Změna pro Liberecký kraj: Jasné argumenty versus mlžení radního Mastníka

18.04.2016 21:01

Změna pro Liberecký kraj reaguje na obvinění Zuzany Kocumové ze lží, jehož se jí dostalo od radního Mastníka, kterého chce Změna nechat odvolat:

Změna pro Liberecký kraj: Jasné argumenty versus mlžení radního Mastníka
Foto: zmena.cz
Popisek: Politické hnutí Změna

Důvod pro odvolání č. 1

Hlavním důvodem pro odvolání je nedokončený desetiletý tendr na autobusovou dopravu a jednání ve prospěch firmy BusLine.

Mlžení radního Mastníka: „Problematikou této veřejné desetileté zakázky na autobusovou obslužnost se neustále zabýváme, s aktuálními informacemi průběžně seznamujeme odborníky i veřejnost. Tendr řeší i nadále Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který bohužel nemá žádné lhůty pro vydání rozhodnutí. Ale to je jeho věcí, my podle zákona postupujeme. Na přelomu loňského a letošního roku Liberecký kraj podal rozklady proti prvoinstančnímu rozhodnutí. ÚOHS zatím nepravomocně Libereckému kraji potvrdil, že zadávací dokumentace i její změny v průběhu řízení byly v souladu se zákonem. I přes veškeré problémy zajistil Liberecký kraj, aby se cestujících situace kolem této veřejné zakázky nijak nedotkla a autobusy jezdily tak, jak mají. Navíc za výrazně nižší ceny dopravního výkonu, než tomu bylo v předcházejícím období, a současně při lepší kvalitě vozového parku.“

FAKTA:

1.     Vladimír Mastník byl členem hodnotící komise desetileté zakázky, která dne 14. 4. 2014 doporučila vyloučit nejnižší nabídky ve všech třech částech desetileté zakázky kvůli mimořádně nízkým nabídkovým cenám, přestože hodnotící komise měla posudek od Českého vysokého učení technického v Praze, který toto vyvrátil. Pro vyloučení hlasoval také Vladimír Mastník a další političtí členové hodnotící komise, a to i přes důrazný nesouhlas odborných členů hodnotící komise. Nabídky Rada Libereckého kraje nakonec v srpnu 2014 skutečně vyloučila, viz příloha č. 1 – oponentní stanoviska odborníků k vyloučení za mimořádně nízké ceny

2.     Následně však Rada Libereckého kraje uznala, že vyloučení bylo neobhajitelné, a proto jmenovala novou hodnotící komisi desetileté zakázky, která měla tuto chybu napravit. Rada Libereckého kraje ovšem odmítla označit rozhodnutí původní hodnotící komise za nezákonné (radní Mastník dokonce stále trval na vyloučení firem za mimořádně nízkou cenu!), a to především na základě tlaku radního Mastníka. V usnesení výslovně uvedla, že hodnotící komise nepochybila, což následně také ÚOHS napadl. Tento postup je nyní dalším důvodem, proč ÚOHS desetiletou zakázku neumožnil uzavřít. Citace ze stanoviska ÚOHS ze dne 9. 12. 2015:

„Zadavatel (...) nedodržel postup stanovený v § 79 odst. 5 v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když v rámci rozhodnutí ze dne 12. 9. 2014 (...) rozhodl, že nové posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení provede jiná hodnotící komise, ačkoli v žádném dokumentu obsaženém v dokumentaci o předmětné veřejné zakázce transparentním způsobem neuvedl důvody pro nové posouzení a hodnocení nabídek, tj. že (a jak) hodnotící komise porušila postup stanovený zákonem, a tedy ani nezdůvodnil nutnost ustanovení nové hodnotící komise, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatným způsobem ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.“

3.               Vedení Libereckého kraje navíc opakovaně jednalo ve prospěch firmy BusLine, a to jak změnami podmínek desetileté zakzky předloženými na stůl těsně před zahájením jednání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28. 5. 2013, na kterém se schvalovalo odůvodnění desetileté zakázky (konečná podoba materiálu, která omezovala možný počet účastníků předložena v 14:05, 5 minut po zahájení jednání zastupitelstva), tak nečinností a tím prodloužením monopolu stávajícím dopravcům nejméně o tři roky do konce roku 2017. Kvůli tomu Liberecký kraj přijde o desítky milionů korun.

