MF: Schodek státního rozpočtu meziměsíčně i meziročně poklesl

01.11.2011 14:32

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. říjnu 2011 celkové příjmy státního rozpočtu 838,6 mld. Kč, celkové výdaje 930,1 mld. Kč a schodek 91,5 mld. Kč (v říjnu 2010 vykázán schodek 96,7 mld. Kč).

MF: Schodek státního rozpočtu meziměsíčně i meziročně poklesl

 

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 838,6 mld. Kč představovaly 78,3 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2010 plněny na 79,5 %) a byly meziročně vyšší o 4,1 mld. Kč, tj. o 0,5 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 7,0 % proti skutečnosti 2010). Na nižším než rozpočtovaném růstu se podílí především meziročně nižší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (pokles o 10,4 mld. Kč) i přesto, že v samotném říjnu tyto transfery vykázaly meziročně vyšší inkaso o 5,4 mld. Kč.

Daňové příjmy (bez pojistného na SZ) dosáhly 439,5 mld. Kč, což představuje 80,9 % rozpočtu a meziroční růst o 12,8 mld. Kč, tj. o 3,0 % (rozpočet počítá s růstem o 6,9 % proti skutečnosti roku 2010). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,1 procentního bodu vyšší.

Meziroční růst daňových příjmů byl ovlivněn především vyšším inkasem spotřebních daní (včetně tzv. energetických daní), majetkových daní, DPFO ze závislé činnosti a DPH.

Inkaso DPH představovalo 169,6 mld. Kč, tj. 86,9 % rozpočtu, což je o 1,8 procentního bodu nižší plnění než v říjnu minulého roku. Meziroční růst o 2,3 mld. Kč, tj. o 1,4 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 3,9  % - měřeno ke skutečnosti roku 2010) o 2,5 procentního bodu nižší. Meziroční zvýšení inkasa, se kterým rozpočet 2011 počítá, by nemělo být tak výrazné jako v roce 2010, kdy došlo ke zvýšení obou sazeb o 1 procentní bod.

Inkaso spotřebních daní (vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření) dosáhlo 115,8 mld. Kč, což představuje 82,3 % rozpočtu (loni to bylo 76,4 %) a meziroční růst o 8,1 mld. Kč, tj. o 7,5 %. Z této částky tvořily odvody z elektřiny ze slunečního záření 4,9 mld. Kč (plnění na 117,8 %). Rozpočet na rok 2011 počítá s růstem o 7,6 % proti skutečnosti roku 2010. Výši inkasa spotřebních daní ovlivňuje zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření s rozpočtovaným výnosem 4,2 mld. Kč, který byl zařazen mezi spotřební daně.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 65,5 mld. Kč představovala 77,9 % rozpočtu (v roce 2010 to bylo 69,3 %) a meziročně byla o 4,1 mld. Kč, tj. o 5,9 %, nižší než v roce 2010. Rozpočet této daně počítá s poklesem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2010. V roce 2011 se na výši inkasa projevuje odpis ztrát, které firmy utrpěly během hospodářské krize.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 72,2 mld. Kč, tj. 71,1 % rozpočtu (loni plnění na 79,1 %) při meziročním růstu o 2,3 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Očekávaný růst výnosu této daně proti skutečnosti roku 2010 ve výši cca 16 % je dán zejména růstem výnosu DPFO ze závislé činnosti a přijatými opatřeními týkající se DPFO vybírané srážkou.

