Senát: Závěr z jednání Mandátového a imunitního výboru k prezidentské volbě

8. 10. 2013 17:58

Závěrečná zpráva MIV k přezkoumání dodržení pravidel financování volební kampaně kandidátů na funkci prezidenta (podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů - zákon o volbě prezidenta republiky)

Senát: Závěr z jednání Mandátového a imunitního výboru k prezidentské volbě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Také příjem do státního rozpočtu z prodeje tabákových výrobků není zanedbatelný

Rozsah a limity prověřování

Kontrola zahrnovala následující oblasti:
•    kontrola, zda jednotlivé volební výbory plnily všechny povinnosti týkající se nakládání s finančními prostředky na jejich volebním účtu, včetně dodržení lhůt, které v souvislosti s financováním volební kampaně pro ně vyplývají ze zákona o volbě prezidenta,
•    kontrola, zda údaje o finančních prostředcích převedených na volební účty jednotlivých kandidátů obsahují přehled o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno,
•    kontrola, zda údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích jsou evidovány s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tato plnění poskytla, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno; bylo-li plnění poskytnuto bezplatně nebo se slevou, zda byla započítána jeho obvyklá cena,
•    kontrola, zda je vedeno účetnictví kandidátů v plném rozsahu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a toto účetnictví odpovídá příjmům a výdajům volebního účtu,
•    kontrola, zda veškeré výdaje volební kampaně byly hrazeny z prostředků volebního účtu,
•    kontrola, zda veškeré prostředky volebního účtu sloužily k úhradě výdajů volební kampaně,
•    kontrola, zda volební výbory jednotlivých kandidátů zveřejnily způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách jednotlivých kandidátů veškeré účetnictví v té podobě, v jaké ho současně zaslaly Mandátovému a imunitnímu výboru Senátu.

Při zpracovávání tohoto závěru jsme vycházeli z dokumentace, která nám byla poskytnuta kandidáty v písemné formě a z veřejně dostupných informací. Pokud by existovaly jiné informace, které nám nebyly poskytnuty či ústní informace nám poskytnuté byly nesprávně interpretovány či pozměněny, naše závěry či doporučení by mohly být neúplné či nesprávné a mohly by vést k nesprávným závěrům či k nutnosti dalšího šetření, které nebylo předmětem této smlouvy.

Současně jsme čerpali určitou část informací ze zdrojů veřejně dostupných v České republice, zejména pak z webových stránek jednotlivých kandidátů na funkci prezidenta republiky. Neověřovali jsme správnost těchto informací a neprověřovali jsme, zda dokumenty a podklady, které nám byly dány k dispozici, jsou kompletní.

 
PROVĚRKA FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ KANDIDÁTŮ
NA FUNKCI PREZIDENTA

A.    KONTROLA POVINNOSTÍ VOLEBNÍHO VÝBORU
1)    kontrola, zda jednotlivé volební výbory plnily všechny povinnosti týkající se nakládání s finančními prostředky na jejich volebním účtu, včetně dodržení lhůt, které v souvislosti s financováním volební kampaně pro ně vyplývají ze zákona:
-    kandidáti Fischer a Franz porušili zákon tím, že zřídili dva volební účty
-    složení volebního výboru ze 3-5 osob starších 18 let, označených na kandidátní listině (§ 23 zákona)
Počtem členů volebního výboru vyhověli všichni kandidáti na prezidenta, přičemž věk členů volebního výboru nebylo možno ověřit pro nedostupnost jejich osobních údajů. Předpokládáme, že byli starší 18 let.
U veřejně známých osobností o tom nebyly žádné pochybnosti.
-    volební výbor do 5 dnů ode dne registrace kandidátní listiny zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta a součastně zašle Ministerstvu vnitra, a to v listinné nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem všemi členy volebního výboru nebo prostřednictvím datové schránky, údaje o finančních prostředcích převedených na volební účet, a to s uvedením přehledu o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo jde-li o právnickou osobu, včetně uvedení její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno (§ 24, odst. 2 zákona)
Nebylo možno ověřit, v postoupeném účetnictví nebyly informace o prostředcích získaných před registrací kandidátů.
-    kontrola, zda volební výbor kandidáta zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta veškeré účetnictví v té podobě, v jaké ho současně zaslal Mandátovému a imunitnímu výboru Senátu (do 60 dnů od zveřejnění výsledků voleb, tj. od 29. 1. 2013)
Nesplnil žádný kandidát - ve všech případech vykazuje zveřejněné účetnictví odchylky od podkladů postoupených MIV


