Pavel Foltán: Výroční zpráva ČTK a její Achillova pata

05.10.2022 13:10 | Komentář

Ve čtvrtek 6. října 2022 ráno v 8 hodin bude ve Sněmovní 4 zasedat schůze volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Pavel Foltán: Výroční zpráva ČTK a její Achillova pata
Foto: archiv
Popisek: Pavel Foltán

Vycházíme-li logicky, historicky a právně ze staré antické a římskoprávní zásady (coby „kolébky“ a pramene kontinentálního práva) – jelikož od antiky a starého Říma je ona „res publica“ věcí lidu, a „demokracie“ už od tehdy znamená vládu lidu – tedy vycházíme-li z toho, pak musíme ctít nejen „vox populi – vox dei“, ale i právo, vždycky a všude, a zejména ve sférách, kde je to právo pro ten lid vytvářeno. Jak ve slavném československém filmu „Noc na Karlštejně“ (podle Vrchlického divadelní hry v režii pana Zdeňka Podskalského) praví velký otec vlasti Karel IV. ústy miláčka národa pana Brodského, tak „Největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám. I kdyby se mu to nehodilo“ – a řečeno s panem Werichem“ „To by se dalo tesat.“ V tom směru mám celý život imrvere v ruce dláto s kladivem. Zatím jsem prožil dva (jakoby „antagonistické“) režimy – no a světe nediv se, ani jednomu z těch politických režimů se to mé počínání nelíbí. A vypadá to, že oba ty zpolitizované režimy považují za svého (asi úhlavního) nepřítele ten můj přirozený „Řád rytířů práva“.

Funkční právní řád (i v demokratické společnosti) zná, rozlišuje, a respektuje právo soukromé a veřejné. Což by měl znát každý – a zejména veřejní činitelé (včetně poslanců) by v tom jistě měli mít jasno. Doufejme, že mají – což se ostatně už brzy ukáže a pak hezky česky řečeno – budeme vidět (kdysi takzvaně „uvidíme“).

Ve čtvrtek dne 6. října od 8 hodin bude ve Sněmovně schůze volebního výboru, který je více či méně i tzv. „mediálním výborem“. A na té schůzi toho volebně mediálního výboru se má projednávat i bod s obsahem „Výroční zpráva České tiskové kanceláře“ tedy zpráva o její činnosti, hospodaření, a podobně. A součástí této výroční zprávy (VZ) je i kapitolka s názvem „Zpráva o činnosti Rady ČTK“ – což je kapitola sama o sobě a sama pro sebe. No a tahle VZ ČTK (včetně té Zprávy o činnosti té Rady) má nějaká svá slabá místa i v tom, co obsahuje, ale hlavně v tom, co neobsahuje. Což podle mého skromného právního názoru (coby zkušeného mediálního právníka i analytika s dlouhodobou praxí na Olympu státní regulace médií) je tím důvodem – avšak nikoliv jediným, proč zde právě teď a tady už konečně zvýšit pozornost. Ale je samozřejmě na poslancích, jakou pozornost tomu budou věnovat.

Coby bezmála po dobu 5 let člen té Rady ČTK už v řadě asi tak popáté jsem byl i letos nucen kritizovat, připomínkovat, a následně neschválit (proti většině 5:2 v hlasování) onu „Výroční zprávu“ atd. včetně všech jejích součástí. Tedy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí hlasovat proti schválení této VZ při zasedání té Rady (to je ze zákona jednou z povinností té Rady, plynoucí z jejího poslání dle toho zákona). Na rozdíl od těch pěti ctihodných členů (bez titulů a podle abecedy: Bazalová, Gáborová, Mareček, Soukup, Wenigerová) této slovutné Rady tedy s nimi (také letos bohužel) musím opět i v tomto principiálně nesouhlasit. A tak to musím činit v drtivém kvantu případů při hlasování už těch 5 let v té funkci člena té Rady.

Ale pojďme k jádru pudla, což je ta VZ ČTK včetně té zprávy té „její“ Rady a včetně dalších zajímavých souvislostí. Tak např. stručně jen několik citací z mých rozdílných stanovisek:

K bodu: „Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2021“.

