Vědci vyzývají poslance, aby odmítli neprofesionalitu Senátu

13.02.2017 10:43

Stanovisko platformy Vědci pro Šumavu k novele zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vědci vyzývají poslance, aby odmítli neprofesionalitu Senátu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zasedání poslanecké sněmovny

Stovky českých vědeckých pracovníků, 180 čelních představitelů vysokých škol, profesorů či docentů, 14 vysokých škol, vědeckých ústavů a odborných společností, i 4 bývalí ministři životního prostředí se sjednotili k podpoře výzvy adresované poslancům. Cílem je odmítnutí senátního pozměňovacího návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Senátní návrh podle vědců zcela obrací smysl novely, ochranu přírody vážně ohrožuje a vrací v této oblasti Českou republiku o několik desetiletí zpět.

Stovky vědeckých pracovníků i 14 vysokých škol, vědeckých ústavů a odborných společností se připojilo k výzvě, kterou platforma Vědci pro Šumavu adresuje poslancům Parlamentu ČR.

Vědci vyzývají poslance, aby podpořili svůj původní návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zamítli devastující pozměňovací návrh Senátu. Původní návrh, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v závěru roku 2016, totiž respektuje vědecké výsledky, které byly i jedním ze základů této dlouho připravované vládní novely. Poslanecký návrh je kompromisem, který bere v potaz argumenty jak vědecké obce, tak místních samospráv.

Pozměňovací návrhy senátu jdou podle vědců naopak zcela proti původnímu smyslu této novely i proti evropskému trendu ochrany přírody. Senát podlehl tlaku a nahrává podnikatelům, lobbistům a developerům, přičemž vůbec nerespektuje moderní vědecké poznatky. Pro ochranu přírody je návrh senátu obrovským rizikem.

„Je absurdní, že stát na jedné straně investuje peníze do vědeckých výzkumů, ale senátoři pak tvoří legislativu zcela v rozporu s vědeckými fakty a zdeformují tak kvalitní a dlouho připravovaný poslanecký návrh. U kterého senátora jde o diletantství a u koho o úmysl a podlehnutí tlaku lobbistů, to si můžeme jen domýšlet,“ říká prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., vedoucí pracovník Mezivládní platformy pro biodiverzitu a ekologické služby pod záštitou OSN, člen Světové komise pro chráněná území a dalších komisí IUCN.

Výzva poslanců získala nebývalou podporu vědců a odborné veřejnosti. Mezi podporovateli výzvy jsou například rektoři Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Palackého univerzity v Olomouci či Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Připojil se i předseda Akademie věd ČR. Dalšími 35 signatáři jsou současní anebo emeritní vedoucí pracovníci vysokých škol či ústavů Akademie věd ČR.  Mezi signatáři výzvy jsou i čtyři bývalí ministři životního prostředí. Celkem 180 signatářů jsou čelní představitelé vysokých škol, profesoři či docenti.

„Podpora, které se naší výzvě během krátké doby dostalo, je neuvěřitelná. Je jasné, že vědecká obec stojí na straně moderní vládní úpravy zákona, která zajistí dobrou ochranu naší nejvzácnější přírodě. Je evidentní, že při přípravě poslaneckého návrhu bylo, na rozdíl od senátních změn, nasloucháno vědecké argumentaci založené na dlouhodobém výzkumu. Lokální podnikatelské zájmy, které do zákona propašoval Senát, by unikátní přírodu velmi poškodily,“ říká prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., předseda platformy Vědci pro Šumavu, která za výzvou stojí.

„Senátem navržené změny neberou v potaz nejnovější poznatky o stavu a vývoji přírody a jdou zcela proti evropskému trendu v její ochraně. Ve většině evropských států se neustále zvyšuje jak počet národních parků, tak i rozsah bezzásahových oblastí ponechaných přírodě bez lidských zásahů,“ dodává k tomu prof. Ing. RNDr. Michal Marek, DrSc., ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Stanovisko platformy Vědci pro Šumavu k novele zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Národní parky jsou místy, jejichž smyslem je ochrana cenných přírodních oblastí a na významné rozloze i návrat k přírodnímu vývoji, který byl po staletí ovlivňován lidským hospodařením. Posledních 25 let sledování míst, která byla v národních parcích ponechána přírodnímu vývoji, jasně dokazuje, že se do nich vrátila nebývalá druhová rozmanitost. Bezzásahová území národních parků se stala domovem dříve vyhubených druhů živočichů, jako je rys ostrovid a sokol stěhovavý. Tlející dřevo v bezzásahových lesích hostí mnoho vzácných druhů mechů, lišejníků, hmyzu a hub. Ukazuje se, že samovolná obnova lesů zasažených vichřicemi nebo kůrovcovou gradací je rychlá a směřuje k dlouho nevídané bohatosti ekosystémů. Všechny tyto jevy jsou dlouhodobě vědecky dokumentovány, a dnes tedy nemůže být žádných pochyb o vzniku zcela nové kvality přírody. Tyto vědecké výsledky byly i jedním ze základů dlouho připravované vládní novely zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v závěru roku 2016. Tato novela je kompromisem, který bere v potaz argumenty jak vědecké obce, tak místních samospráv. Znakem silného konsensu nad touto moderní evropskou normou je i to, že byla schválena hlasy 121 poslance, tedy větší než ústavní většinou.

