Karel Wágner: Záhadná samovznícení v Čechách

13. 7. 2016 21:10

Už i u nás v Čechách se objevila záhadná samovznícení a milovníci konspiračních teorií začí­nají jásat.

Karel Wágner: Záhadná samovznícení v Čechách
Foto: Hans Štembera
Popisek: Věčný oheň, ilustrační foto

Pustili se totiž po horké stopě a došli hned k závěru, že tu nejde o nic menšího, než o obdobu tisíckrát na internetu omílaného a ve všech pádech skloňovaného zařízení HARP z Aljašky, kterým Američané měli nejenom ovlivňovat počasí, ale i vyvolávat zemětřesení v nejrůznějších koutech světa. Respektive o jakýsi jeho doplněk, jenž se na­chází u nás, a to na Kokořínsku.

Americký HARP, což je ve skutečnosti zařízení pro Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum (High Frequency Active Auroral Research Program), který se zabývá chováním ionosféry a v ní probíhajících procesů, včetně výzkumu polárních září (odtud termín „aurorální“), byl totiž různými milovníky záhad označován za původce všelijakých samovznícení, způsobovaných jeho elektromagnetickými pulsy, odrážejícími se od ionosféry, ba mnohdy byl dokonce považován za původce tajemných jevů, označovaných za „řádění polterge­ista“. A tak naši milovníci konspiračních teorií začali hledat souvislost mezi údajným „největším řáděním Polterge­ista na světě“, ke kterému mělo docházet letos na přelomu června a července poblíž města Dubá, s nedalekou ionosférickou observatoří.

V sousedství Nedamova, kde docházelo k samovznícení, opravdu byla vybudována ionosférická ob­servatoř. A to na louce u vesničky Panská Ves, která se nachází 3 km jihový­chodně od Dubé a pouhý 1 km od Nedamova. Přičemž se jméno Panské Vsi občas objevuje i v me­teorologickém zpravodajství, když zdejší stanice naměří rekordní teplotu. V roce 1953 bylo v Panské Vsi ustaveno detašované pracoviště Ionosférického oddělení Geofyzikálního ústavu Čes­koslovenské akademie věd, v roce 1962 pak byla na louce postavena první budova observatoře a tři roky poté zde začalo systematické měření signálů z družic. Svými teleskopy observatoř sledovala a přijímala data z družic Magion 1 až 5 v letech 1978 – 2002. V roce 2003 zde také byla založena v hloubce 4 metrů seismologická stanice PVCC, odkud jsou data do České regionální seismické sítě předávána Inter­netem. Od roku 2007 jsou zde přijímána data z družic Cluster Evropské kosmické agentury ESA, od roku 2013 je observatoř zapojena do projektu sledování radiačních prstenců po­mocí družic RBSP americké NASA. Ionosférická observatoř Panská Ves, která spolupracuje s NASA, tedy není nic ji­ného než detašované pracoviště Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. V rozsáhlém areálu observatoře najdete celou řadu telekomunikačních antén. Právě ty zajišťují sle­dování satelitu, jeho dráhových parametrů a vysílání vědeckých informací na Zemi.

Ovšem americké zařízení projektu HARP z Aljašky je několik let mimo provoz. A pokud jde o naši ob­servatoř Panská Ves, ta nevysílá silné elektromagnetické pulsy, jaké byly odhaleny v nechvalně známé vesničce Canneto di Caronia, ležící na severním pobřeží Sicílie, při sérii záhadných samo­vznícení. Někteří z Italských vědců tamější pozorovaná samovznícení spojují s elektromagnetickým pulsem (EMP), pod nímž se rozumí vysoce intenzivní, širokopásmový, krátkou dobu trvající ráz elek­tromag­netické energie. Takovýto puls je velmi silný a dlouhé kovové předměty (trubky, kabely) se chovají jako antény, na kterých se indukuje vysoké napětí. Tato napětí a s nimi spojené vysoké proudy jsou schopny zničit elektrické spotřebiče, které nejsou v kovové, uzemněné schráně, přičemž by však EMP podle italských odborníků neměl škodlivě působit na živé organismy. Dosud neobjas­něná sa­movznícení z Canneto di Caronia provázelo i silné magnetického pole nejasného původu. Po vyhod­nocení první série měření profesor Giuseppe Maschio z univerzity v Messině celou záležitost uzavřel suchým konstatováním: „Jisté je jenom tolik, že toto magnetické pole, ať už pochází odkud­koliv, je tak silné, že ohrožuje lidské zdraví.“

