Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 274. díl. Ďáblův slovník

28.12.2022 18:21 | Komentář

Ambrose Gwinnett Bierce (1842 –1913,) byl americký povídkář, esejista a novinář. Narodil se v selské rodině jako desátý ze třinácti dětí. Surová „výchova“ jeho otce jej navždy poznamenala životní zatrpklostí.

Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 274. díl. Ďáblův slovník
Foto: Hans Štembera
Popisek: doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D., mediální analytik

Již v patnácti letech proto odešel z domova pracovat do tiskárny. V sedmnácti letech začal studovat na Kentuckém vojenském institutu, ale po roce školu opustil a živil se příležitostnými pracemi jako dělník nebo číšník. Během americké občanské války bojoval na straně severu u 9. pěšího pluku z Indiany a roku 1864 byl těžce zraněn do hlavy (bolestmi z následků zranění trpěl pak po celý život, k tomu se později připojilo ještě astma). Zpočátku byl poddůstojníkem, ale armádu opustil v hodnosti majora, přičemž odmítl nahromaděný zvýšený plat, protože to byla podle jeho názoru odměna za to, že byl „vrahem pro svou vlast“.

Po válce se Bierce usadil v San Franciscu, kde se postupně vypracoval jako redaktor a kritik. Pracoval pro noviny San Francisco News-Letter and California Advertiser, seznámil se s Markem Twainem a Bretem Hartem a od roku 1871 začal publikovat povídky vyznačující se neúprosnou satirou a chmurným humorem, ale také temnou fantastikou a atmosférou hrůzy. V letech 1872 až 1876 žil v Anglii, kde svůj literární styl doplnil o eleganci a jedovatě vybroušený vtip. Ten bohatě využil po návratu do vlasti při psaní (s přestávkami od roku 1877 do roku 1896) novinového sloupku Prattler (Žvanil), který byl velmi oblíbený.

Roku 1896 Bierce přesídlil do Washingtonu, kde působil jako vyhledávaný publicista. Sám pořádal své Sebrané spisy, které vyšly ve dvanácti svazích v letech 1909 až 1912. V říjnu roku 1913 se pak vydal do Mexika sledovat průběh právě tam probíhající občanské války. Jeho poslední korespondence je datována dnem 26. prosince, po tomto datu Bierce zmizel a jeho další osud není dodnes uspokojivě vysvětlen. Některá svědectví však tvrdí, že byl na počátku roku 1914 zastřelen v Sierra Mojada ve státě Coahuila, kde má dnes pamětní desku.

Zvláštní část Biercovy tvorby tvoří satirické aforismy, pořekadla a žertovné poznámky mající často až zoufale nihilistický charakter, která jsou obsažena v knize The Cynic's Word Book (1906, Cynikův slovníček), známé spíše pod názvem ze svého vydání z roku 1911 The Devil's Dictionary (Ďáblův slovník). Právě z něho jsme vyňali několik ukázek – pro pobavení, i když hořké, na sklonku končícího a počátku nového roku. Doporučuji však každému četbu celého díla, které našlo vynikající překladatelku v Haně Ulmanové a vydala je pražská Městská knihovna, kde je slovník také dostupný ve formě e-knihy, a to gratis.

Procházku slovníkem končíme u hesla Prezident. Hádejte proč asi. Můžete jednou…

Anketa

Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO?

4%
82%
hlasovalo: 45019 lidí

Ďáblův slovník

ABDIKACE. Akt, jímž panovník osvědčí svůj smysl pro vysokou teplotu trůnu.

ABNORMÁLNÍ. Nepřizpůsobující se standardu. Pokud se týká myšlení a chování, být nezávislý se rovná být abnormální, být abnormální se rovná být nenáviděn. Pročež lexikograf raditi si dovoluje, aby se osoba každá ze všech sil snažila přiblížit takové podobnosti s Průměrným Člověkem, že ani on sám by si více podoben býti nemohl. Kdož tohoto dosáhne, bude odpočívat v pokoji, s vyhlídkou na smrt a v nadějném očekávání Pekla.

ABSOLUTNÍ. Nezávislý, nezodpovědný. Absolutní monarchie je taková, v níž si panovník dělá, co se mu zlíbí, dokud se to líbí i úkladným vrahům. Mnoho absolutních monarchií již nezbývá – většina jich byla nahrazena monarchiemi parlamentními, kde je panovníkova moc konat zlo (i dobro) velmi omezena, a republikami, v nichž vládne náhoda.