Pozměňovací návrh schválený Senátem v lednu 2017 však zcela obrátil smysl této novely. Schválen byl navíc jen těsnou většinou 38 hlasů z 37 potřebných. Podle něj by velká část lesů v národních parcích byla opět převedena do režimu hospodářských lesů, vypuštěn by byl i dlouhodobý cíl chránit nerušený vývoj přírody v jejich převážné části. Pod záminkou ochrany proti požárům pozměnňovací návrh nařizuje budování umělých vodních nádrží a údržbu nesmyslných asfaltových cest v nejcennějších zónách parků, kde je nikdo nepotřebuje. Rozvoj obcí by získal stejnou váhu jako ochrana přírody, což je v zákoně o ochraně přírody logický i věcný lapsus. Obce v národních parcích mají velké možnosti rozvoje i dnes, což lze mimo jiné dokumentovat tím, že mezi deseti obcemi s nejvyššími příjmy na obyvatele v celé ČR figurují čtyři obce v národních parcích (http://www.rozpocetobce.cz/zebricky).

Senátem navržené změny neberou v potaz nejnovější poznatky o stavu a vývoji přírody a jdou zcela proti evropskému trendu v její ochraně. Ve většině evropských států se neustále zvyšuje jak počet národních parků, tak i rozsah bezzásahových oblastí ponechaných přírodě bez lidských zásahů.

Vyzýváme proto poslance, aby podpořili původní konsensuální znění vládní novely respektující vědecké poznatky a zamítli senátní pozměňovací návrh, který by Českou republiku vrátil o několik desetiletí zpět a umožnil prakticky zničit naše národní parky.

Prof. RNDr. Jakub Hruška,
Předseda platformy Vědci pro Šumavu

CSc. Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
Platforma Vědci pro Šumavu

Ke stanovisku se přihlásily následující akademické instituce, nebo jejich pracoviště, a vědecké společnosti:

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
vedení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno
Učená společnost České republiky
Komise pro životní prostředí AV ČR
Česká botanická společnost
Česká limnologická společnost
Česká společnost entomologická
Česká společnost ornitologická
Česká společnost pro ekologii
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Stanovisko podporují tito bývalí ministři životního prostředí České republiky:

RNDr. Libor Ambrozek; RNDr. Martin Bursík; doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.; Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., d.h.c.

Ke stanovisku se připojili tito akademičtí funkcionáři, pedagogové a vědečtí pracovníci (vždy v abecedním pořadí):

Funkcionáři

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., děkan, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., ředitel, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., ředitel, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon.D.Sc., bývalý rektor, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně
Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ředitel, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha
Doc. Ing. Marcel Honza, Dr., ředitel, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., ředitel, Národní ústav duševního zdraví, Klecany; 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., proděkanka pro vědu a projekty, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D., ředitel, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., bývalý ředitel, Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Prof. RNDr. František Krahulec, CSc., bývalý ředitel, Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, Univerzita Karlova v Praze; Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc., ředitel, Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PhDr. Miloslav Lapka, CSc., proděkan pro vědu a výzkum, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., ředitel, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. František Marec, CSc., ředitel, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c., ředitel, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno
Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., ředitel, BIOCEV, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vestec
Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc., bývalý ředitel, Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c., bývalý ředitel, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., bývalý děkan, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Václav Pižl, CSc., ředitel, Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. František Sehnal, CSc., bývalý ředitel, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., proděkan pro věděcko-výzkumnou činnost, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc., bývalý ředitel, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Prof. RNDr. David Storch, CSc., ředitel, Centrum teoretických studií, Univerzita Karlova v Praze
Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro rozvoj, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice
Doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc., ředitel, Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., člen Akademické rady AV ČR, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v Brně
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor, Univerzita Karlova v Praze