Toto rozdílné stanovisko k dotčenému usnesení Rady ČTK dávám z následujících důvodů:

Anketa

Pro koho byste raději hlasovali ve 2. kole prezidentské volby?

hlasovalo: 22053 lidí

1. Ke kapitole II. Zpráva o hospodaření ČTK
a) z dotčené tabulky není jasné, zda i funkcionáři vedení ČTK jsou v režimu mzdy,
b) podobně i ad IV. v tabulce k rozpočtu Rady (člen Rady není ve mzdě, ale sekretariát je),
c) nejsou jasná pravidla (podmínky, systemizace, atd.) odměn = hmotná zainteresovanost,
d) nejsou informace o provedení kontrol v dané oblasti PaM, atd., (tj. mimo externí audit),

2. ve výroční zprávě ČTK chybí (dlouhodobě a opakovaně) informace o plnění GDPR
a) dotčené informace jsem požadoval již v pol. roku 2018 (po nabytí účinnosti směrnice),
b) od té doby je to stále bez příslušné odezvy, což je problém, protože GDPR platí,
c) na tuto informační absenci jsem upozornil i loni v přísl. rozdílném stanovisku k VZ ČTK,
d) směrnice GDPR byla implementována do jurisdikce ČR, takže je právně závazná,

3. ke kapitole IV. Zpráva o činnosti Rady
a) výtky k té kapitole jsem uvedl na zasedání v červnu, i v násl. rozdílném stanovisku (viz),
b) ta zpráva neobsahuje znění rozdílných stanovisek, daných k dotčeným usnesením,
c) již na zasedání v červnu jsem hlasoval proti návrhu na přijetí té zprávy o činnosti Rady,
d) proto logicky bylo nutné odmítnout i návrh výroční zprávy, která zprávu Rady obsahuje,

4. ke kapitole V. Přílohy
a) jsou nejasnosti v otázkách logiky systemizace některých příloh ve vztahu ke kapitole IV,
b) podobně i v otázkách dubiozity některých příloh (jako je tzv. Etický kodex Rady, aj.).

Součástí předmětného materiálu s názvem „Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2021“ je v rámci obsahu tohoto materiálu (organicky a systémově) i tzv. „Zpráva o činnosti Rady České tiskové kanceláře“ v bodu IV. dotčené výroční zprávy. Výroční zprávu zpracovává vedení ČTK, projednává a schvaluje ji Rada ČTK (coby kontrolní orgán), a následně ji předává Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k dalšímu řízení. Proto je nutné, aby dotčená výroční zpráva v jednotlivostech i jako celek byla zcela bezvadná, za což odpovídá jak vedení ČTK, tak i Rada (v čele se svým vedením). Ale tato VZ bezvadná není.

Pozn.: Ani tento materiál opět nebyl dodán ve lhůtě alespoň 15 dní před termínem zasedání.

Coby člen Rady jsem tuto výroční zprávu při nejlepší vůli nemohl vyhodnotit jako bezvadnou a ty hlavní výtky jsem konkrétně uvedl v rámci rozpravy k projednávanému bodu na zasedání Rady ČTK dne 12. 7. 2022 (viz také videozáznam ze zasedání na webu ZDE), přičemž výtky k dotčené dílčí části zprávy Rady jsem sdělil už na předchozím zasedání a následně také v rozdílném stanovisku (viz v rámci zápisu z červnového zasedání Rady na shora cit. webu).

Takže i ze shora uvedených příčin jsem hlasoval proti přijetí dotčeného návrhu v předloženém znění a zároveň jsem řádně oznámil podání tohoto rozdílného stanoviska.

K bodu: „Zpráva o činnosti Rady ČTK za rok 2021“

Toto rozdílné stanovisko dávám z následujících důvodů:

 • Text návrhu obsahuje některé nepřesné výrazy namísto přesných zákonných pojmů.
 • Text k údaji o počtu přijatých usnesení neuvádí údaj o počtu podaných rozdílných stanovisek k dotčeným usnesením.
 • Text návrhu neobsahuje v příloze daná rozdílná stanoviska, zatímco texty usnesení v příloze této navrhované Zprávy obsaženy jsou.

Jak známo, tak Rada se vůbec nemůže zabývat soudními spory ČTK s třetími osobami, ale ani důvody, typy, či dokonce obsahem takových sporů, protože Rada nemá takovou pravomoc a není to ze zákona posláním Rady, (což zákon výslovně a kogentně stanoví), takže Rada není k dotčenému jednání kompetentní. Čili v návrhu obsažená věta o soudním sporu ČTK nemůže v této Zprávě být.

Rada si určila od počátku tématu „akvizice ČTK“ – tj. ohledně spol. Profimedia, že informace o tom (projednávané vždy v neveřejné části dotčených zasedání) budou neveřejné. Logicky by tedy věta o tom neměla být součástí veřejné zprávy.