ABSURDITA. Tvrzení, jež očividně odporuje našim vlastním názorům.

ADMIRÁL. Ta část válečné lodi, jež mluví, zatímco stěžeň myslí.

AFROAMERIČAN. Negr, jenž hlasuje tak, jak chceme my.

AGITÁTOR. Politik, jenž třese ovocnými stromy svých sousedů – aby je zbavil červů.

AKADEMIE DŘÍVE. Starodávná škola, v níž se vyučovalo filozofii a morálce.

AKADEMIE NYNÍ. Moderní škola, v níž se vyučuje fotbalu.

AMBICE. Neovladatelná touha být za života znevažovaný nepřáteli a po smrti pak zesměšňovaný přáteli.

ARISTOKRACIE. Vláda těch nejlepších. (V tomto významu je ono slovo archaismem, jakož i onen typ vlády.) Pánové, již nosí měkké klobouky a čisté košile; jsou vinni vzděláním a podezříváni z tučných kont v bance.

BEZBOŽNOST.
1) Základní masová víra světa.
2) Vaše neúcta k mému božství.

BEZBRANNÝ. Neschopný zaútočit.

BEZDOMOVEC. Ten, jenž zaplatil veškeré daně za domácí potřeby.

BEZTRESTNOST. Bohatství.

BEZÚČELNÝ. Nezmanipulovaný tak, aby to podporovalo naše vlastní zájmy.

BEZÚHONNOST. Výsledek milostného poměru plešaté hlavy s bankovním účtem.

BÍLÝ. Černý.

BITVA. Metoda, pomocí níž se zuby rozvazuje politický uzel, jenž by nekapituloval před jazykem.

BLÁZEN. Člověk, jenž proniká doménou intelektuální spekulace a šíří se kanály morálních aktivit. Je schopný tvořit vše, nabývat všech forem a vše chápat; je vševědoucí a všemohoucí. To on vynalezl písmo, tisk, železnici, parník, telegraf, otřepané fráze a systém věd. Stvořil vlastenectví a naučil národy válce – založil teologii, filozofii, právo, medicínu a Chicago. Zavedl monarchii i republikánské vlády. Je zde od věků a navěky – již úsvit stvoření jeho činnost zřel. V čase rána zpíval na primitivních kopcích a v poledne existence vedl procesí bytí. Jeho babičkovská ruka laskavě zastrčila zapadající slunce civilizace a za soumraku připravuje Člověku pokrm večerní, mléko a morálku, a rozestýlá přikrývky univerzálního hrobu. A poté, co se my, zbytek lidstva, odebereme na noc do věčného zapomnění, on povstane a sepíše historii civilizace.

BLBOSTI. Věci bezcenné, jako náboženství, filozofie, literatura, umění a věda kmenů zamořujících území ležící na jih od Boreaplas. BLIŽNÍ. Ten, jehož máme nařízeno milovat jako sami sebe, přičemž on dělá, co může, aby nás přinutil k neposlušnosti.

CESTA. Pruh země, po němž člověk putuje z místa, kde vše bylo příliš únavné, tam, kam je marné jít.

CIRKUS. Místo, kde je koňům, poníkům i slonům dovoleno spatřit muže, ženy i děti, kterak ze sebe dělají blázny.

CIT. Úporná choroba způsobená tím, že srdce diktuje hlavě. Občas je doprovázena hojným vylučováním hydratovaného chloridu sodného z očí.

CTIHODNÝ. Postižený překážkou v bezprostředním dosahu. V zákonodárných institucích se obvykle všichni členové titulují jakožto ctihodní, například „tento ctihodný pán je podlá sketa“.

CYNIK. Ničema, jenž svým špatným zrakem vidí věci tak, jak jsou, a ne tak, jak by měly být. Odtud rovněž pochází jeden skytský obyčej: je-li nutno cynikovu vizi zlepšit, vyškrábou se mu oči.

ČLOVĚK. Živočich natolik ztracený v nadšených úvahách o tom, co si myslí, že je, až přehlíží vše, čím by nepochybně být měl. Jeho hlavním zaměstnáním je hubení všech ostatních živočichů, jakož i svého vlastního druhu, jenž se nicméně zmnohonásobuje tak neochabující rychlostí, že zamořuje celou obyvatelnou zemi včetně Kanady.

DAREBÁCTVÍ. Bojovná hloupost. Činnost zamlženého intelektu.

DAREBÁK. Hlupák nazíraný z jiného úhlu.

DEFINITIVNÍ. Mýlící se co nejsilnějším hlasem.