4.     Výsledkem špatných rozhodnutí v rámci zakázky desetileté i přechodné je nikoliv zlepšení, ale zhoršení kvality vozového parku, když kromě jeho stárnutí v Libereckém kraji jezdí starší autobusy z jiného kraje, kde po proběhnuvší soutěži jezdí autobusy nové.

Mlžení radního Mastníka: Naše neustálé spojování se společností BusLine, např. přes pana Chloubu, který byl starostou města Rychnov u Jablonce nad Nisou, byl nominován SLK do výboru pro dopravu tak, jako ostatní strany nominovaly své zástupce a ostatní politické subjekty jim do nominací nemluvily.

Vyjádření SLK potvrzuje naše tvrzení – pan Chlouba, bývalý člen dozorčí rady BusLine, byl nominován do Výboru dopravy bez ohledu na střet zájmů s odůvodněním, že to je věc SLK.

Důvod pro odvolání č. 2

Liberecký kraj nezvládl koordinaci dopravních opatření v souvislosti s uzavírkou silnice z libereckých Kunratic do jabloneckého Lukášova.

Mlžení radního Mastníka: „Uzavírka, která potrvá až do konce května roku 2018, byla povolena ve správním řízení rozhodnutím Magistrátu města Liberec, který stanovil objízdné trasy tak, jak byly projednány a povoleny dalšími dotčenými orgány státní správy.

Liberecký kraj předem připravil finance na možné posílení tramvajových spojů s tím, že vstoupil do jednání s objednavateli tramvajové dopravy, tj. statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou, aby se podílely na spolufinancování v případě potřeby navýšení počtu spojů.

Liberecký kraj se o termínu uzavírky dozvěděl v lednu letošního roku a bezodkladně připravil návrh trasy stávajících autobusových linek přes Vratislavice nad Nisou tak, aby se obyvatelé Lukášova, Mšena, Kunratic dostali včas do zaměstnání a škol.

Dopravní značení na silnicích I. třídy bylo povoleno Krajským úřadem Libereckého kraje, dopravní značení na silnicích III. třídy a místních komunikacích na území statutárního města Liberec bylo stanoveno Magistrátem města Liberec, dopravní značení na silnicích III. třídy a místních komunikacích na území statutárního města Jablonec nad Nisou bylo stanoveno Magistrátem města Jablonec nad Nisou.

Zhotovitelem stavby nové kapacitní silnice I. třídy, nositelem správního rozhodnutí a tedy i tím, kdo zodpovídá za stav přechodného dopravního značení u předmětné úplné uzavírky, je společnost M-SILNICE a.s.

Liberecký kraj inicioval nejenom častější kontroly Policií ČR nad dodržováním dopravního značení účastníky silničního provozu, ale i kontroly státního dozoru ve věci správnosti osazení dopravního značení na objízdných trasách.“

FAKTA:

Informace představují pouze výmluvy a mlžení. K nezvládnutí situace existují jasné důkazy, které ukazují situaci po faktickém zahájení uzavírky z jablonecké strany (viz příloha č. 2). Situace v Jablonci nad Nisou byla tak alarmující, že Dopravní výbor Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou dne 30. 3. 2016 přijal usnesení vyzývající k nápravě (viz příloha č. 3).