B.    KONTROLA POVINNOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE VOLEBNÍHO ÚČTU
1)    kontrola, zda údaje o finančních prostředcích převedených na volební účet/účty kandidáta obsahují přehled o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno,
Nesplnil žádný kandidát (viz přehled neidentifikovaných darů)
Komentář: zde by bylo na místě přehodnotit příslušná ustanovení zákona alespoň v tom smyslu, že by se tato povinnost týkala jen darů od určité výše (např. 10 tisíc Kč). Jsou také určité subjekty dárců, jejichž identita je nepochybná – politická strana nebo sám kandidát – a zákonem stanovená identifikace je pak poněkud redundantní
-    kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si nejpozději ke dni podání kandidátní listiny zřídit účet určený pro financování volební kampaně (§ 24, odst. 1 zákona)
Splnili všichni kandidáti
-    volební účet musí být veden u banky se sídlem na území České republiky (dále jen „ČR“) nebo u zahraniční banky vykonávající na území ČR bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky (§ 24, odst. 2 zákona)
Splnili všichni kandidáti
-    na volební účet musí být ke dni podání kandidátní listiny převedeny veškeré finanční prostředky vybrané do tohoto dne na podporu kandidatury a na volební kampaň (§ 24, odst. 4 zákona)
Splnění této povinnost nebylo možno ověřit, v postoupeném účetnictví nebyly informace o prostředcích získaných před registrací kandidátů.
-    do 30 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 5 nebo 6 zákona se veškeré finanční prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň, s výjimkou finančních prostředků využitých na úhradu odvodu do státního rozpočtu podle odstavce 6 zákona, převedou na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí kandidát na funkci prezidenta republiky (§ 24, odst. 7)
-    kam byly výše uvedené finanční prostředky převedeny
Splnili oznamovací povinnost ve lhůtě stanovené zákonem: Zeman
Splnili oznamovací povinnost, ale mimo stanovený termín: Bobošíková, Schwarzenberg,  Fischer, Fischerová
Oznamovací povinnost nesplnili: Dienstbier, Franz, Roithová, Sobotka
Převod i účel v souladu se zákonem: Franz, Roithová, Sobotka
Prostředky převedeny na účel v souladu se zákonem, ale mimo stanovenou lhůtu: Bobošíková, Fischer, Zeman
Prostředky převedeny mimo stanovenou lhůtu a účel nelze ověřit:  Fischerová
Nelze plně ověřit v účetnictví:  Dienstbier, Schwarzenberg

-    jméno, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno
Nesplnil žádný kandidát (viz přehled neidentifikovaných darů)
Komentář: zde by bylo na místě přehodnotit příslušná ustanovení zákona alespoň v tom smyslu, že by se tato povinnost týkala jen darů od určité výše (např. 10 tisíc Kč). Jsou také určité subjekty dárců, jejichž identita je nepochybná – politická strana nebo sám kandidát – a zákonem stanovená identifikace je pak poněkud redundantní
-    povinnost nakládat s finančními prostředky až po 120 dnech po vyhlášení výsledku prezidentských voleb (tj. od 29. 1. 2013 do 29. 5. 2013)
Nesplnil žádný kandidát
2)    kontrola, zda údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích jsou evidovány s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tato plnění poskytla, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno; bylo-li plnění poskytnuto bezplatně nebo se slevou, zda byla započítána jeho obvyklá cena
Splnili: Fischerová, Franz,
Nesplnili: Fischer, Fischerová, Roithová, Schwarzenberg
Nevyužili: Bobošíková, Dienstbier, Sobotka, Zeman

C.    KONTROLA ÚČETNICTVÍ KANDIDÁTA
1)    kontrola, zda je vedeno účetnictví kandidátů v plném rozsahu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a toto účetnictví odpovídá příjmům a výdajům volebního účtu
Splnili: Bobošíková, Franz, Rothová, Schwarzenberg
Splnili s výhradami: Fischerová
Nelze plně ověřit: Dienstbier, Fischer, Sobotka, Zeman

D.    KONTROLA VÝDAJŮ NA VOLEBNÍ KAMPAŇ KANDIDÁTA NA FUNKCI PREZIDENTA
1)    kontrola, zda veškeré výdaje volební kampaně byly hrazeny z prostředků volebního účtu
Nelze plně ověřit
2)    kontrola, zda veškeré prostředky volebního účtu sloužily výhradně k úhradě výdajů volební kampaně
Splnili: Fischerová, Rothová,
Nelze plně ověřit: Bobošíková, Dienstbier, Fischer, Franz, Schwarzenberg, Sobotka, Zeman

E.    KONTROLA CELKOVÝCH VÝDAJŮ NA VOLEBNÍ KAMPAŇ
-    povinnost dodržet limit celkových volebních výdajů v 1. kole do 40 MCZK, ve
2. kole do 50 MCZK.
Splnili všichni kandidáti
 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: senat.cz

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Kalousek (TOP 09): Nemáme důvod hlasovat ani pro závěrečný účet jednoho z toho roku

11:49 Kalousek (TOP 09): Nemáme důvod hlasovat ani pro závěrečný účet jednoho z toho roku

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 23. října 2019 na téma Návrh státního závěrečného účtu Česk…