DEGRADACE. Jedna z etap morálního i společenského postupu od neveřejné služby k politickému povýšení.

DĚLO. Nástroj používaný k upravování státních hranic.

DIPLOMACIE. Vlastenecké umění lhát v zájmu svého národa.

DISKRIMINOVAT. Povšimnout si zvláštních rysů, ke kterým u dané osoby či věci lze vznést, je-li to vůbec možné, ještě více námitek než u osoby či věci jiné.

DISKUSE. Metoda, pomocí níž utvrzujeme druhé v jejich omylech.

DOSAŽENÍ CÍLE. Smrt snahy a zrození nechuti.

DŮVĚRNÍK, DŮVĚRNICE. Člověk, jemuž osoba A svěřila tajemství osoby B, jež zase on svěřil osobě C.

DVAKRÁT. Příliš často „jednou“. EMANCIPACE. Přechod nevolníka od tyranie druhých k vlastnímu despotismu.

ERUDICE. Prach, který vytřepali z knih do prázdné lebky.

FANATIK. Člověk tvrdošíjně a zaníceně zastávající názor, jejž nesdílíte.

FILANTROP. Bohatý (a obvykle plešatý) starší pán, jenž se tréninkem dopracoval k širokému úsměvu, zatímco se mu v kapse nimrá svědomí.

FILOZOFIE. Systém mnoha cest vedoucích odnikud nikam.

GRAMATIKA. Systém pastí promyšleně připravených pro nohy nevzdělancovy na stezce, po níž tento postupuje směrem k životním úspěchům.

GRAMOFON. Iritující hračka, jež vrací život mrtvým zvukům.

GRATULACE. Zdvořilost závisti.

HANOBIT. O daném člověku lhát. Říkat o něm pravdu.

HISTORIE. Výčet, povětšinou mylný, událostí, povětšinou nedůležitých, jež zapříčinili vládci, povětšinou syčáci, a vojáci, povětšinou hlupáci.

HISTORIK. Pomlouvač těžkého kalibru.

HLAS VOLEBNÍ. Nástroj a symbol moci svobodného člověka, jímž tento ze sebe dělá hlupáka a z vlastní země ruinu.

HOSPODÁRNOST. Zakoupení soudku whisky, kterou nepotřebujete, za cenu krávy, kterou si nemůžete dovolit.

HRANICE. V politickém zeměpise imaginární čára mezi dvěma národy, jež odděluje imaginární práva národa jednoho od imaginárních práv národa druhého.

HUBA NEVYMÁCHANÁ. (Maskulinum.) Oponent.

HULVÁT. Muž, na jehož kvality – připravené k vystavení jako košík jahod na trhu, ty nejhezčí nahoře – bylo pohlédnuto ze špatné strany. Gentleman naruby.

CHÁPÁNÍ. Mozkový výměšek, jenž tomu, kdo ho má, umožňuje, aby rozeznal dámu od domu podle střechy, jež se na domě nachází. Jeho povahu a zákonitosti vyčerpávajícím způsobem objasnil Locke, jenž se dvořil domu, a Kant, jenž bydlel v dámě.

CHUDOBA. Pilníček na zuby krys reforem. Počet plánů na její zrušení se rovná počtu reformátorů, již jí trpí, plus filozofů, co o ní nic nevědí. Její oběti se vyznačují vlastnictvím veškerých ctností a vírou ve své vůdce, již se pokoušejí vést všechny k prosperitě, kde, jak jsou přesvědčeni, tyto přednosti budou neznámé.

IDIOT. Člen velikého a mocného kmene, jehož vliv na záležitosti lidstva byl vždy dominantní a určující. Idiotova aktivita se neomezuje pouze na vybraná pole myšlení nebo činnosti, nýbrž „prostupuje vším a řídí celek“. Ve všem má poslední slovo; jeho rozhodnutí jsou neodvolatelná. Udává tón názorům i vkusu, vytyčuje hranice ústním projevům a s konečnou platností vymezuje vhodné chování.

IGNORANT. Osoba, jež není obeznámena s jistými vědomostmi, jimiž disponujete vy, a zároveň mající vědomosti jiné, o nichž vy nemáte ani tušení.

IMBECILITA. Druh božské inspirace nebo posvátného ohně, jenž postihuje kritiky zatracující tento slovník.

INTIMITA. Vztah, do něhož Prozřetelnost táhne hlupáky, aby se navzájem zničili.