Co se týká včasnosti dalších opatření:

1.     Liberecký kraj svolal mimořádnou tiskovou konferenci, kde byla prezentována dopravní opatření, teprve dne 23. 3. 2016. Zde je k tomu odkaz na web Libereckého kraje:

http://www.kraj-lbc.cz/Liberec-a-Jablonec-spoji-nova-silnice-jeji-vystavba-prinese-uzavirky-a-zmeny-jizdnich-radu-n346202.htm

Teprve po této tiskové konferenci vznikly informace pro veřejnost v médiích. Každý pochopí, že u uzavírky trvající od 29. 3. 2016 do května 2018 bylo podání informace učiněno extrémně pozdě, když následoval jediný pracovní den 24. 3. 2016 a pak už nový svátek Velký pátek a Velikonoce, následně první pracovní den 29. 3. 2016 začala uzavírka.

2.     Vstoupení do jednání s objednavateli – městy Libercem a Jabloncem nad Nisou kvůli dofinancování tramvaje - výsledky průzkumu frekvence byly oficiálně zástupcům Libereckého kraje představeny již 23. 11. 2015 a města byla oslovena dopisem radního Mastníka primátorům až 4. 4. 2016, tj. zahájení uzavírky.

3.               Praktickým výsledkem „včasných“ informací Libereckého kraje je skutečnost, že u autobusové linky 141 Liberec-Jablonec n. N. ujíždějí doposud cestujícím, vybaveným tištěnými jízdními řády IDOL od KORID LK spoje, které jezdí dříve oproti jízdnímu řádu.

Důvod pro odvolání č. 3

Kraj v souvislosti s touto uzavírkou doposud nezajistil kratší interval tramvajové dopravy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

Mlžení radního Mastníka: „Na základě průzkumu sčítání cestujících provedeného loni na podzim bylo navrženo, aby se prověřila možnost zkrácení intervalu na lince 11. Zároveň Liberecký kraj požádal DPMLJ o zaslání nákladů a tržeb, aby bylo jasné, jak se projevil v ekonomice nárůst cestujících, který identifikoval průzkum. Potřebná čísla, která ještě nebyla ze strany kraje překontrolována, však obdržel Liberecký kraj až 12. 4. 2016. Tedy v současné době nelze říci, zda požadované údaje kraj obdržel.

V souvislosti s uzavírkou KORID LK s.r.o. prověřoval možnost zkrácení intervalu po technické stránce a požádal DPMLJ o vyčíslení dodatečných nákladů. Nakonec bylo rozhodnuto, že kraj osloví statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou, jakožto spoluobjednatele linky, s návrhem na zkrácení intervalu k projednání. Kraj byl a je připraven operativně zadat objednávku v případě, že by došlo ke skokovému nárůstu cestujících v souvislosti s uzavírkou, která by vedla ke snížení komfortu (kvality poskytované služby vlivem přeplněných spojů). Do současnosti nebyl prokazatelně zaznamenán dramatický skokový nárůst cestujících.“

FAKTA:

Nelze komentovat komunikaci mezi DPMLJ a krajem, avšak 3 varianty zkrácení intervalu na lince 11 byly předloženy v polovině února, teprve týden před uzavírkou radní kraje rozhodli, že posílení nebudou řešit a vstoupí do jednání s Libercem a Jabloncem nad Nisou. Představitelům obou měst odešel dopis až 4. 4. 2016! Níže citace ze zápisu jabloneckého dopravního výboru ze dne 30. 3. 2016, popisující jednání vedení kraje jedním z účastníků:

„Materiál se opakovaně předkládal na poradu vedení kraje s tím, že nejprve byl závěr takový, že se tramvaj posílí na špičku intervalu 10 minut min. v ranní špičce. Nicméně pak se to znova aktualizovalo, znovu se diskutovalo a na základě toho se toto rozhodnutí týden před uzavírkou změnilo v tom smyslu, že to nebude hned od začátku a že se o tom bude dále jednat s dotčenými městy jako s objednateli. Města budou oslovena dopisy ve smyslu, že nejen kvůli uzavírce ale i kvůli průzkumu, který proběhl vloni na podzim a který navázal na další průzkumy, kde se potvrzuje, že tramvaj je, z hlediska sedících cestujících, kapacitně nedostačující, a bude se jednat o změně intervalu (zkrácení) nejen na dobu uzavírky, ale natrvalo.“Důvod pro odvolání č. 4

Kraj dlouhodobě nerozvíjí krajský integrovaný dopravní systém IDOL.