Docenti a profesoři

Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. Ing. Kateřina Berchová-Bímová, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Doc. RNDr. Petr Benda, Ph.D., Národní muzeum v Praze; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., Česká lékařská společnost JEP
Doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno
Doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice
Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc., Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Prof. Ing. Josef Fanta, CSc., emeritní profesor lesnictví, Univerzita ve Wageningen, Nizozemí
Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr.h.c., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
Prof. Dr. Martin Hof, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., Přírodovědecká a Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba, Praha; Ústav pro výzkum globální změny AV ČR, Brno
Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek PhD., Česká geologická služba, Praha; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Doc. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. Dr. theol. Lenka Karfíková, Evangelická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice
Doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
Prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., Matematický ústav AV ČR, Praha; Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. RNDr. Jan Lepš, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. Hana Librová, CSc., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. Mgr. Bohumil Mandák, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historický ústav AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, Praha
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Prof. PhDr. Petr Pokorný, Centrum biblických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Botanický ústav AV ČR, Třeboň
Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D., Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Doc. Mgr. Jan Růžička, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D., Přírodovědecká a Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Doc. Dipl.-Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Doc. RNDr. František Sedláček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D., Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
Prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. RNDr. Karel Šimek, CSc., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. Mgr. Pavel Škaloud, PhD., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Filosofický ústav AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. RNDr. Marie Šmilauerová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha
Prof. Ing. Vladimír Špirko, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
Prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
Doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D., Paraziologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc., Revmatologický ústav a 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Doc. RNDr. Lubomír Tichý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc., Archeologický ústav AV ČR, Praha
Doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc., Astronomický ústav, Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno
Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR, Praha
Doc. Ing. Jan Wild Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. RNDr. Pavel Zbořil, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Ostatní akademičtí pracovníci