Už vůbec však nelze spojovat observatoř v Panské Vsi s infrazvukem, který podle některých konspi­rátorů máme hledat za samovznícením a „řáděním poltergeista“ v Nedamově. Na observatoři Panská Ves totiž v současnosti Ústav fyziky atmosféry naopak provádí infrazvuková měření za účelem studia přírodních jevů jakými jsou bouřky a vznik hromů, měří infrazvuk spojený se zemětřesnými roji v západních Čechách a provádí výzkum šíření infrazvukových vln do vyšších atmosférických vrstev. In­frazvukové vlny o kmitočtech pod 20 Hz podléhají relativně malému útlumu a mohou se tak šířit na velké vzdálenosti, přičemž vlny o kmitočtech nižších než 1 Hz mohou být zazname­nány i více než tisíc kilometrů od místa vzniku. Měření v Panské Vsi se provádí pomocí mikrobaro­metrů, které detekují tlakové fluktuace v rozsahu kmitočtů cca 0,01 až 4 Hz. Touto metodou také 29. dubna 2013 zaznamenal mikrobarometr v Průhonickém parku, vzdáleném asi 14 km od centra vý­buchu, infrazvukové rázové vlny způsobené výbuchem plynu v blízkosti Národní třídy.

Ale věnujme se suchým faktům. V případě neda­movských samovznícení mělo dojít 29. 6. 2016 v celém prostoru domu s číslem popisným 26 a na jeho zahradě ke vzniku několika drobných požárů, včetně zahoření minerální izolace, přičemž 1. 7. 2016 byla místní jednotka hasičů na místo povolána znovu, když k několika požárům došlo i v kůlně u domu. Z důvodu podezření na úmyslné jednání ne­známé osoby je případ šetřen Policií ČR a na místo byl dvakrát vyslán vyšetřovatel příčin požárů, byli sem povoláni specialisté z chemické laboratoře HZS Středočeského kraje, kteří na místě odebrali několik vzorků, ohledání místa pro­váděl i psovod se psem speciálně vycvičeným na vyhledávání ak­celerantů hoření. Jisté po­dezření laické veřejnosti zde budil fakt, že město Dubá je sídlem společ­nosti Imesta, jejíž nabídka aktuálně obsahuje více než 30 výrobků stavební chemie. Avšak výpovědi očitých svědků se vesměs zdají nasvědčovat tomu, že spíše než o úmyslné jednání neznámé osoby (žhářství), využívající ak­celerantů hoření, zde půjde o fyzikální samo­vznícení. A nutno podotknout, že podle výpovědi majitelky domu, ale i podle výpovědí dalších očitých svědků, zde byl pozorován i samovolný pohyb různých předmětů a vychylování střelky kompasu.

Podezření zde, mimo jiné, padlo i na bludné proudy. Jenže dům, ve kterém bylo pozorováno samo­vznícení, se na­chází na severu chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Unikátní chráněná krajina Dubska je a vždy byla bez průmyslu. Tedy nejsou zde žádné továrny, odkud by bludné proudy mohly putovat do Nedamova. A tak se v případě zde pozorovaných samovznícení objevila úvaha, zda na­konec i na této lokalitě nelze počítat se zemí se šířícími proudy, adekvátními těm, které měly ke konci roku 2009 na svědomí u nás značně popu­lární „hořící zásuvky“ ze Strašic. V případě Strašic šlo o vesnici vzdálenou asi 12 km od Roky­can. Zdá se to být od Rokycan daleko, přesto sem však z roky­canského nádraží při opravách železniční tratě doputovaly bludné proudy díky starému, v zemi ulo­ženému kovovému potrubí. Pročež ve strašickém domku rodiny Mračkových, odpojeném od spotřebitelské sítě docházelo k zahoření zásuvek.