Mlžení radního Mastníka: „Rozvoj je prakticky limitován technickými možnostmi stávajícího zařízení, které je v některých případech na hranici životnosti. V oblasti územního rozvoje došlo k rozšíření tarifní integrace o vybrané spoje do regionů Vrchlabsko, Mladoboleslavsko a Rumbursko, což umožňuje využívání výhod obyvatelům Libereckého kraje, kteří dojíždějí za prací nebo do školy. Došlo k zapojení dalších dopravců Arriva Střední Čechy, Osnado a dalších. IDOL nabízí širokou škálu výhodných tarifních nabídek jak pro pravidelné cestování, tak pro turistiku, Liberecký kraj spolupracoval s dopravci na zavedení i některých nabídek mimo IDOL, např. Euro-Nisa-Ticket nebo výhodné cestování vlakem do Drážďan nebo do Szklarske Poręby. Další změny jsou v přípravě, zároveň s nimi je nezbytné provedení upgrade nebo modernizace odbavovacího systému. Na přípravě tohoto rozsáhlého projektu se nyní pracuje.“

FAKTA:

Již v úvodu vysvětlení kraj potvrzuje, že odbavovací zařízení je na hranici životnosti a nebylo adekvátně řešeno, když vytvářené úspory ve veřejné dopravě pomáhaly investicím do silniční infrastruktury. Od svého vzniku a zprovoznění v roce 2009 byl integrovaný dopravní systém IDOL výrazným pokrokem a chloubou veřejné dopravy Libereckého kraje. Ještě v roce 2012, před vznikem nové koalice, IDOL ocenila společnost MasterCard jako nejpropracovanější a nadčasový v tarifní integraci. Kromě rozšíření za hranice kraje však od té doby stagnuje.

1.     Velmi pomalu bylo reagováno na „díry“ v systému zón a nadzón, což přineslo úniky tržeb.

2.     Orientace POUZE na elektronickou jízdenku (kartu Opuscard) s preferencí časového vícedenního jízdného. Na rozdíl od systémů jiných krajů tento diskriminuje cestující platící hotově, tedy s papírovou jízdenkou. Ty nejsou integrovány, a tak jsou cestující nuceni platit za každý použitý dopravní prostředek zvlášť a výrazně nevýhodně. To je tristní zejména pro Liberecký kraj, který staví na cestovním ruchu a zejména návštěvníci Libereckého kraje jsou tak při použití veřejné dopravy znevýhodněni a doslova odrazováni.

3.     Dlouhodobým a neřešeným problémem je rovněž rozúčtování tržeb mezi dopravci. I přes fungující zúčtovací centrum IDOL v celém systému OPUSCARD/IDOL nedochází ke spravedlivému rozúčtování tržeb podle skutečných cest cestujícího s elektronickou jízdenkou Opuscard. Tady kraj dlouhodobě zanedbává osvětu ohledně nutného využití validátorů u vozidel, která jsou jimi vybavena na železnici. Příkladem je aktuální upoutávka na cestování Plavy – Liberec, kde je zmínka o použití validátoru pouze v tramvaji. V praxi se děje to, že cestující z linkové autobusové dopravy, odbavený v autobusu, se vůbec neprojeví v navazujícím vlaku, že jej použil, pokud není přímo kontrolován a načten v POP průvodčím. To je zejména v ranních špičkách nemožné.

Důvod pro odvolání č. 5

Akutně chybí krajský dispečink pro řízení veřejné dopravy, která díky tomu často nenavazuje.

Mlžení radního Mastníka: „Liberecký kraj objednává regionální dopravu na principech integrálního taktového jízdního řádu. Má velmi vysokou míru provázanosti regionálních spojů, regionálních a dálkových spojů navzájem a vlaků obecně s dopravou autobusovou. Pravidelné návaznosti jsou garantovány jízdními řády a pravidly pro čekací doby při zpoždění. Role dispečinku je v případech zpoždění a jiných mimořádností, kdy díky přehledu o aktuální pozici vozidla může systém automaticky nebo po zásahu dispečera mimořádnost řešit tak, aby se minimalizovaly jejich dopady na cestující.