INTRIKY. Metoda, jíž využívají protivníci, aby zhatili naše upřímné a čestné snahy udělat správnou věc.

JEDNOU. Dostatečně. JEJÍ. Jeho.

JEŠITNOST. Hlupákův hold ceně nejbližšího osla.

JUSTICE. Výrobek, jejž Stát ve více či méně znehodnoceném stavu prodává občanům coby odměnu za jejich věrnost, daně a osobní služby.

KANDIDÁT. Skromný gentleman couvající z úspěchů v osobním životě a horlivě hledající čestnou skrýš veřejného úřadu.

KEC. Lež, jíž se ještě neprořezaly zoubky. Lhářův obvyklý postoj nejbližší pravdě; perigeum jeho excentrické oběžné dráhy.

KLIŠÉ. Základní prvek a neobyčejná chlouba populární literatury. Myšlenka, jež chrápe ve slovech, z nichž se kouří. Moudrost milionu hlupáků v dikci tupce. Zkamenělý sentiment v umělé skále. Morální poselství bez bajky. Vše smrtelné na pravdě, jež odešla. Šálek mléka s morálkou. Biskup neopeřeného páva. Medúza chřadnoucí na břehu moře myšlenek. Kdákání přežívající vejce. Vyschlý epigram.

KOMPLIC. Ten, kdo je spolčen s jiným v zločinných aktivitách, a má tudíž špatné svědomí i spoluvinu – jako právník, jenž obhajuje zločince, přestože je mu známo, že je vinen. Takovýto pohled na postavení právníka ve výše zmíněné situaci však prozatím nevyvolal v řadách oné profese souhlas, jelikož za souhlasný postoj nebyl nabídnut honorář.

KOMPROMIS. Takové usmíření střetávajících se zájmů, jež každému z protivníků poskytuje uspokojení, neboť si oba myslí, že mají to, co by mít neměli, a že zbaveni nebyli ničeho kromě toho, co jim náleželo právem.

KONVERZACE. Trh určený k vystavování menších duševních výrobků, na němž se každý vystavovatel zaobírá aranžováním vlastního zboží natolik, že nesleduje sousedovo.

KONZERVATIVEC. Státník, jenž je zamilován do existujících zlořádů, na rozdíl od liberála, který si je přeje nahradit jinými.

KONZUL. V americké politice osoba, jež si nedokázala vyzískat úřad, do něhož volí lid, a tudíž jí administrativa poskytla jiný s podmínkou, že opustí zemi.

KONZULTOVAT. Pokoušet se získat souhlas jiného v záležitosti, o níž už bylo rozhodnuto.

KORPORACE. Důmyslné zařízení, jímž lze bez individuální zodpovědnosti získat individuální zisk.

KORUNOVACE. Ceremonie, během níž je panovník vybaven hmotnými a viditelnými znaky svého božského práva vyletět s pomocí dynamitové nálože až do oblak.

KORZÁR. Politik moří.

KRÁL. Osoba rodu mužského, v Americe běžně známá jako „hlava korunovaná“, přestože korunu nikdy nenosí a obvykle nemá hlavu, jež by vůbec stála za řeč.

KRASOŘEČNĚNÍ. Spiknutí mezi promluvou a jednáním, jehož cílem je ošidit porozumění. Tyranie zjemněná stenografií.

KRITIK. Člověk, který se pyšní tím, jak nesnadné je ho uspokojit právě proto, že se ho nikdo uspokojit nesnaží.

KVORUM. Dostatečný počet členů zákonodárného orgánu, aby se tento usnesl tak, aby mu to něco přineslo. V Senátu Spojených států kvorum sestává z předsedy finančního výboru a poslíčka z Bílého domu, v Sněmovně reprezentantů z předsedy a ďábla.

LASKAVOST. Stručná předmluva k deseti svazkům požadavků.

LHÁŘ. Právník s přelétavým zplnomocněním.

LIDSTVO. Lidská rasa kolektivně, vyjma antropoidních básníků.

LOTR. Osoba s větší podnikavostí než taktem, jež si při využívání příležitostí vytvořila nešťastné vazby.

MAMON. Bůh hlavního světového náboženství. Jeho ústředním chrámem je svaté město newyorské.

