Fialová (ANO): Pro lidi, kteří pracují v odboru, nebudete dobrý ministr

01.03.2024 18:09

Projev na 94. schůzi Poslanecké sněmovny 1. března 2024 k vodnímu zákonu

Fialová (ANO): Pro lidi, kteří pracují v odboru, nebudete dobrý ministr
Foto: ANO 2011
Popisek: Eva Fialová

Děkuji za slovo. Já jsem původně myslela, že nebudu vystupovat, ale vzhledem k tomu, že jsem včera objevila v systému nahraný pozměňující návrh pana Šimka a dalších, přímo 4026, který tady byl zmíněn, že se k němu vedla odborná a velice bouřlivá diskuse na výboru životního prostředí, tak mi to nedalo a stejně jsem se přihlásila, protože tento postup se mi moc nelíbí. My jsme se bavili, týká se to samozřejmě § 38a o kontinuálním sledování znečištění odpadních vod, takový můj evergreen.

My jsme měli hodně vzrušenou debatu s panem ministrem na výboru životního prostředí na odborné bázi s tím, že já nebudu zabíhat tady do nějakých invektiv, které tam probíhaly. To si odpustím, ale přesto mi nedá drobný komentář k tomuto pozměňujícímu návrhu, který se tu znovu objevil, přidat sama.

Pan Šimek hovořil tady o tom, že se jedná o lehkou úpravu. No, lehká úprava, to bych hodně, hodně polemizovala, protože se to dotkne několika zařízení, nejenom samotné energetiky, ale veškerého průmyslu, zemědělství a tak dále. Kdo zná zákon o integrované prevenci, tak se může podívat na veškerý seznam všech zařízení, které jsou na stránkách Ministerstva životního prostředí. Netýká se to jenom chemie, energetiky, rafinérií, meteorologie, zemědělství, odpadové hospodářství a tak dále. Je tam x kategorií, pod které jsou tato zvláštní integrovaná povolení vydávány. Tak to má dopad na všech...

A myslela jsem si, že po výboru životního prostředí tato diskuse - zvítězil zdravý rozum a ulehčení práce všech, odpadá administrativa a tak dále a některé věci jsme si tam vyjasnili, ale evidentně tomu tak není a tímto komplexním pozměňovacím návrhem se znovu vracíme zpátky k nesystémové, z mého pohledu, nesystémové výjimce pouze pro energetiku.

Takže pro ty, abych tady předešla nějakým spekulacím a dalším případným osobním narážkám, já sama jsem v chemii pracovala. Pracovala jsem jako odpadový hospodář a jsem na to hrdá a prošla jsem si procesem integrovaného povolení. Takže abych vám hned vybrala, případně, kdyby tam byly další útoky. Takže samotná povolení integrovaného procesu jsou velice ta zařízení hlídaná, je to složková nějaká činnost, kde se hledá, kde se kontrolují jak samotné nakládání s chemickými látkami, samotné odběry do procesu, kolik se jich spotřebovává a za jakých podmínek jsou skladovány, jak musí být těsné vany, jaký musí být skrápění, kdyby došlo k dalšímu úniku a tak dále... jak se nakládá případně se vzniklými odpady z tohoto provozu, a jak se nakládá třeba s únikem emisí do ovzduší a tak dále.

Je to složková činnost, takže pro ty, co nepochopili debatu na výboru životního prostředí, tak si dovolím citovat ze stránek Ministerstva životního prostředí, které samo uvádí, o čem je integrované povolení, takzvané IPPC - což znamená integrovaná prevence a omezování znečištění, je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie.

Anketa

Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice?

2%
3%
0%
92%
0%
0%
3%
hlasovalo: 49887 lidí

IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé. Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahování použitím takzvaných nejlepších dostupných technik takzvaných BATů, které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikované za standardních technologických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden z referenčních dokumentacích o BAT, takzvané BREFy, které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie, což by vás také mohlo přesvědčit, směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU o průmyslových emisí. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze, o které se tu bavíme a která je ta systémová výjimka pouze pro energetiku, číslo jedna tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení.

Vzory žádosti, a tak dále, tady, kde se uvádí proces IPPC se na národní úrovni sestává ze dvou vzájemně provázaných elementů. Jedná se o povolování zařízení, kde probíhá příslušná průmyslová činnost (navazuje pak kontrola těchto zařízení a změny povolení) a také zapojení národních orgánů, provozovatelů vysokých škol, výzkumných institucí, průmyslových a nevládních environmentálních organizací a spolků do tvorby a revize BREF na evropské úrovni.

Povolovacím orgánem je pro převážnou většinou zařízení místně příslušný krajský úřad nebo Magistrát hlavního městy Prahy, v případě zařízení s významným negativním přeshraničním vlivem je povolujícím orgánem Ministerstvo životního prostředí, které je zároveň odvolacím metodickým i ústředním orgánem pro tu agendu, a tak dále, a tak dále. To jsou dostupné informace z Ministerstva životního prostředí, kde si je všichni můžou přečíst a můžou se tak dovědět, že všechny společnosti, které mají integrované povolení nebo jednotlivá zařízení, jsou velice pečlivě sledovány a hájeny.

Nechtěla jsem to tu rozebírat, ale myslela jsem si, že po odborné diskusi na výboru životního prostředí toto nebudeme muset podstupovat ve druhém čtení a byla jsem ráda, že výbor životního prostředí přijal můj protinávrh k té výjimce, která byla daná pouze na energetiku a všechna zařízení, která mají toto integrované povolení, byla z kontinuálního sledování teď nově vyjmuta.

Ale protože se nám sem dostal komplexní pozměňovací návrh a někdo se nemohl smířit s tím, že - jak říká má ctěná kolegyně Berenika Peštová - muž s koženou brašnou nesmí projet, tak se tam objevil pozměňující návrh. A všichni známe legislativní proces, jak probíhá ve Sněmovně. Takže se nejprve bude hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu a tím pádem návrh, který byl přijatý ve výboru životního prostředí, by byl nehlasovatelný, proto budu opět dávat protinávrh tady k tomu velice jednoduchý. Odůvodním ho tady, protože je to systémová výjimka, ne aby to byla opravdu systémová výjimka a vztahovala se na všechna zařízení, která jsou, mají, spadají pod přílohu číslo 1 o integrované prevenci. A já doufám, pane ministře, že pochopíte, proč to takto je. Případně mi to vysvětlíte, proč jste se takhle rozhodl, protože já chápu, že hrajete nějaký politický boj, ale do něj budete jenom malým vítězem v té politice. Já neumím (?) počítat a vím, jak to dopadne. Přesto mi to nedá, abych se tady zastala všech zařízení, která mají a prochází si procesem integrovaného povolení.

Ale co se týká výhry vůči odborné veřejnosti, tak tam už jste zklamal, protože každý z odborných - z lidí, kteří pracují v odboru, tak pro ně nebudete dobrý ministr, protože je zavalujete další a další prací a házíte odpovědnosti tam, kde ti lidé pracují dobře. A ta odborná veřejnost dobře ví, že systém integrované prevence byl to nejlepší, co mohl udělat pro ochranu životního prostředí a rádi splňují tyto podmínky, kdo v tom pracuje.

Děkuju za pozornost.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

spalovací motory

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Aliance za nezávislost ČR: Kompletní kandidátka proti přijetí eura

23:08 Aliance za nezávislost ČR: Kompletní kandidátka proti přijetí eura

Naši kandidáti jsou velmi stateční a charakterní lidé, prověření časem a životem.