Mgr. Dušan Adam, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno
RNDr. Lubomír Adamec, CSc., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
RNDr. Jan Altman, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Ondřej Balvín, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Eliška Baranovská, DiS., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Igor Bartish, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Marek Bastl, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Aleš Bezděk, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Mgr. Michal Bílý, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
Ing. Karel Boublík, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Jindřich Brejcha, Národní muzeum v Praze; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Josef Brůna, Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Ing.Miloš Buřič, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno
Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Michaela Černá, DiS., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Mgr. Richard Čtvrtečka, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Mgr. Jan Čuda, Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Mgr. Pavla Dagsson-Waldhauserová, Ph.D., Faculty of Physical Sciences, University of Iceland, Island
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno; Botanický ústav AV ČR, Brno
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D., Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D., Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Národní muzeum v Praze
RNDr. Petr Doležal, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Jinřich Duras, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. Milan Durchan, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. Miroslav Dvorský, PhD., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Magda Edwards, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, České Budějovice
Mgr. Zuzana Fajmonová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno
Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Ing. arch. Václav Fanta, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Aleš Farda, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno
RNDr. Jan Fott, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Michal Forejt, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Roman Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Markéta Fránková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Praha
RNDr. Martin Hais, PhD., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Petra Hájková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno; Botanický ústav AV ČR, Brno
Mgr. David Hanslian, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha
Mgr. Zuzana Harmáčková, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Praha
Ing. Jan Havelka, CSc., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Martin Hejda, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Jeňýk Hofmeister, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno
Mgr. Jan Holec, Dr., Národní muzeum v Praze
Ing. Libor Hort, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno
Mgr. Michal L. Hořejší, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha
RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Praha
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
RNDr. Jan Hošek, Ekologické služby s.r.o., Hořovice
RNDr. Jitka Hošková, jednatelka, Ekologické služby s.r.o., Hořovice
Mgr. Ivana Hradská, Západočeské muzeum v Plzni; Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Kateřina Hrdinová, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Zdenka Hroudová, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Mgr. Lucie Hrůzová, AOPK ČR, Správa CHKO Český kras
Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Mgr. Anna Humlová, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
RNDr. Jindřich Chmelař, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. Alica Chroňáková, PhD., Ústav půdni biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Ing. Jaroslav Chum, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Jana Chumová, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Mgr. Veronika Chvátalová, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Ing. Pavel Janda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká Zemědělská Univerzita v Praze
Mgr. Petra Janečková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Botanický ústav AV ČR, Třeboň
Mgr. Zdeněk Janovský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze; Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Jitka Jezberová, PhD., Hydrobiologický ústav, Biologické Centrum AV ČR, České Budějovice
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
RNDr. Zdeněk Jirák, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Praha
Ing. Roman Juras, Ph.D., Český Hydrometeorologický ústav, Praha
Mgr. Lukáš Kala, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Ing. Jana Kalibová, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Zdenek Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Mgr. Vojtěch Kasalický, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické Centrum AV ČR, České Budějovice
Mgr. Petr Keil, Ph.D., German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), Halle-Jena-Leipzig, Německo
Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Jan Klečka, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické Centrum AV ČR, České Budějovice
RNDr. Petr Klimeš, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Ing. Michal Knapp, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jana Knappová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
RNDr. Tereza Knoblochová, Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Ing. Pavlína Kočicová, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Jan Kolář, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno; Přírodovědecká Fakulta, Masarykova univerzita, Brno
RNDr. Ondřej Konvička, Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
RNDr. Petr Kopáček, CSc., Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Mgr. Martin Kopecký Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Petr Kotas, Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Marek Kouba, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Anna Krahulcová, Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. David Král, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Ing. Marie Králová, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Radovan Krejčí, Ph.D., ACES, Atmospheric Science Unit, Stockholm, Švédsko
Ing. Václav Krištůfek, CSc., Ústav půdni biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno
Mgr. et Mgr. Šárka Křepelková, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
RNDr. Jiří Kubásek, PhD., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Antonín Kůrka, emeritní kurátor Zoologického oddělení Národního muzea v Praze
RNDr. Jan Květ, CSc., dr.h.c., Botanický ústav AV ČR, Třeboň; Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. et Ing. Ondřej Lagner, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Jiří Liška, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Ing. Vendula Ludvíková, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Petr Macek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Václav Mahelka, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Luboš Majeský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. Karel Matějka, CSc., IDS, Praha
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. Martin Mikoláš, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Martin Minařík, Department of Physiology, Development and Neuroscience, University of Cambridge, Velká Británie
RNDr. Lenka Moravcová, CSc., Botanický Ústav AV ČR, Průhonice
Ing. Jiří Moravec, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem
RNDr. Jiří Moravec, CSc., Národní muzeum v Praze
Mgr. Zbyšek Mošna, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha
Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Zdeněk Mráček, DrSc., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
RNDr. Ondřej Mudrák, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Třeboň
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha
Mgr. Jana Müllerová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
RNDr. Jiří Nedoma, CSc., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Mgr. Filip Oulehle, Ph.D., Česká geologická služba; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno
RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Ing. Jan Pergl, Ph.D., Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Ing. Irena Perglová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Ing. Anita Petrů, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha
RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Ing. Tomáš Picek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. David Píša, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha
RNDr. František Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
RNDr. Lukáš Pop, Ph.D., Ústav fyziky atmoféry, Parha
Mgr. Václav Pouska, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Ivan Prouza, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
RNDr. Vladimír Puš, CSc., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Vladimír Půža, Ph.D., Biologické Centrum AVČR, Entomologický ústav, České Budějovice
Mgr. Klára Pyšková, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Jan Roleček, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno; Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
RNDr. Olga Rothová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Ing. Michal Rybníček, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno
PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Vojtěch Rýznar, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Klára Řeháková, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Botanický ústav AV ČR, Třeboň
RNDr. Jiří Sádlo, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Ing. Václav Sebera, Ph.D., Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
RNDr. Dagmara Sirová, Ph.D., Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Petr Skalák, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno; Český hydrometeorologický ústav, Brno
Mgr. Jan Skalík, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
RNDr. Hana Skálová, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Petr Starý, DrSc., Biologické Centrum AVČR, Entomologický ústav, České Budějovice
Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D., Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Botanický ústav AV ČR, Třeboň
Ing. Petra Sychrová, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno
Mgr. et Mgr. Iveta Šedová, DiS., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
RNDr. Božena Šerá, Ph.D., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
RNDr. Alena Ševců, Ph.D., Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita v Liberci
Ing. Martin Šikola, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Jiří Šindelář, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Petr Šípek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Michal Šorf, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. Tomáš Špringer, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky, AV ČR, Praha
Radim J. Šrám, M.D., D.Sc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
Mgr. Kateřina Štajerová, Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Ing. Milan Štech, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
RNDr. Jan Štěpánek, CSc., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Ing. Martin Štrobl, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
RNDr. Václav Tejnecký Ph.D., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D., Přírodovědecká Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Pavel Trpák, soudní znalec a spoluzakladatel CHKO Šumava a NP Šumava
RNDr. Ivana Trpáková, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Roman Vacík, Západočeské muzeum v Plzni
RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Vaněk Daniel, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Ivana Vašíčková, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno
RNDr. Radim Vašut, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Martina Vašutová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PhDr. Jan Vávra, Ph.D., Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Zdeněk Vermouzek, ředitel, Česká společnost ornitologická, Praha
Mgr. Ondřej Vild, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Brno
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Martina Vítková, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Michaela Vítková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice
RNDr. Mgr. Pavel Vlach, Ph.D., Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
RNDr. Martin Vohník, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, Průhonice; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Martin Vojík, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Ing. Aleš Vorel, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Mgr. Petr Voříšek, Dr., Česká společnost ornitologická, Praha
Mgr. Alena Walmsley, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Helena Zahradníčková, Ph.D., Biologické Centrum AVČR, Entomologický ústav, České Budějovice
Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Petr Zasadil, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Ing. Vít Zelinka, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PVTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Miroslav Macek: Pro USA je přece každé moře „mare nostrum“

19:33 Miroslav Macek: Pro USA je přece každé moře „mare nostrum“

Páteční glosy Miroslava Macka.