  • Daň zpříjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 65,4 mld. Kč a její rozpočet byl naplněn na 79,1 % (loni to bylo 85,1 %). Meziročně je inkaso o 4,3 mld. Kč, tj.o7,0%, vyšší. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 8,3 %, především zdůvodu snížení slev na dani na poplatníka.
  • Daň zpříjmů fyzických osob placená na základě přiznání ve výši 0,3 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 5,2 % (loni to bylo na 28,0 %) a meziročně je její inkaso nižší o 2,5 mld. Kč. Rozpočet 2011 je nad úrovní skutečnosti roku 2010 o 30,5 %. Nízké plnění vroce 2011 souvisí sodpisem ztrát, které způsobila finanční krize, což mělo za následek vracení přeplatků na dani, které proběhlo tradičně vdubnu a systémem uplatnění výdajů procentem zpříjmů (tzv. výdajové paušály), který má velmi zásadní vliv na celkový výnos této daně.
  • Daň zpříjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 6,6 mld.Kč, což představuje 48,6% rozpočtu (loni 91,5 %) a meziročně bylo její inkaso vyšší o 0,5 mld. Kč, tj.o8,8%. Rozpočet 2011 počítá srůstem o 90,2 % (o 6,4 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2010. Na vyšší výnos by mělo mít vliv především zdaňování výsluh u příslušníků ozbrojených složek. Rozpočet také počítá s jednorázovým 50% daňovým zatížením příspěvků poskytovaných u stavebního spoření. Vzhledem k tomu, že bylo toto jednorázové daňové zatížení Ústavním soudem ČR zrušeno, bude rozpočtované očekávání o cca 6 mld. Kč nižší, než bylo plánováno.

Majetkové daně dosáhly 10,3 mld. Kč, což představuje 79,3 % rozpočtu a meziroční růst o 4,1 mld. Kč, tj. o 66,5 %. Na meziročním růstu se výrazně podílí inkaso darovací daně. Souvisí to s uvalením 32% daně na bezúplatné nabytí emisních povolenek (rozpočet ve výši 4,8 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2011 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 739,5 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2010 vyšší o 45,8 mld. Kč, tj. o 6,6 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2010) u daní z příjmů fyzických osob o 19,9 mld. Kč (o 15,2 %), u DPH o 11,0 mld. Kč (o 4,1 %) a u spotřebních daní o 10,1 mld. Kč (o 7,3 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.10.2011 výše 594,0 mld. Kč, což představuje 80,3 % rozpočtu a meziroční růst o 11,7 mld. Kč, tj. o 2,0 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 582,3 mld. Kč, tj. 79,7 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 34,4 mld. Kč, tj. o 6,3 % (celoročně nedosáhlo rozpočet o 38,6 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 302,2 mld. Kč, což představuje 81,0 % rozpočtu (loni to bylo 79,6 %) a meziroční růst o 9,8 mld. Kč, tj. o 3,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 268,6 mld. Kč, tj. 81,0 % rozpočtu (loni to bylo 78,9 %), při meziročním růstu o 8,7 mld. Kč, tj. o 3,4 % (rozpočet počítá s růstem o 4,9 % proti skutečnosti roku 2010).

Ke konci října 2011 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 96,9 mld. Kč, což je 62,8 % rozpočtu po změnách a o 18,5 mld. Kč méně než ve stejném období loňského roku (schválený rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 15,7 % proti rozpočtu 2010 především z důvodu vyšších očekávaných příjmů z rozpočtu EU o 22,0 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a Národního fondu) činily 68,5 mld. Kč (plnění na 51,8 %), což je o 10,4 mld. Kč méně než v říjnu 2010. Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny dosáhly 8,1 mld. Kč (o 4,1 mld. Kč méně než v roce 2010) a byly tak plněny na 144,0 % rozpočtu (rozpočtovány v kapitole Státní dluh). Převody z fondů OSS a zapojené ostatní mimorozpočtové zdroje dosáhly 3,4 mld. Kč (o 1,5 mld. Kč méně než v roce 2010). Tato částka zahrnovala především prostředky převedené podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM, prostředky převedené z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2010.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 930,1 mld. Kč čerpané ke konci října 2011 představují 77,1 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2010 to bylo 76,8 %), a jsou tak o 1,1 mld. Kč, tj. o 0,1 % pod úrovní října 2010. Proti skutečnosti 2010 předpokládá letošní rozpočet po změnách nárůst o 4,2 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci října čerpány ve výši 840,9 mld. Kč, tj. na 77,6 % rozpočtu po změnách (loni to bylo na 78,1 %). Proti loňskému říjnu vzrostly o 8,2 mld. Kč, tj. o 1,0 % (rozpočet po změnách počítá s růstem o 5,6 % proti skutečnosti 2010).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. V rozpočtu po změnách jsou zapracovány ve výši 446,0 mld. Kč, což představuje 37,0 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,5 % více než skutečnost dosažená v roce 2010 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,1 %). K 31.10.2011 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 368,8 mld. Kč, tj. 82,7 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 82,4 %), při meziročním růstu o 11,4 mld. Kč, tj. o 3,2 %. Z toho na důchody připadlo 304,9 mld. Kč, tj. 83,8 % rozpočtu po změnách (loni to bylo 82,8 %), při meziročním růstu o 18,3 mld. Kč, tj. o 6,4 %. Další sociální dávky vykazují meziroční pokles (státní sociální podpora o 4,0 mld. Kč, prostředky na podpory v nezaměstnanosti o 2,5 mld. Kč a ostatní sociální dávky o 0,4 mld. Kč)).

