Petice za právo studovat

14.04.2021 9:09

Ma´me pra´vo na vzdeˇla´ni´. Cˇesˇti´ studenti a zˇa´ci jsou ve srovna´ni´ se studenty v ostatni´ch zemi´ch Evropske´ unie vystaveni rekordneˇ dlouhe´ distancˇni´ vy´uce (viz u´daje UNESCO).

Petice za právo studovat
Foto: kr-stredocesky.cz
Popisek: Prázdná učebna
reklama

Zmizela mozˇnost zˇive´ho kolektivni´ho sdi´leni´ a distancˇni´ vy´uka nemu°zˇe za zˇa´dny´ch okolnosti´ nahradit plnohodnotnou prezencˇni´ formu studia. Na´klady dlouhodobeˇ uzavrˇene´ho cˇeske´ho sˇkolstvi´ lze odhadovat na desi´tky miliard a sˇkody na cele´ generaci studentu° jsou nevycˇi´slitelne´. Potrˇebujeme veˇrˇit tomu, zˇe opatrˇeni´ maji´ vy´znam a zˇe jejich zavedeni´ doopravdy smeˇrˇuje k pozitivni´m vy´sledku°m. Odmi´ta´me cˇekat a jizˇ neveˇrˇi´me v naplneˇni´ slibu°, ktere´ vla´da CˇR vyjadrˇuje a sta´le meˇni´. Za cely´ rok neprˇisˇla vla´da CˇR s adekva´tni´m rˇesˇeni´m, a proto pozˇadujeme okamzˇitou zmeˇnu v prˇi´stupu k rˇesˇeni´ dane´ situace.

Požadujeme:

 1. Aby se studenti i zˇa´ci vsˇech stupnˇu° studia (ZSˇ, SSˇ, VSˇ) mohli co nejdrˇi´ve vra´tit do sˇkol.
   
 2. Aby vla´da CˇR prˇedlozˇila konkre´tni´ pla´n obnovy prezencˇni´ho vzdeˇla´va´ni´ a na´sledneˇ jej dodrzˇela, a to na za´kladeˇ otevrˇene´ho dialogu vla´dni´ch prˇedstavitelu° se studenty.
   
 3. Aby vla´da CˇR projednala mozˇnosti co nejrychlejsˇi´ho zavedeni´ alesponˇ hybridni´ vy´uky ve vsˇech stupni´ch studia, a to s vyuzˇiti´m testova´ni´ studentu° i pedagogu° a za dodrzˇeni´ vsˇech hygienicky´ch narˇi´zeni´.
   
 4. Aby vla´da CˇR zacˇala komunikovat se sˇkolami a jejich prˇedstaviteli a vydana´ opatrˇeni´ s nimi doprˇedu a individua´lneˇ konzultovala na za´kladeˇ situace v jednotlivy´ch regionech CˇR.
   
 5. Pozˇadujeme adekva´tni´ mi´ru odezvy.
   
 6. Pozˇadujeme dodrzˇova´ni´ slibu° a prˇedpoveˇdi´, ktere´ vla´da CˇR stanovuje. Pokud vla´da neni´ schopna sve´ sliby splnit, musi´ komunikovat pravdiveˇ a sva´ prohla´sˇeni´ formulovat tak, aby nezpu°sobovala chaos.
   
 7. Pozˇadujeme okamzˇite´ zarˇazeni´ te´matu obnovy prezencˇni´ho vzdeˇla´va´ni´ mezi vla´dni´ priority.

Petici můžete podepsat ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petice za změnu územního plánu Nová Dukelská - Husovice

21:37 Petice za změnu územního plánu Nová Dukelská - Husovice

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.