V textu návrhu Zprávy se tvrdí že „Rada ČTK odmítá cenzuru“. Při tom ale v rámci zápisů ze zasedání Rady se dlouhodobě provádí cenzura rozdílných stanovisek, což já už od počátku tohoto protiprávního a protiústavního negativa otevřeně a veřejně kritizuji, avšak osoby za to odpovědné to dlouhodobě ignorují. V dotčeném návrhu Zprávy rovněž chybí také informace o tom, že tato kritika cenzury rozdílných stanovisek dlouhodobě probíhá.

Při projednávání tohoto bodu jsem v rámci rozpravy k němu připomněl tytéž notorické vady, které se po léta dlouhodobě opakují, a na které upozorňuji už po celou dobu svého působení v Radě ČTK – tj. letos už přes 4 roky, a to zejména:

 1. Podkladový materiál nebyl dodán členům Rady alespoň 15 dní předem, ale došel až necelý týden před konáním zasedání Rady, což je opakované porušení daných pravidel,
 2. podkladový materiál opět neobsahuje informaci o kritice vad v zápisech ze zasedání, ani to, že ani přes příslib předsedy Rady nebyly tyto vady doposud odstraněny,
 3. z podkladového materiálu je zjevná také jeho vágnost, neurčitost, dubiozita, neobjektivita, zaujatost (dokonce osobní a účelová), nepřesnost a neúplnost; dále také selektivnost informací = preference jen něčeho, včetně toho, že i v příloze něco chybí a něco naopak přebývá,
 4. z podkladového materiálu je zjevná i jeho jazyková, stylistická, i logická nedostatečnost,
 5. podkladový materiál v popisu jednotlivých stížností od občanů opět neobsahuje standardní informace o tom, zda dotčená stížnost byla oprávněná, či neoprávněná, event. důvodná, anebo nedůvodná,
 6. podkladový materiál návrhu Zprávy i letos opět opakovaně pracuje s irelevantním pojmem „místopředsedkyně“ i přes to, že – jak známo – tento pojem je zcela mimo právní rámec, když platný zákon zná pouze pojem „předseda“ (a i zde jde opět o zákonné ustanovení kogentní a taxativní povahy), čili funkce „místopředsedkyně“ de iure nemůže řádně podle práva existovat a tudíž dotčený pojem ani ve Zprávě o činnosti Rady nelze použít.

Takže i ze shora uvedených příčin jsem hlasoval proti přijetí dotčeného návrhu v předloženém znění a zároveň jsem řádně oznámil podání tohoto svého rozdílného stanoviska.

K návrhu Ing. Bazalové, aby tzv. „evidence docházky“ byla součástí Zprávy o činnosti Rady ČTK za rok 2021:

Takzvaná „evidence docházky“ resp. tabulka o docházce, apod. zde není relevantní = takové praktiky stojí mimo právní rámec – tj. neupravuje a neukládá je žádná závazná platná právní norma, přičemž (na rozdíl od oblasti práva soukromého) v oblasti práva veřejného, kam spadá i činnost Rady ČTK, platí právní princip, že co není zákonem stanoveno, to nelze – a dotčená evidence docházky zde není stanovena žádnou závaznou právní normou v zákonné formě. Čili také zveřejňování právně dubiózní „evidence docházky“ je zbytečně duplicitní (jak jsem také už dříve k dané problematice uvedl), protože v případě zájmu si občan zjistí účast (nikoli tzv. „docházku“) členů Rady na jejích zasedáních z jednotlivých zápisů, zveřejněných na webu ČTK – čili není zde důvod pro další nadbytečnou byrokracii.

Navíc (pro úplnost a srovnání) třem až čtyřem členům této Rady je známo, že také v minulosti někteří členové tehdejšího složení Rady nezřídka nebyli osobně účastni na všech zasedáních a v případě jednoho tehdejšího člena šlo o neúčast mnohem vyšší, než je tomu nyní. Přičemž ale tehdy to nikdo neřešil žádnou irelevantní tabulkou evidence docházky, apod. – nota bene bez právní opory.

Závěrem citace z oněch tzv. zpráv té Rady a z výročních zpráv ČTK (znovu preventivně) lze pro úplnost zopakovat, že ty Výroční zprávy ČTK musí obligatorně obsahovat i „Zprávu o činnosti Rady ČTK“ – a ty zprávy té Rady připravuje, píše a zodpovídá za ně osobně předseda té Rady – nyní zde pan Bc. David Soukup (bez právní erudice = právního vzdělání a praxe).

