ČOI: Spotřebitelské úvěry – klamavá reklama a neúplné informace

26.02.2016 9:46

Zákon o spotřebitelském úvěru upravuje povinnosti poskytovatelů i zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru a také postihuje oblast reklamy a nabídky těchto úvěrů.

ČOI: Spotřebitelské úvěry – klamavá reklama a neúplné informace
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI

Reklamní nabídka je velmi různorodá, stejně jako jednotlivé kontrolované úvěrové smlouvy, uzavírané spotřebiteli s různými subjekty z nebankovního sektoru, což klade značné nároky jak na čas, tak i odbornost kontrolních pracovníků. V průběhu 258 kontrol bylo zjištěno porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy v téměř 2/3 případech, zákon o spotřebitelském úvěru porušilo 40 % kontrolovaných subjektů. V roce 2015 pokračovali inspektoři v kontrolách zahájených již v roce 2014 a další kontroly, které nebyly v hodnoceném období uzavřeny, přecházejí do roku 2016. Věřitelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů bylo v průběhu roku za prokázané správní delikty pravomocně uloženo 176 pokut v souhrnné výši přesahující 9,5 milionu korun. „Nedostatky byly opětovně zjištěny nejen při nabídce spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou šířenou zejména prostřednictvím internetu, ale i v předsmluvních a smluvních informacích poskytovaných spotřebiteli v nedostatečném rozsahu. I přes určité snížení poměru zjištěných nedostatků budeme v roce 2016 oblast spotřebitelských úvěrů nadále kontrolovat,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2015 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na dodržování podmínek, stanovených poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, provedeno celkem 258 kontrol. Právnické osoby byly kontrolovány ve 186 případech a v 72 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 176 osob jako zprostředkovatelé, 68 osob jako poskytovatelé spotřebitelského úvěru (věřitelé) a 14 kontrolovaných osob se zprostředkování nebo poskytování spotřebitelského úvěru přímo neúčastnilo, ale pouze poskytovalo služby.

Kontroly spotřebitelského úvěru – rok 2015

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

celkem

145/2010*)

celkem

145/2010*)

Středočeský a Hl. město Praha

39

27

18

69,2 %

46,2 %

Jihočeský a Vysočina

41

17

12

41,5 %

29,3 %

Plzeňský a Karlovarský

28

22

9

78,6 %

32,1 %

Ústecký a Liberecký

55

22

19

40,0 %

34,5 %

Královéhradecký a Pardubický

34

31

5

91,2 %

14,7 %

Jihomoravský a Zlínský

35

22

20

62,9 %

57,1 %

Moravskoslezský a Olomoucký

26

23

22

88,5 %

84,6 %

Celkem

258

164

105

63,6 %

40,7 %

*) Zjištěná porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Z tabulkového přehledu vyplývá, že 164 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, představuje 63,6 % z celkového počtu a z toho porušení zákona o spotřebitelském úvěru bylo zjištěno ve 105 případech, tj. ve 40,7 % ze všech kontrol.

Od spotřebitelů bylo přijato přes 250 podání, týkajících se zprostředkování nebo poskytování spotřebitelského úvěru, včetně reklamy, nebo již uzavřených smluv. Žádali o prověření oprávněnosti poplatků, výše RPSN, splátek, upozorňovali na problémy s odstoupením od smlouvy, na klamavé obchodní praktiky, lichvu…

Šetřením podnětů bylo prokázáno v téměř 20 % kontrolovaných subjektů porušení obecně závazných právních předpisů dozorovaných ČOI.

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru:

 • nejčastěji bylo zjištěno porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4), a to ve 40 případech

 • zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů zprostředkovatelskou činnost vykonává, nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele (§ 17 odst. 1) – 38 kontrol
   
 • chybné uvedení některých náležitostí ve smlouvách sjednávajících spotřebitelský úvěr nebo jejich úplná absence (§ 6 odst. 1, příl. 3). Jednalo se zejména o informace vztahující se k celkové částce splatné spotřebitelem; k roční procentní sazbě nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr a k veškerým předpokladům použitým pro její výpočet; o informace o výpůjční úrokové sazbě, ale i o informace o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se spotřebitelský úvěr sjednává, nebo nebyl uveden příslušný orgán dozoru – zjištěno v 31 případech
   
 • neposkytnutí předsmluvních informací spotřebiteli a jejich náležitého vysvětlení před uzavřením úvěrové smlouvy (§ 5 odst. 1, 2, 4, 6). Inspektoři zjistili, že v některých případech spotřebitel neobdržel žádné předsmluvní informace, případně byly poskytnuté informace neúplné, neboť neobsahovaly celkovou částku splatnou spotřebitelem, hodnotu RPSN, která musí být vysvětlena prostřednictvím reprezentativního příkladu, výpůjční úrokovou sazbu a další – 19 případů
   