Jiná je ale situace v případě města Dubá, kterým železnice nevede. Nejbližší železniční Trať 080 (jednokolejná neelektri­zovaná trať) prochází přes Doksy asi 9 km východoseverovýchodně od Dubé. Trať 076 (jednokolejná neelektrizovaná regionální dráha) vede přes Mšeno asi 14 km jihojihový­chodně od Dubé, zhruba 14 km ji­hozápadně pak prochází trať 072 přes Štětí (trať je dvojkolejná a elektri­zovaná) a asi 12 km severoseverozápadně ještě přes Zahrádky vede Trať 087, což je jedno­kolejná regionální trať ne­elektrizovaná. Je pravda, že Štětí je městem 2 rychlíkových stanic. První je stanice Štětí (Os, Sp, R) - Trať 072, druhou je stanice Hněvice (Os, Sp, R) - Trať 090. V obou přípa­dech jde o dvoukolejnou elektrizovanou trať, avšak od městečka Dubá natolik vzdálenou, že v tomto pří­padě je úvaha o putování bludných proudů (navíc přes vodní toky v krajině) z elektrifikovaných tratí do Dubé a přilehlého Neda­mova považována za bezpředmětnou. Jenže pokud pozorovaná samovznícení v Nedamově nebudeme spojovat s bludnými proudy, putujícími sem z továren, nebo ze značně vzdálených elektrifikovaných tratí, neznamená to ještě, že je z hlediska fyziky nelze spojovat s elektrickým polem.

Vědecké studie v celosvětovém rozsahu popisují nebezpečí způsobovaná elektrickými poli. Jejich výsledky jsou provázeny zvyšujícím se tlakem na snižování přípustných hodnot, proto také již bez­pečnostní předpisy vyžadují měření elektrických a magnetických polí. Pro první orientační měření lze použít např. i u nás běžně dostupný přenosný přístroj ESM-100 pro standardizovaná měření. Ten může snadno měřit proměnná elektrická a magnetická pole současně, nezávisle na jejich směru a v jednom bodě. Koncepce a logika přístroje umožňuje prová­dět rychlá, profesionální a chyb prostá mě­ření. Umožňuje tak sledovat vzájemnou závislost či nezávislost obou polí, která mohou být ovlivňo­vána dalšími vlivy. Analogový výstup odděluje a zesiluje signál z antény, umožňuje snadné připojení spektrálních analyzátorů, osciloskopů, zapisovačů poruch a dal­ších zařízení.

Přesto však v místech, kde se požáry objevily, k žádnému měření elektric­kých a magnetic­kých polí nedošlo. Nedošlo ani k přizvání pracovníků Národní referenční laboratoře pro neionizující elektro­magnetická pole a záření, která v součinnosti s jednotlivými orgány ochrany ve­řejného zdraví provádí měření a hodnocení elek­tromagnetických polí a neionizujícího záření. Zdravotní rizika ex­pozice neio­nizujícímu elektromagnetickému zá­ření a elektrickým a magne­tickým polím totiž souvisí jak s jejich tepelným, tak i netepelným působe­ním. Proto jsou také měřena nízkofrekvenční elektrická a magne­tická pole u vedení vysokého napětí, statické magnetické pole, ale i vysokofrekvenční elektromagne­tické záření v domě, v bytě, nebo na pracovišti, kdy jsou posu­zována jejich zdravotní rizika a ná­sledně prováděna opatření na ochranu zdraví.

Ovšem obzvláště pikantní na celé záležitosti je fakt, že v této kauze nacházíme návaznost sousední obce Panská Ves na Geofyzikální ústav České akademie věd. A také návaznost na Ústav fyziky at­mosféry AV ČR, v. v. i., (ÚFA), který se zabývá výzkumem atmosféry Země v celém jejím rozsahu od přízemní vrstvy až po magnetosféru. Kromě základního vý­zkumu provádí monitorovací a speciální měření a data předává do celosvětových datových sítí. Sou­částí činnosti ústavu není jen vývoj speciálních přístrojů a aplikací, ale i posudková a vzdělávací činnost. Při­čemž pod tento ústav spadá observatoř a te­lemetrická stanice Panská Ves, nacházející se v těsném sousedství inkriminované obce Nedamov, kde docházelo na přelomu června a července k fyzikálnímu samovznícení.

