Byzantský katolický patriarchát: Reakce na exhortaci „Milovaná Amazonie“

08.03.2020 20:53

Opět ukazujeme na zhoubné plody nedávné synody o Amazonii

Byzantský katolický patriarchát: Reakce na exhortaci „Milovaná Amazonie“
Foto: BKP
Popisek: Patriarcha Eliáš Antonín Dohnal
reklama

1. část Exhortace „Milovaná Amazonie“ a antikrist

Bergoglio 12. února 2020 zveřejnil tzv. posynodální apoštolskou exhortaci „Milovaná Amazonie“. K synodě o Amazonii bylo už jasně, od mnoha autorů, podáno veřejné vyjádření. Jde tu o rouhání Bohu, modlářství, hříchy proti 1. přikázání a o apostazi od Krista k antikristu.

Jaký je postoj Písma k pohanství?

Pán Ježíš apoštola Pavla vybízí: „Posílám tě k pohanům, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů.“ (Sk 26,18)

Bergogliovi jde v exhortaci, jak sám píše, o „udržování kořenů“ spirituality původního obyvatelstva. To znamená, že pohané se podle Bergoglia nesmí obrátit ke Kristu, ale musí si udržovat své duchovní kořeny a zůstat tak pod nadvládou ďábla a démonů. Bergoglio dále tvrdí, že se musí do křesťanství inkarnovat nová spiritualita.

To znamená, že křesťané musí opustit své zakořenění v Kristu a přijmout pohanské kořeny satanismu.

Je tento Bergogliův program v souladu s Písmem a Tradicí?

Není! Například apoštol Pavel ostře pokáral na Kypru muže, který byl zakořeněn v pohanském okultismu a řekl mu: „Služebníku satanův, jak dlouho budeš křížit přímé cesty Páně? Oslepneš!“ A oslepl! Celý ostrov se pak ale obrátil ke Kristu (Sk 13).

Ve Filipech apoštol vyhnal démona z věštkyně a její takzvaný dar zmizel (Sk 16). Dnes už Bergoglio nevyhání démony z amazonských věštkyň, ale skrytě prosazuje, aby byly vysvěceny na kněžky. Halasně ale tvrdí pravý opak. Bergoglio je mimo jiné i profesionální lhář. Otec lži, ďábel, se za něho nemusí stydět.

V Efezu bylo ovocem pravé kerygmy obrácení pohanů ke Kristu a spálení modlářských a okultních knih v hodnotě 50 tisíc denárů (Sk 19,19). Bergoglio by nikdy nedopustil takovou škodu na takzvané kultuře domorodého obyvatelstva! Jenže pod vedením Bergoglia by se křesťanství nikdy nerozšířilo. Dnes je pod jeho vládou likvidováno rafinovaněji a intenzivněji než za Nerona.

Citace z exhortace: „Nové ohlašování kerygmy... nepohrdá ničím z toho, co už existuje v amazonských kulturách.“

Toto nové ohlašování kerygmy opravdu nepohrdá modlářskou úctou k démonům skrze okultní praktiky. Tím ale pohrdá Kristem! V Bergogliově anticírkvi už Ježíš Kristus není základ, střed a vrchol misie, i když se o Něm Bergoglio nikdy nezapomene květnatě vyjadřovat. Ve skutečnosti však skrytě razí program masové apostaze od Krista a z křesťanů dělá pohany.

Bergoglio se v exhortaci vyjádřil, že chce „shromáždit v liturgii mnohé prvky, vlastní zkušenosti domorodců...“

Zkušenosti domorodců vycházejí z praktikování okultní magie, věštění a spiritismu a v minulosti byly spojeny s přinášením lidských obětí. Domorodé kmeny Inků i Aztéků přinášely lidské oběti satanu, a to i 15-20 tisíc ročně. Apoštol píše: „Co pohané obětují, obětují ne Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20) Co se týče liturgie, platí: „Nemůžete pít kalich Páně a kalich démonů.“ (1Kor 10,21)

K čemu Bergoglio zneužil Amazonii?

Bergoglio pod balastem pozitivních pojmů znovu vnucuje své ohrané mantry, za kterými je program svěcení domorodých žen, tedy čarodějnic, na kněžky, zrušení celibátu a zavedení pohanských okultních prvků do liturgie s důrazem na udržování pohanských kořenů.

Citace z exhortace: „...aby (domorodci) nemuseli chodit hledat mimo církev spiritualitu, odpovídající na jejich touhu po nadpřirozeném rozměru.“

Co se týče nadpřirozeného rozměru, jde o okultní praktiky, které domorodce spojují s démony. Aby domorodci nemuseli hledat okultismus mimo církev, Bergoglio inkarnuje satanský okultismus jako základ nového duchovna přímo do církve. Aby to mohl nerušeně provést, potřebuje spustit velký chaos zrušením celibátu. Toto zrušení ale v dané situaci znamená i zrušení svátostného kněžství! Opakuji a zdůrazňuji: jde tu o zrušení svátosti kněžství! Tím, že Bergoglio přijímá do srdce církve pohanské duchovno, vyhání Ducha svatého, a tím také likviduje všechny svátosti!

Jaké budou důsledky tzv. „inkulturace liturgie“ prosazované Bergogliem?

