je to prospěšné pro všechny zúčastněné strany.
 
Můžete představit některé konkrétní zákony nebo regulace, které byste chtěl změnit či zrušit, aby byl trh svobodnější a méně ovlivňován státem?
 

Anketa

Jste pro přijetí Istanbulské úmluvy?

1%
98%
hlasovalo: 21417 lidí
Zaprvé chceme zjednodušit a uvolnit regulace týkající se pracovního práva, například zrušením nebo změnou zákonů o minimální mzdě, pracovní době a ochraně zaměstnanců, které často ztěžují podnikání a snižují flexibilitu trhu práce. Zadruhé chceme snížit daňové a odvodové zatížení podnikatelů a občanů tím, že zjednodušíme daňový systém a snížíme sazby daní, jako je daň z příjmu, DPH a sociální a zdravotní pojištění. Zatřetí chceme zrušit nebo změnit regulace, které brzdí rozvoj alternativních zdrojů energie a inovací v oblasti životního prostředí, například zrušením dotací na fosilní paliva a podporou tržních řešení pro ochranu životního prostředí. Začtvrté chceme zjednodušit a deregulovat stavební právo, aby bylo snazší a rychlejší získat stavební povolení a realizovat stavební projekty, což by mělo pozitivní dopad na dostupnost bydlení a rozvoj infrastruktury. A zapáté chceme omezit státní zásahy do trhu, například zrušením nebo změnou regulací, které omezují konkurenci a brání vstupu nových podnikatelů do trhu, jako jsou licenční a povolovací režimy v některých odvětvích.
 
Jaký je váš postoj k zákazu aut se spalovacím motorem v roce 2026 a jaké alternativy byste navrhoval pro řešení environmentálních problémů?
 
Svobodní jsou proti zákazu aut se spalovacím motorem v roce 2026, protože považujeme tento krok za přehnaný a neefektivní zásah státu do trhu. Takový zákaz by mohl mít negativní dopady na dostupnost aut, ohrozit průmysl a omezit svobodu volby spotřebitelů. Místo zákazu aut se spalovacím motorem bychom navrhovali následující alternativy pro řešení environmentálních problémů. Chceme podporovat výzkum a inovace v oblasti čistých technologií a alternativních zdrojů energie, které by mohly snížit emise a zlepšit životní prostředí bez nutnosti zákazu spalovacích motorů. Věříme, že tržní řešení, jako jsou například emisní povolenky nebo znečišťovatel platí princip, mohou být efektivnější a flexibilnější než přísné regulace a zákazy. Tyto nástroje by mohly motivovat podniky a jednotlivce ke snižování emisí a šetrnějšímu chování k životnímu prostředí. Chceme zjednodušit a deregulovat dopravní sektor, aby bylo snazší a levnější zavádět nové, ekologičtější technologie a služby, jako jsou elektromobily, sdílení aut nebo alternativní způsoby dopravy. Chceme podporovat vzdělávání a osvětu o environmentálních problémech a možnostech jejich řešení, aby občané a podniky mohli činit informovaná rozhodnutí a přijímat šetrnější chování k životnímu prostředí.
 
Jaký je váš názor na nahrazení eura digitálním eurem a jaké důsledky by to mohlo mít pro českou ekonomiku?
 
Jako zastánce svobody trhu a omezení státního zásahu do ekonomiky jsme skeptičtí vůči nápadu nahradit euro digitálním eurem, které by bylo centrálně řízeno a kontrolováno. Máme obavy, že takový krok by mohl vést k větší kontrole nad finančními transakcemi a snížení soukromí občanů. Pokud jde o důsledky pro českou ekonomiku, je třeba zvážit několik faktorů. Digitální euro by mohlo ovlivnit měnovou politiku v rámci Evropské unie a mít dopad na sazby úroků a inflaci. To by mohlo ovlivnit českou ekonomiku, zejména pokud by Česká republika přijala euro jako svou měnu. Digitální euro by mohlo mít dopad na finanční sektor, například tím, že by mohlo změnit způsob, jakým banky a finanční instituce provádějí transakce a poskytují služby. To by mohlo mít důsledky pro konkurenceschopnost českých finančních institucí. Digitální euro by mohlo ovlivnit obchod a investice mezi Českou republikou a zeměmi eurozóny. Zatímco některé transakce by mohly být usnadněny díky rychlejším a levnějším digitálním platbám, mohlo by to také zvýšit rizika spojená s kybernetickou bezpečností a potenciálními technickými problémy. Celkově si myslíme, že zavedení digitálního eura by mohlo mít smíšené důsledky pro českou ekonomiku, a proto je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a rizika spojená s tímto návrhem. Naše preference spočívá v zachování finanční svobody a omezení státního zásahu do ekonomiky.
 
