Hnilička (ANO): Zájmem státu je podporovat sport, nikoli ho řídit

03.05.2019 14:58

Projev na 8. schůzi Senátu dne 3. 5. 2019 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o podpoře sportu

Hnilička (ANO): Zájmem státu je podporovat sport, nikoli ho řídit
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Hnilička

Dobré dopoledne všem, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milé kolegyně a kolegové.

Vláda ČR mě od 1. března 2018 jmenovala do funkce vládního zmocněnce pro sport. Tuto funkci vykonávám spolu s funkcí poslance Parlamentu ČR. Mám díky možnost propojit obě pozice se silným mandátem, který mi byl dán, a spolu s kolegyněmi a kolegy v Poslanecké sněmovně a mým poradním týmem jsme připravili novelu zákona o podpoře sportu, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.

Jako bývalý profesionální sportovec a hrdý reprezentant, později klubový a svazový funkcionář, jsem návrh novely zákona konzultoval především se sportovním prostředím. Vnímáme fakt, že je to právě sportovní prostředí, na které dopadly všechny negativní kauzy, které se zde v posledních letech kolem sportu odehrály. A je to právě to sportovní prostředí, které se podle současného zákona o podpoře sportu velmi komplikovaně vyrovnává s nastavenými podmínkami, které mu zákon stanovuje.

Situace, která ve věci podpory sportu ze strany státu v posledních letech nastala, dopadla nejen na sportovní prostředí, ale také na centrální autoritu, kterou je stále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Právě MŠMT se muselo vypořádat s obtížnou situací odchodu mnoha lidí a samozřejmě i velmi intenzivní kontrolou a prověřováním nestandardních situací při rozdělování dotací do sportu. Jsme přesvědčeni, že je potřeba za touto minulostí udělat tlustou čáru a vidět budoucnost sportu pozitivně. A to především v otázce podpory v oblasti výchovy mládeže ke sportování, k podpoře trenérů a naší reprezentace, stejně jako zásadním zlepšením podmínek pro obnovu a výstavbu nové sportovní infrastruktury.

Když jsem se jako zástupce hnutí ANO podílel na přípravě programového prohlášení současné vlády, shodli jsme se s koaličním partnerem na tom, že v otázce sportu musíme provést takové kroky, které povedou k zásadní změně. Za takovou změnu považujeme především vznik nové entity, která bude řídit podporu sportu v České republice nezávisle, profesionálně, odborně, systematicky a především transparentně.

Jako první a nezbytný krok na cestě ke změně proto společně prosazujeme vytvoření nového ústředního orgánu státní správy, který bude mít zároveň vlastní rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu. Chceme, aby tento nový ústřední orgán nesl název Národní sportovní agentura. Pro dosažení stanoveného cíle, který je podstatou novely zákona o podpoře sportu, bude potřebné vyčlenění sportu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s tím, že Národní sportovní agentura se tak bude moci věnovat výlučně sportu, především jeho systematické finanční podpoře, kontrole vynaložených prostředků do sportu, vytváření podmínek pro sport dětí, mládeže a trenérů, koordinaci činnosti resortních sportovních center, propagaci sportu nebo mezinárodní spolupráci.

Je naším maximálním zájmem, aby nevznikl složitý úřad, často s náročným a komplikovaným systémem fungování a někdy i velmi těžkopádným aparátem. Spolu s ostatními předkladateli jsem si jistý, že pro naplnění očekávání nejen sportovního prostředí, ale i široké veřejnosti, není v současné chvíli nezbytné zakládat nové ministerstvo. Ačkoliv i tyto názory při přípravě novely zákona o podpoře sportu zaznívaly. Další zásadní změny, které jsou v novele zákona o podpoře sportu obsaženy, se týkají vedení agentury, v jejímž čele by měl stanout předseda, kterého jmenuje vláda, a na návrh předsedy vlády na funkční období 6 let.

Předpokladem je mj. to, že předseda Agentury je bezúhonná osoba se zkušenostmi v řídící funkci v oblasti sportu po dobu minimálně 5 let. Předseda Agentury jmenuje své dva místopředsedy, kteří vykonávají pravomoci předsedy Agentury v rozsahu stanoveném předsedou. Nově má vzniknout také minimálně 15členná Národní rada pro sport, která je poradním orgánem předsedy Agentury.

Vzhledem ke skutečnostem, které dnes nefungují ideálně a sportovní prostředí dostávají do komplikovaných situací, jsou jako součást novely zákona připraveny i určité konkrétní změny, které by měly přinést zjednodušení fungování mezi státem a sportovním prostředím. Za stěžejní oblast organizace sportu považujeme rejstřík údajů o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovních organizacích a sportovních zařízeních. Právě tyto veřejné informace uvedené v rejstříku mají sloužit k zásadně lepší kontrole prostředků, které se na podporu sportu budou vydávat. Stejně tak o potřebách, které sportovní prostředí vyžaduje například v otázce obnovy sportovní infrastruktury.

Mnohem hlubší a konkrétnější povědomí o sportovní prostředí dané informacemi, které budou uvedené v rejstříku, a ze strany Agentury také ověřovány, budou pro budoucí efektivní státní podporu sportu ze strany státu zásadní a jako takové nakonec povedou i k mnohem lepšímu a spravedlivějšímu rozdělování financí k cílené podpoře sportu u nás.