Rada kraje vloni v dubnu schválila projektový záměr zřízení Centrálního dispečinku IDOL a následně pověřila KORID LK s.r.o. řešením tohoto projektu. V roce 2015 byly řešeny veřejné zakázky na poskytovatele služeb potřebných pro činnost Centrálního dispečinku, v současnosti probíhá implementace. Projekt je rozdělen do sedmi etap, které jsou naplňovány podle schváleného harmonogramu. Nyní je dokončováno řešení komunikace jednotlivých vozidel a dopravců s centrálním dispečinkem a automatické řešení přestupních vazeb. Výstupy a on-line informace o jízdě spojů ze systému pro veřejnost budou k dispozici v létě 2016. V druhé polovině roku 2016 bude zřízeno pracoviště, které bude celodenně a celotýdenně obsazeno dispečery.“

FAKTA:

Opět pouhá výmluva a skrývání faktu, že veřejná doprava nebyla prioritou. Stejně jako Liberecký kraj získal v roce 2012 ocenění za tarifní integraci, Jihomoravský kraj ve stejné době za nejpropracovanější systém organizace veřejné dopravy. Integrovanému dopravnímu systému Jihomoravského kraje. (IDS JMK) dlouhodobě v porovnání s jinými kraji přibývají cestující. Od zahájení provozu v roce 2004 se jeho koordinátor – společnost KORDIS JMK, a. s. za přispění Jihomoravského kraje, města Brna, Dopravního podniku města Brna (DPMB) i dalších partnerů zaměřuje na rozvoj využití moderních technologií pro řízení dopravy a poskytování informací veřejnosti. Základem je centrální dispečink IDS JMK (CED). CED v reálném čase vyhodnocuje polohu a zpoždění spojů a automaticky odesílá řidičům či výpravčím zprávy o povinnosti čekat na přípoj. Tímto způsobem se daří minimalizovat prodlevy při přestupech a současně garantovat, že spoje v běžném provozu přestupujícím neujedou. V případě větších mimořádností zasahuje přímo dispečer.

Po vzoru Jihomoravského kraje vznikla vize krajského dispečinku na KORID LK již v roce 2009 a v roce 2010 převzal projekt odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Tehdy byla šance na prostředky z ROPu, avšak odbor dopravy podcenil termíny a nestačil potřebnou žádost zadministrovat. Každý, kdo to myslí vážně s veřejnou dopravou, nemůže pochybovat o tom, že jízdní řády a jimi prezentované návaznosti mezi různými dopravci negarantují použitelnost těchto vazeb. To se ukázalo v uplynulých letech při rozsáhlé výlukové činnosti na železnici, ale i investičních akcích na silnicích, spojených s mimořádnostmi, kdy stovky cestujících narazily na to, že jakkoliv dobře myšlený a provázaný jízdní řád je k ničemu, když skutečností je ujetý spoj, a to i v pozdních večerních hodinách.

Skutečnost je neúprosná a jasná. Od roku 2010 projekt krajského dispečinku spal až do dubna 2015, kdy došlo ke schválení nového projektového záměru, a to i přesto, že zástupce Změny pro Liberecký kraj ve výboru dopravy opakovaně k řešení krajského dispečinku vyzýval po celé volební období.

V souvislosti s autobusovou zakázkou je problémem, že zatímco data o železnici a okamžitou polohu vlaku si může kdokoliv na internetu zjistit hned, kraj si k dodání potřebných dat nezavázal autobusové dopravce při prodlužování smluvních vztahů pro přechodné období.

Z výše řečeného je zřejmé, že namísto vytvoření spolehlivějšího systému veřejné dopravy byly upřednostněny úspory v něm a spolufinancování silniční dopravní infrastruktury.