 
Jaké jsou vaše návrhy na zlepšení podmínek pro podnikání a snížení byrokracie v České republice?
 
Svobodní se zaměřují na zjednodušení daňového systému a snížení daňových sazeb, což by mělo vést k menší administrativní zátěži pro podnikatele a zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Dále chceme snížit počet regulací a povinností, kterým musejí podnikatelé čelit, což by mělo ušetřit čas a peníze podnikatelům a umožnit jim soustředit se na rozvoj svých podniků. Kromě toho se snažíme zjednodušit a deregulovat stavební právo, aby bylo snazší a rychlejší získat stavební povolení a realizovat stavební projekty. To by mělo pozitivní dopad na dostupnost bydlení a rozvoj infrastruktury. Svobodní také usilují o omezení státních zásahů do trhu, například zrušením nebo změnou regulací, které omezují konkurenci a brání vstupu nových podnikatelů do trhu. Chceme také podporovat vzdělávání a odbornou přípravu, která odpovídá potřebám trhu práce a pomáhá podnikatelům získat kvalifikovanou pracovní sílu. Naším cílem je vytvořit příznivější podmínky pro podnikání v České republice a snížit byrokracii, která brzdí ekonomický růst a prosperitu.
 
Jaký je váš postoj k otázce imigrace a jaké kroky byste podnikl pro zajištění bezpečnosti a prosperity České republiky v této oblasti?
 
Svobodní se staví k otázce imigrace zodpovědně a opatrně. Chápeme, že imigrace může mít pozitivní i negativní dopady na naši zemi, a proto je důležité najít správnou rovnováhu. Na jedné straně chceme podporovat příliv kvalifikovaných a schopných pracovníků, kteří mohou přispět k růstu a rozvoji naší ekonomiky. Na druhé straně je důležité chránit naše hranice a zajišťovat bezpečnost našich občanů. V oblasti imigrace bychom se zaměřili na následující kroky. Zaprvé zavedení efektivního a spravedlivého systému pro přijímání imigrantů, který by upřednostňoval kvalifikované a schopné pracovníky, kteří mohou přispět k naší ekonomice a společnosti. Zadruhé posílení ochrany našich hranic a spolupráce s mezinárodními partnery v boji proti nelegální migraci a obchodu s lidmi. Zatřetí podpora integrace legálních imigrantů do české společnosti prostřednictvím jazykových kurzů, odborné přípravy a dalších opatření, která jim pomohou najít si práci a zapojit se do společnosti. Začtvrté zajištění, že imigrace nebude zneužívána k přílivu teroristů nebo zločinců, a že bude respektována naše kultura, zákony a hodnoty. Naším cílem je zajistit, že imigrace bude prospěšná pro Českou republiku a její občany, a že budeme schopni chránit naše hranice a zajišťovat bezpečnost našich občanů.
 

reklama

autor: Karel Výborný

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek byl položen dotaz

Co se stalo s vašimi sliby?

Slibovali jste legalizaci HHC a místo toho jste zakázali i THC. Jste na sebe pyšní? Co jste vlastně ze svého programu ve vládě prosadili?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Když chudí nemají chleba, tak ať...“ Zbořil k nadávkám na „dezoláty“

16:20 „Když chudí nemají chleba, tak ať...“ Zbořil k nadávkám na „dezoláty“

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Traktory v ulicích evropských měst jsou podle Zdeňka Zbořila protestem proti …