Neméně důležitým aspektem změny bude, že Agentura bude moci uzavřít se sportovní organizací smlouvu nebo memorandum o dlouhodobé spolupráci k realizaci víceletého projektu. Nově bude umožněno příjemci dotace dále poskytnout tuto podporu také sportovní organizaci, která je v ní sdružená, jako k tzv. konečnému příjemci. Sportovní organizace, jako žadatel o dotaci, bude muset splnit stanovené podmínky podpory, a to především již v žádosti uvést všechny konečné příjemce a účel, na který má být tato podpora poskytnuta.

Bude také nutné, aby agentura více spolupracovala s krajskými a obecními samosprávami, stejně jako s ostatními resorty, a mohla tak naplnit svou úlohu koordinace sportovního prostředí a dosáhnout systematické, cílené, předvídatelné a účelně vedené podpory sportu na všech úrovních. Jsme si vědomi, že samosprávám nemůžeme ukládat úkoly, nicméně sdílené informace, data a analýzy budou prospěšné jak pro územně samosprávné celky, tak pro stát.

To, jak je novela zákona připravena, počítá s možností zahájit činnost Agentury již v druhé polovině letošního roku. S tím, že ještě po zbytek tohoto roku by fungovala v plné součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2020 by se začaly realizovat přechody zaměstnanců prostřednictvím delimitace a také převáděním zodpovědností a závazků z MŠMT na Agenturu.

Chtěli bychom vyjádřit své přesvědčení, že technická novela zákona o podpoře sportu, která byla schválenou Poslaneckou sněmovnou a vytváří především podmínky pro vznik nové entity v podobě Národní sportovní agentury, bude jednoznačným přínosem nejen pro podporu sportování našich dětí a mládeže, talentů, trenérů a reprezentace, ale také díky pozitivním vzorům ze zahraničí, které je možno u nás aplikovat, přinese i lepší podmínky pro sport všech, kteří chtějí aktivně sportovat. Přinese také zlepšení dostupnosti sportovišť a sportovní infrastruktury a nakonec bude znamenat i pozitivní trend a přístup společnosti s dopadem na zdraví a kondici populace, která sport, sportování a aktivní životní styl vyznává a podporuje jej.

Při tvorbě novely jsme vycházeli z dlouhodobých materiálů vlády, Parlamentu ČR a rovněž z potřeb sportovního prostředí. Základem je koncepce sportu z roku 2016-25 a navazující akční plán na roky 2018 a 2019. Reagujeme rovněž na Programové prohlášení vlády, které počítá se vznikem nezávislé sportovní entity. Při jednáních v senátních výborech se několikrát opakovala připomínka, že vznik Agentury by měl vycházet z vládního návrhu. Novela zákona o podpoře sportu, která je vám zde v Senátu předložena, prošla připomínkovým řízením ministerských resortů a jejich podněty byly zapracovány do komplexního pozměňovacího návrhu novely, který byl Poslanecké sněmovně předložen pro 2. čtení. Právě tento komplexní pozměňovací návrh, který reflektoval připomínky vlády a dotčených resortů včetně MŠMT a reagoval také na zásadní požadavky sportovní prostředí, kterému současná legislativa v některých ohledech spíše komplikuje fungování.

Neboť je potřeba zopakovat, že sportovní prostředí je autonomním prostředím, kdy zájmem státu je podporovat sport, nikoli ho řídit. Tak vše toto se promítlo do komplexního pozměňovacího návrhu, který je dle předkladatelů zástupců ministerstev a nakonec i sportovního prostředí tím nejlepším kompromisem pro to, aby budoucí podpora sportu upravená touto novelou zákona mohla v ČR fungovat tak, jak se veřejností očekává, tedy nezávisle, profesionálně, odborně, systematicky a transparentně. Je tedy zřejmé, že to, jak postupoval legislativní proces této novely, ukazuje na to, že se nejedná o typicky poslanecký návrh nebo lex Hnilička, jak jsem byl nařčen ve sněmovně, potažmo nebo snad zákon sobě, jak mi bylo sděleno ÚPV v Senátu, nýbrž o komplexně propracovaný materiál širokého spektra připomínkových míst, jako je vláda, ministerstva a sportovní prostředí. Bylo mi ctí, že jsem obdržel dopis i na podporu tří největších institucí, které spolu zastřešují v naší republice, kterými jsou Česká unie sportu, Česká obec sokolská a Český olympijský výbor. Rád bych také na půdě Senátu ještě zmínil, že jsme pracovali rovněž s usneseními výboru Senátu, když v minulém období sami senátoři apelovali na předchozí vládu a premiéra Sobotku, aby byla posílena institucionalizace sportu, a byl to právě Senát, který dokonce navrhoval vznik samostatného ministerstva sportu.

Vážené dámy a pánové, věřím, že jsem vám v tomto svém krátkém projevu dostatečně objasnil hlavní důvody, které vedly mne a mé kolegy v Poslanecké sněmovně k tomu, abychom připravili a v konečném důsledku se snažili uvést v život národní sportovní agenturu, která dle našeho přesvědčení zlepší sportovní prostředí v ČR, které si bezesporu zasloužíme.

Děkuji vám za pozornost a děkuji vám všem za vaši podporu nového zákona o podpoře sportu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Mobilizace proti 'Česku, popelnici Evropy' nevyšla, Babiši

21:14 Niedermayer (TOP 09): Mobilizace proti 'Česku, popelnici Evropy' nevyšla, Babiši

Komentář na facebookovém profilu k dvojí kvalitě potravin a kampani ANO