SHRNUTÍ: Odvolání radního Mastníka je jen vyústěním dlouhodobé nespokojenosti s jeho prací. V problematice se neorientuje, na zastupitelstvu nedokáže bez písemných podkladů odboru reagovat na dotazy, dopravní odbor neřídí, ale spíše jen podepisuje materiály připravené úředníky. Toto se projevuje na průtazích řešení a na opakovaném prosazování chybných rozhodnutí (např. vyloučení dopravců za mimořádné nízké ceny přes nesouhlas odborníků). Co se týče oprav komunikací a čerpání dotací, to v naprosté většině není díky činnosti radního Mastníka, ale jeho práci suplují buď jiné odbory, nebo úřední aparát.Příloha č. 1 - oponentní stanoviska odborníků k vyloučení firem za mimořádně nízké ceny

https://lh5.googleusercontent.com/dg9y5PUeUhp_14yKowW7brIeudeYOLAnoTtj7Jn1avUEe3QqSsCrddbIx0gptUgEJcvxY7LEJTGtt7EVYnEL5bhhyF2IPQ8zf7WWwEzaed-tj_dgEna9UEiAyA7irSZgyPPjsnIxiv_0BSeQoQ

https://lh3.googleusercontent.com/r6uMlMwxX8qfjyheNlFWtTLh_2ZufQxijPUzdEF4riF1YjMjNgP2X-4J0vqxnclSTWpXtzsJGWU6_nEPBOUUEGUFF2k2zLwcmNq2zO6UXw-Bgui83GGUdG_W0UcJqAlgMnxXBClmuKn9eqb2OA

Příloha č. 2 - konkrétní příklad nezvládnutí situace v Jablonci nad Nisou vč. fotodokumentace ze dne 29. 3. 2016

Konkrétní příklad nezvládnutí situace v Jablonci nad Nisou, kdy kamion musel couvat do jednosměrky a protisměru autobusové otočky na křižovatce Československé armády x Lukášovská a prokazatelně nebyl škrtnut směr Liberec na návěsti před stěžejní a poslední okružní křižovatkou Belgická x Československé armády. Chyba se stala i v samotném Jablonci nad Nisou, kde je Policií ČR schváleno dopravně inženýrským opatřením špatné značení z ulice Československé armády do Belgické, kde „Směrové tabule s cílem“ ukazují směr Tanvald, Harrachov a Centrum vpravo, „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ ukazuje směr rovně, i když směr a objížďka na Liberec je stejným směrem jako na Tanvald, Harrachov a Centrum. Směr rovně na okružní křižovatce znamená pokračování v jízdě okružní křižovatkou, tzn. zase zpět do ulice Československé armády. Na to byli upozorněni ředitelé KSS LK, ŘSD a vedoucí odboru dopravy, ale chybné značení trvá stále, protože to je schváleno dopravně inženýrským opatřením a Magistrátem města Jablonce nad Nisou. Vedle chybného značení jde rovněž o nesrozumitelnost značení a zbytečný závlek kamionů do centra Jablonce nad Nisou ze směrů, kterými už mohly pokračovat na Liberec dříve.

Nikon C 2016 03 29 007.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/DHBcxQhx7fyTfQJT2BI3xnH9oEP-qvjIsQL-8sf9IsPMo5RQw7lgrg_Q7KWKz00Qxfju51AWouM2ojEto0FjLp44m4Exbdx1BaA5dIcUfECl2E3N3mRdiIc3Jd7NNx-zC370JuTvixY1hJxl5g

Příloha č. 3 – usnesení č. DV 4/2016 Výboru dopravního Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Nikon C 2016 03 29 001.JPG

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Volný (Volný blok): Máme tady velký klacek, teď ti to ukazujeme na Lipovské

21:47 Volný (Volný blok): Máme tady velký klacek, teď ti to ukazujeme na Lipovské

Projev na 118. schůzi Poslanecké sněmovny 17. září 2021 k návrhu na odvolání Hany Lipovské z Rady Če…