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich výše 118,1 mld. Kč představovala 89,9 % rozpočtu po změnách a byla o 1,5 mld. Kč, tj. o 1,3 %, vyšší než v říjnu 2010. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji (byla již zaplacena záloha na 4. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. Kč). Dalších 21,1 mld. Kč (loni 21,6 mld. Kč) představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům veřejného zdravotního pojištění (za kapitolu VPS) byly čerpány ve výši 44,0 mld. Kč, tj. 83,0 % rozpočtu po změnách. Meziročně byly na stejné úrovni.

Výdaje kapitoly Státní dluh (především úroky) byly ke konci října 2011 hrazeny ve výši 50,5 mld. Kč, tj. 69,8 % rozpočtu po změnách, a jsou nad úrovní října 2010 o 6,4 mld. Kč, tj. o 14,5 %.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 26,5 mld. Kč, což představuje 75,1 % rozpočtované výše. Meziročně jsou o 0,2 mld. Kč nižší.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 89,2 mld. Kč, což představuje 73,3 % rozpočtu po změnách (v říjnu 2010 to bylo 66,8 %), při meziročním poklesu o 9,3 mld. Kč, tj. o 9,5 % (rozpočet po změnách počítá s poklesem proti skutečnosti 2010 o 6,6 %). Z toho investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury činily 25,1 mld. Kč a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 4,9 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo ke konci října 2011 schodkem ve výši 91,5 mld. Kč (67,7 % rozpočtu po změnách), což je proti stejnému období roku 2010 výsledek příznivější o 5,3 mld. Kč.

Očekávaný propad daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení (o cca 20 mld. Kč) by měl být vykompenzován úsporami na straně výdajů (zejména u kapitol Státní dluh a VPS).

Hospodaření rozpočtu v samotném říjnu skončilo přebytkem 13,7 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 2,8 mld. Kč), když příjmy činily 96,8 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 88,5 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 83,1 mld. Kč (v říjnu 2010 to bylo 85,7 mld. Kč). Na meziročně vyšších příjmech v samotném říjnu (o 8,2 mld. Kč) se pozitivně projevily především vyšší transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu (o 5,4 mld. Kč) a spotřební daně vč. energetických daní a odvodu ze slunečního záření (o 1,7 mld. Kč). Na straně výdajů se v samotném říjnu v meziročním srovnání pozitivně projevily zejména nižší běžné výdaje (o 2,6 mld. Kč).

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

Související:
MF: Monitoring hospodaření obcí za rok 2010
Počet obcí s více rizikovým hospodařením loni stoupl na 62
Hulinský: Rozpočtové určení daní podle TOP 09? Populismus

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Ministerstvo financí

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Aulická Jírovcová (KSČM): Podporujeme především mateřské školky, tedy kvalitní předškolní péči

13:36 Aulická Jírovcová (KSČM): Podporujeme především mateřské školky, tedy kvalitní předškolní péči

Projev na 113. schůzi Poslanecké sněmovny 28. července 2021 k zákonu o poskytování služby péče o dít…