Zaváděním domorodých symbolů, ritů a gest do liturgie Bergoglio změní její podstatu a vymění ducha. Liturgie už v žádném případě nebude Kristovou obětí, a proto ani kněží už nebudou Kristovými kněžími. Stanou se kněžími antikrista spolu s kněžkami, takzvaně „vysvěcenými“ z čarodějnic z Amazonie. Vážení biskupové a kněží, uvědomujete si tyto důsledky Bergogliova programu duchovní metamorfózy pro sebe i pro vám svěřené duše?

Citace z exhortace: „Hlásání se musí inkarnovat, inkarnovat se musí spiritualita...“

Dnes už je nad slunce jasnější, že Bergoglio hlásá jiné, falešné evangelium. Bergoglio je arcikacíř, který je vyloučen z církve a není platným papežem. Boží slovo to skrze apoštola potvrzuje: „Kdyby někdo hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž vyobcován, proklet. A znovu to opakuji... budiž proklet!“ (Gal 1,8)

Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Metoděj OSBMr + Timotej
OSBMr Biskupové sekretáři

2. část Exhortace „Milovaná Amazonie“ a antikrist

„Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj...“ (Mt 24,15)

Bergoglio mění podstatu křesťanské liturgie zaváděním pohanských gest, prvků, ritů a symbolů a přijímá tím znesvěcující ohavnost, která je spojena s duchem pohanství, tedy s úctou k satanu a démonům. Vyhání tak Ducha svatého, bez něhož svátosti ztrácejí své opodstatnění.

„... člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.“ (2Sol 2,3n)

Bergoglio jako nový bůh stanoví své zákony a ruší Boží zákony. Bergoglio uzákoňuje sodomii i transgenderismus, prosazuje tzv. sexuální výchovu a tím masovou devastaci nevinných dětí! To je horší, než kdyby tyto děti zabili a obětovali Molochovi, protože je zabíjejí morálně a působí jim duchovní smrt.

Bergoglio zrušil i první a největší Boží přikázání, když do nitra církve přijal démona Pačamamu. Tím inkarnoval nejhlubší podstatu pohanství – okultní satanismus.

Antikrist „přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky.“

Může být snad větší klamné znamení a zázrak, než je v současné době masové a totální zatemnění biskupů, kněží, řeholníků i věřících? Jaká to byla zázračná moc, která jim zaslepila oči, takže nevidí ani ty nejmarkantnější duchovní zločiny, hereze, zradu základních pravd, likvidaci hlavních Božích přikázání, a nevidí už ani zjevné morální zločiny?! Může snad být větší zázrak, než v tak absurdním klamu sjednotit celý katolický svět? Kdyby po Bergogliovi přišel i jiný antikrist, byl by schopen udělat větší zázrak, než je toto?

Antikrist „všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě.“

Bergoglio legalizuje všemožnou nepravost tím, že ruší objektivní morální normy i Boží zákony. Dnes už v jednotě s kard. Marxem schvaluje sňatky homosexuálů a tím zavádí antisvátost manželství. Zároveň úskočně, ale všemi silami, prosazuje pohanství, kterému je veškerá nemorálnost a nepravost vlastní.

Jak je možné, že jsou dnes katolíci tak slepí?

Katolíci jsou dnes slepí, protože už před 50 lety byla Bergogliovi připravena půda II. vatikánským koncilem. Koncil dvojznačnými pojmy skrytě změnil učení církve a vnesl ducha aggiornamenta s pohanstvím a se světem.

Písmo říká: „Neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila, proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.“

Je to klamné znamení a šokující zázrak, že katolíci tak masově uvěřili Bergogliově lži. Je to trest od Boha. Jdou s ním cestou apostaze a zrady samotného Krista, do záhuby. Jak je to možné? „Nemilovali pravdu, která by je zachránila.“ Biskupové, kněží, řeholníci a lid i po tak provokativních krocích apostaze, které Bergoglio dělá, dále notoricky odmítají pravdu! Dále nekriticky přijímají hereze historické metody, která popírá Božství Kristovo i nadpřirozeno v Bibli i Božskou inspiraci Písma! Dodnes z toho nekonají pokání a nechtějí přiznat, že tu jde o filosofickou lež, maskovanou údajnou vědou. Nechtějí konat pokání ani z hereze II. Vaticana, který rafinovaně otevřel v Nostra aetate dveře úctě k pohanskému démonismu, tedy dnes otevřel dveře Vatikánu i démonu Pačamamě. Někteří nechtějí slyšet pravdu, že důsledkem obojího je satanský gender! Nechtějí slyšet pravdu, že arcikacíř s duchem antikrista nezákonně okupuje papežský stolec a nezákonným zneužíváním papežské autority mění církev Kristovu na synagogu satana. Zde však jde o věčnost milionů duší!

Vážení biskupové a kněží, Ježíšova slova platí i pro vás: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petr Hampl: Sjednocování nenahradí dlouhodobou tvrdou práci

18:08 Petr Hampl: Sjednocování nenahradí dlouhodobou tvrdou práci

Země směřuje k převzetí moci Piráty a jejich spojenci. A nemylme se, nový vítěz obdrží mandát zlikvi…