Důležité je to (i po shora popsané zkušenosti), že tzv. „kádrová politika“ nejenom politických stran a státních úřadů, a správních míst, atd. (včetně mediálních rad, a jejich úřadů, apod.) je v tomto státě (řekněme to diplomaticky kulantně) poněkud notoricky diskutabilní. Už dlouho.

Takže suma sumárum – vážení páni poslanci a paní poslankyně z volebního výboru:

 1. Četli jste pozorně tu Výroční zprávu ČTK včetně i té zprávy o činnosti té Rady ČTK? 
 2. Souhlasíte s tím? Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí? (viz poslanecký slib) 
 3. Znáte dobře (alespoň de lege artis) problematiku ČTK a problematiku té „její“ Rady?

Zatím je tu řeč „jen“ o ČTK a o její Radě, ale brzy tu může být (a logicky nejspíš i bude) řeč o kompletně komplexním problému mediálního prostředí v tuzemsku. A nebude to snadné. A veřejnost (tj. občané, voliči a daňoví poplatníci) to budou sledovat, a i vox populi k tomu pak asi řekne své. A lze předpokládat, že to nebude žádná selanka (jako doposud).

A jen malá faktická poznámka závěrem: Rada ČTK je tu ze zákona od toho, aby hájila zájmy veřejnosti. Není tu od toho, aby hájila před veřejností zájmy ČTK jako takové. Jenže ta (shora uvedená) pětka členů této Rady – tedy vyjma kolegy Žantovského a mé maličkosti – se tak chová, když preferuje zájem ČTK před zájmem veřejnosti (což nelze!) a někteří z té pětice to i veřejně řekli – tj. že budou hájit zájmy ČTK (sic!) … A zcela jistě není pochyb, že pozorným poslancům (a nejen těm ve Volebním výboru) neunikla ani tato „detailní“ skutečnost. A není tu ani pochybnost o tom, že poslanci jsou vždy a všude pamětliví striktního dodržení obsahu svého poslaneckého slibu, který složili podle Ústavy České republiky. Poslanci zákony jistě znají. Otázkou je, nakolik ty zákony (přinejmenším zákon o ČTK) zná a dodržuje ona pětice těch shora uvedených členů té Rady ČTK – včetně vedení té Rady – tedy hlavně předsedy té Rady – a jak řekl aktuálně na zasedání té Rady dne 19. září 2022 její člen Petr Žantovský na adresu právě toho pana Bc. Davida Soukupa coby předsedy této Rady – cituji doslovně: „… p. Soukup opět předvedl, že se nevyzná v zákonech a postupuje ve své funkci politicky, což je nepřípustné.“ Budou poslanci riskovat svou čest a svědomí kvůli pětce právních diletantů v té Radě ČTK event. i jinde? Tak by se vox populi mohl zeptat. (A jistě právem.) No comment.

Nicméně – leckdo leckde by mohl mít pocit, že kdokoliv kdekoliv by se mohl zeptat například i takto: „A co poslanci? Zaštítí a zachrání toho funkcionáře, co nezná zákony a už notoricky je nectí, nedodržuje, porušuje a tak dále? Anebo podpoří toho, kdo nejen zná ty zákony, ale celý svůj život je poctivě a striktně dodržuje i za cenu osobních obětí padni komu padni? Inu, už ve čtvrtek 6. října uvidíme. A pak se podle toho i zařídíme.“ Mohl by říct kdokoliv kdekoliv. Ale já teď a tady k tomu nic neřeknu. Ostatně, jsem starej zkušenej mediální právník s 40 lety praxe – a často tvrdší, než nejtvrdší. A zároveň už pár desetiletí (čili od odchodu Karla Kryla, Egona Lánského, a Luboše Chaloupky, coby členů toho našeho „donkichotského“ Řádu rytířů práva) jsem strážcem brány a odkazu tohoto řádu. Někdy si spíš připadám jak Brancaleonova armáda. Nicméně – a to si pište – jsem RYTÍŘEM PRÁVA – tak to bylo, tak to je, a tak to i bude. HOWGH.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Vaše návštěvy škol

Vážená paní Pekarová, mám dotaz ohledně Vašich besed na středních školách. 1. Proč setkání organizujete v rámci školní výuky? Proč to není v pozdních odpoledních hodinách, např. od 17:00 h, kdy už všem žákům vyučování končí. (Např. Střední odborná škola pro administrativu EU, kde to do rozvrhu žák...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Petr Hampl: O daních a užitečnosti

19:53 Petr Hampl: O daních a užitečnosti

Denní glosa Petra Hampla