Celá tato moje malá rešerže jistě není dokonalá a v našich časopisech popularizujících vědu by ji recenzenti, jak už to v případě mých článků bývá, s největší pravděpodobností otisknout odmítli. Přesto se domnívám, že i v případě zde pojednávaného nedamovského samovznícení bude se mnou řada našich vědců souhlasit v tom, že při objasňování zdejších událostí můžeme vycházet z pozic vě­deckého skepti­cismu, aniž bychom existenci svědky pozorovaných úkazů pro jejich neuvěřitelnost popírali. Závěrem se ještě poku­sím objasnit entuziasty zmiňovanou záhadu s hořením minerální izolace, označované za nehořlavou, a přispět tak, jak se u nás říká, malou troškou do mlýna. Pro milovníky záhad a konspirač­ních teorií to nejspíše bude text už hodně suchopárný, ale věřte, že bude lepší si jej přečíst, než přeskočit.

Podle hlavních surovin se největší skupina izolací označuje jako „minerální izolace“ a dělí se do dvou podskupin. Tu první reprezentujekamenná vlna, zvaná též minerální vata, kdy vstupní surovinou je zpravidla čedič a diabas s přísadou vysokopecní strusky, vápence nebo dolomitu. Tu druhou pakskelná vlna,zvaná též skelná vata, kdy základem je sklářský kmen a drcené sklo. Kamenná vlna odolává teplotě okolo 1 000 °C, naproti tomu skelná vlna odolává teplotě kolem 450 °C. Tedy ka­menná vata lépe odolává vysokým teplotám než skelná vata, neboť čedič měkne až při 960°C, kdežto sklo při 450°C. Tavenina na skelnou vatu obsahuje až 70 % recyklovaného skla, pí­sek, vápenec a sodu. Granulát z těchto látek se mele a taví metodou tepel­ného rozkladu nebo tzv. sol/gel metodou. Výsledné vlákno se dlouží a případně upravuje na požado­vanou délku. Soudržnost vaty se zvyšuje napouštěním pojivem, proto také vata obsahuje až 7 % formaldehydové prysky­řice, k omezení prašnosti se pak do vaty přidává asi 0,5 % oleje. Tedy není divu, že se o skelné vatě říká, že není úplně nehořlavá. Navíc různé fó­lie na kašírované skelné vlně mohou být samy o sobě hořlavé.

Formaldehyd je bezbarvý, vysoce hořlavý plyn. Je součástí pryskyřic a lepidel, která se řadu let pou­žívají v různých průmyslových odvětvích. V červnu 2004 byl formaldehyd klasifikován IARC jako kar­cinogenní látka nebezpečná pro člověka. Výrobci, jejichž produkty obsahují vysoké hladiny formalde­hydu, např. koberce, podlahové krytiny či nábytek, se již snaží nabízet alternativní výrobky bez ob­sahu této látky. I když stávající skelná vlna vykazuje emise hluboko pod hranicemi stanovenými plat­nými normami, začali někteří výrobci nabízet nový typ izolace. I u nás se již prodává nehořlavá bílá minerální vlna PureOne by URSA, vyráběná z písku a recyklovaného skla. Tyto suroviny jsou taveny v peci při vysoké teplotě, načež je roztavený materiál v rozvlákňovacím zařízení hlavy přemě­něn na vlnu, která následně prochází nástřikem malého množství speciálního pojiva PureOne na vodní bázi a vytvrzovacím procesem. Tato skelná vata je čistá, kompaktní, pružná, neprašná a tudíž nedráž­divá. A jak tvrdí výrobce, je nehořlavá.

Zde oficiální vyjádření Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje:

 

Několik původních záběrů, na místě pořízených očitými svědky samovznícení, ke kterému docházelo na přelomu června a července, najdete na YouTube.

Zde také již díky Badatel.net najdete několik výpovědí očitých svědků.___

Až od čtenářů dnešního článku jsem se před chvílí dozvěděl, že ve večerních zprávách, které jsem bohužel propásl, televize Prima zveřejnila další část reportáže, zabývající se událostmi v Nedamově na Českolipsku. Zde můžete tuto reportáž shlédnout (na stopáži od 21:00 do 23:37) ze záznamu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

14:55 Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

Když Zdeněk Mahler v roce 2011 přebíral Cenu Unie českých spisovatelů za celoživotní dílo, nebylo je…