 • věřitelé před uzavřením smlouvy, ve které se sjednával spotřebitelský úvěr, neposoudili s odbornou péčí schopnost spotřebitele tento úvěr splácet (§ 9 odst. 1) – prokázáno ve 14 případech
   
 • zprostředkovatelé požadovali zaplacení odměny za zprostředkovatelskou činnost v rozporu se zákonem dříve, než spotřebitele vyrozuměli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku své zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které oslovili (§ 17 odst. 2) – 9 porušení
   
 • věřitel požadoval při předčasném splacení úvěru po spotřebiteli náhradu nákladů vyšší než 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru (§ 15 odst. 3) v jednom případě
   
 • zakázané použití telefonního čísla pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou 95 Kč za 1 minutu (§ 18b) bylo v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace prokázáno v jednom případě.

Porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů:

Provedenými kontrolami bylo v roce 2015 zjištěno, že zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl porušen celkem v 86 případech:

 • porušování zákazu používání nekalých obchodních praktik bylo zjištěno ve 49 případech. Věřitel např. na svých webových stránkách uváděl nepravdivé informace o počtu klientů, včetně konkrétních jmen a výše zapůjčené částky, s nimiž údajně uzavřel smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr. Tyto údaje kontrolovaná osoba průběžně měnila a na žádost inspektorů o doložení konkrétních smluv sdělila, že se jedná jen o reklamu a že žádnou takovou smlouvu neuzavřela
   
 • prodávající řádně neinformovali spotřebitele v souladu s cenovými předpisy o cenách prodávaných výrobků či poskytovaných služeb (§ 12) – 11 zjištění
   
 • porušení informačních povinností prodávajících (§ 11) bylo prokázáno v 7 případech
   
 • porušení jiných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele se týkalo 19 zjištění.

Porušení jiných obecně závazných právních předpisů v dozorové pravomoci České obchodní inspekce bylo celkem zjištěno ve 25 případech.

Na základě výše specifikovaných správních deliktů bylo kontrolovaným subjektům, které v rámci své podnikatelské činnosti nabízejí, zprostředkují nebo poskytují spotřebitelský úvěr, pravomocně uloženo v průběhu roku 2015 celkem 176 pokut v souhrnné výši 9 544 500 Kč, řada z nich za správní delikty zjištěné při kontrolách zahájených v roce 2014. Z tohoto počtu bylo pro porušení zákona o spotřebitelském úvěru uloženo 91 pokut v celkové výši 7 343 000 Kč, ve 4 případech se jednalo o souhrnné pokuty uložené za porušení zák. č. 145/2010 Sb. a zák. č. 634/1992 Sb. ve výši 77 000 Kč, pro porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo uloženo 65 pokut ve výši 985 500 Kč. Dalších 16 pokut za celkem 1 139 000 Kč bylo uloženo pro porušení jiných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI.

Závěr

Kontroly dodržování povinností, stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru zprostředkovatelům a poskytovatelům těchto úvěrů, jsou velmi náročné. Příprava na ně i samotný průběh šetření klade velké nároky na čas i odbornost kontrolních pracovníků. Důvodem je nejen různorodost reklamních nabídek, ale především rozmanitost a rozsah jednotlivých kontrolovaných úvěrových smluv, uzavíraných spotřebiteli se subjekty z nebankovního sektoru. Kontroly se prolínají i několika obdobími, což dokládá přesah kontrol z roku 2014 do roku 2015. Naopak některé z kontrol nebylo možné v roce jejich zahájení ukončit a šetření pokračuje v roce 2016. Četné zjištěné nedostatky se opětovně týkaly nabídky spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování reklamou šířenou zejména prostřednictvím webových stránek, a také poskytování, respektive neposkytování povinných předsmluvních a smluvních informací spotřebiteli. I přes snížení poměru zjištění v roce 2015 oproti roku 2014 (o 12 %), bude oblasti spotřebitelských úvěrů věnována Českou obchodní inspekcí náležitá pozornost i v roce 2016.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

MŠMT: Pětina učitelů zahajuje praxi bez uvádějícího učitele

16:01 MŠMT: Pětina učitelů zahajuje praxi bez uvádějícího učitele

Přibližně 80 % začínajících učitelů se může při zahájení praxe spolehnout na pomoc uvádějícího učite…