MASY. Dav; zdroj politické moudrosti a ctnosti. V republice předmět státníkova zbožňování. „V masách poradců spočívá moudrost,“ tvrdí přísloví. Jsou-li však masy mužů jednotlivě stejně moudrých moudřejší než kterýkoli z nich, logicky získávají onu přemíru moudrosti pouhým aktem shromažďovacím. Odkud se tedy tato bere? Zjevně odnikud – podobně je možné říci, že pohoří je vyšší než jednotlivé hory, z nichž sestává. Masy jsou právě tak moudré jako jejich nejmoudřejší příslušník, poslouchají-li ho; jestliže tomu tak není, nejsou o nic moudřejší než člen nejhloupější.

METROPOLE. Bašta provincialismu.

MINULOST. Ta část Věčnosti, s jejímž malým zlomkem jsme se – bohužel – letmo seznámili. Pohyblivá čára nazývaná Přítomnost ji dělí od imaginárního období známého jako Budoucnost. Tyto dva veliké úseky Věčnosti, z nichž jeden neustále vymazává druhý, se sobě vůbec nepodobají. Jeden tmavne hořem a zklamáním, druhý září prosperitou a radostí. Minulost je oblastí vzlyků, Budoucnost říší písní. V jedné se krčí Paměť, oděna v duchu pokory a smutku, a mumlá kajícné modlitby, ve slunečním svitu druhé poletuje nespoutaná Naděje kynoucí chrámům úspěchu a altánkům lehkosti. A přesto je Minulost Budoucností včerejška a Budoucnost Minulostí zítřka. Jedno jsou – poznání i sen.

MÍR. V mezinárodních záležitostech období podvádění mezi dvěma obdobími bojů.

MORÁLNÍ. Být morální znamená zařídit se dle místních proměnlivých norem správnosti. Nést rysy obecně účelného opatření.

MOZEK. Orgán, jímž myslíme, že myslíme. To, co rozlišuje muže spokojené, že něčím jsou, od těch, kteří touží něco vykonat. Velice bohatý muž nebo muž, jenž byl dosazen na vysoké místo, má obyčejně mozku plnou hlavu, před čímž jeho sousedé musí smeknout. V naší kultuře a našem republikovém státním uspořádání se mozek ctí a odměňuje natolik, že se osvobozuje od úředních starostí.

MUČEDNÍK. Ten, jenž se cestou nejmenšího odporu pohybuje k vytoužené smrti.

MUČIDLA. Argumentativní nástroj dříve hojně používaný k přesvědčování stoupenců falešné víry, aby se chopili živoucí pravdy. Jako výzva k nekonvertovaným mučidla nikdy nedosahovala zvláštní účinnosti a nyní se mezi lidem těší jen nevelké oblibě.

NEBE. Místo, kde vás bezbožníci přestanou otravovat řečmi o svých osobních záležitostech a spravedliví budou pozorně naslouchat, zatímco vy vyjevíte vše o osobních záležitostech vlastních.

NEMORÁLNÍ. Nevýhodný. Cokoli lidstvo dlouhodobě a vzhledem k vzrůstajícímu počtu příkladů shledá obecně nevýhodným, počne se považovat za špatné, zlé, nemorální. Kdyby lidské chápání dobra a zla mělo jiný základ než osobní prospěch; kdyby ony veličiny měly původ nebo mohly mít původ někde jinde; kdyby činy samotné nabývaly morálního rozměru mimo své důsledky a nebyly na nich nijak závislé – pak by veškerá filozofie byla lží a rozum chaosem mysli.

NENÁVIST. Cit určený pro příležitosti, kdy má někdo jiný převahu.

NEOBLOMNOST. Nerost, jenž se často nachází pod korzetem. Rozpustný v případech, kdy nemravné návrhy činí zlato.

NEPOSLUŠNOST. Stříbrný lem mraku poroby.

NESMYSLY. Námitky vznesené proti tomuto skvělému slovníku.

NESPRAVEDLNOST. Břemeno, jež je ze všech těch, která nakládáme druhým a sami neseme, nejlehčí v rukou a nejtěžší na zádech.

NESTRANÍK. V politice člověk stižený sebeúctou a navyklý neřestem nezávislosti. Termín vyjadřující opovržení.

NOMINOVAT. Navrhnout za účelem opravdového politického zhodnocení. Protlačovat kupředu vhodnou osobu, jež by na sebe přivodila házení bláta a drtivou kritiku opozice.

OBVINIT. Potvrdit vinu či bezcennost druhého – nejčastěji tímto způsobem ospravedlňujeme fakt, že jsme mu kdysi ublížili.

ODPOVĚĎ POHOTOVÁ. Obezřetná urážka na oplátku. Používaná gentlemany s vrozenou averzí k násilí, avšak se silnými dispozicemi k hanobení. V bitvě slov taktika severoamerického Indiána.

ODSTOUPIT. Vzdát se pocty pro výhodu. Vzdát se výhody pro větší výhodu.

OMILOSTNIT. Odpustit trest a znovuuvést na dráhu zločinu. K lákadlům zločinu přidat svody nevděku.

OMLUVIT SE. Položit základy další urážce.

OPTIMISMUS. Doktrína či víra, že vše je krásné, včetně šeredného, taktéž dobré, zejména to špatné, a konečně že to, co je chybné, je správné. Nejpřijatelněji se prezentuje úšklebkem, jenž chabě napodobuje úsměv, a s největší houževnatostí se jí drží ti, co si nejvíc přivykli nehodám, při nichž upadají v nepřízeň osudu. Jelikož je to víra zaslepená, není přístupna světlu důkazů svědčících o opaku; je to intelektuální choroba, již nic – kromě smrti – nevyléčí. Je dědičná, ale naštěstí ne nakažlivá.

OPTIMISTA. Zastánce doktríny, že černé je bílé.

OSUD. Veličina, jež je tyranovi oprávněním ke zločinu, hlupákovi pak omluvou za neúspěch.

OSVÍCENEC. Ten, jenž na daný předmět vrhne jisté světlo – například redaktor tím, že o něm nenapíše.

PATOLÍZAL. Ten, jenž se k Veličině přibližuje po břiše, tudíž mu nemůže být nařízeno, aby se za účelem zkopání otočil. Občas se rovná redaktorovi.

PESIMISMUS. Filozofie, k níž mysl pozorovatele přivádí pohled na skličující početní převahu optimistů s jejich děsivou nadějí a šeredným úsměvem.

PLAGOVAT. Převzít myšlenku nebo styl jiného autora, jehož ten dotyčný nikdy, ale nikdy nečetl.

PLÁNOVAT. Usilovně přemýšlet o nejlepší metodě, jíž se dosáhne náhodného výsledku.

PLEBISCIT. Lidové hlasování, jež potvrzuje vůli panovníka.

PODLÉZAVEC. Užitečný funkcionář, jenž se nepříliš zřídka nachází na místě redaktora nějakých novin. Postava redaktora se poutem příležitostné identity těsně pojí s vyděračem, neboť podlézavec jest vpravdě pouze vyděračem svého druhu, přestože vyděrač se často vyskytuje i coby druh nezávislý. Podlézavost jest nechutnější než vyděračství, stejně jako jest profese podvodníka nechutnější než zaměstnání po uličního zloděje, a tato paralela vede též dále, neboť zatímco jen málo lupičů podvádí, raboval by každý podlézavec, jenž by k tomu našel odvahu.

PODVODNÍK. Konkurent rovněž aspirující na veřejné pocty.

POKORA. Neobyčejná trpělivost prokázaná při plánování pomsty, jež za to skutečně stojí.

POKRYTEC. Ten, jenž hlásáním ctností, které sám nerespektuje, ponechává sobě výhodu, neboť se zdá být tím, kým pohrdá.

POLEMIKA. Bitva, v níž slina či inkoust nahrazuje škodlivé výstřely z děl a netaktní bajonety.

POLITIK. Úhoř v blátě základů, na nichž se tyčí nadstavba organizované společnosti. Když se kroutí, podráždění ocasu zaměňuje za otřesy stavby. Ve srovnání se státníkem trpí tou nevýhodou, že je živý.

POLITIKA. Střet zájmů zamaskovaný coby konfrontace principů.

POSLANEC. V národní politice člen Dolní sněmovny na tomto světě, a bez zřejmé naděje na povýšení v tom příštím.

POTĚŠIT. Položit základ nadstavbě nepřiměřených požadavků.

POTLESK. Mince, jimiž lid platí těm, co ho lechtají a následně požírají.

PRAVDIVÝ. Hloupý a negramotný.

PREZIDENT. Vedoucí osobnost malé skupinky mužů, o kterýchžto – a pouze o kterýchžto – je stoprocentně známo, že ohromující množství jejich krajanů nechtělo žádného z nich za prezidenta.

reklama

autor: PV

Migrační pakt

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se z migračního paktu můžeme nějak vyvázat nebo je to už hotová věc? A řeší vůbec to hlavní, jak nelegální migraci zabránit? Není třeba řešit příčinu problému než pak jeho důsledky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

10:35 „Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

Už pátý díl cyklu o lecčems a mnohém, který měl premiéru na YouTube kanálu Vladimíra Franty a obsaho…