Jan Zavřel: Otevřený dopis JUDr. Daně Pacholíkové

05.12.2019 16:20

Moto: „Soudci musí být experty v oboru, kterým se zabývají. Zub vám také nespraví onkolog, říká Ljubomír Drápal, šéf středočeské justice.“ A dále říká: „U řady soudců je zřetelné vnitřní přesvědčení, že věc mohou rozhodnout tak, jak to oni sami považují za správné. Jenže každá pravomoc je spojena s odpovědností. Pokud chci něco rozhodovat, musím to umět.“ Lidové noviny, pondělí 25. září 2017.

Jan Zavřel:  Otevřený dopis JUDr. Daně Pacholíkové
Foto: hns
Popisek: Fotokoláž.
reklama

Vážená paní JUDr. Dano Pacholíková,

v pátek 29. listopadu 2019 jste v kauze týkající se Metropolitního spořitelního družstva odsoudila také mě a se mnou další dva členy jeho představenstva. Jako trestný čin, kterého jsme se měli dopustit, jste uvedla porušování povinností při správě cizího majetku.

Z Vámi čteného rozsudku vyplývá, že za povinnost představenstva považujete posuzovat a přezkoumávat žádosti o poskytnutí úvěru a napravovat případné omyly úvěrové komise. Nepochybuji o tom, že jste si před a v průběhu hlavního líčení podrobně nastudovala stanovy a organizační řád Metropolitního spořitelního družstva a další související zákony ČR, vyhlášky a úřední sdělení ČNB. A proto víte, že stanov Metropolitního spořitelního družstva jednoznačně vyplývá, že do působnosti jeho členské schůze mimo jiné patří „volit a odvolávat členy představenstva, úvěrové komise a kontrolní komise.“ Organizační řád Metropolitního spořitelního družstva pak jednoznačně deklaruje, že úvěrová komise je podřízena přímo jeho členské schůzi. Ze stanov dále jednoznačně vyplývá, že: „Každý orgán spořitelního družstva jedná podle jednacího řádu, který schvaluje členská schůze.“

Také víte, že stanovy Metropolitního spořitelního družstva deklarují, že představenstvo „rozhoduje o všech záležitostech spořitelního družstva, které nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu“ přičemž úvěrové komisi je ve stanovách vyhrazeno rozhodovat o: „a) poskytování úvěru podle stanov, b) zajištění úvěrů.“ Dále stanovy uvádějí: „Úvěrová komise při svém rozhodování zejména zohledňuje ustanovení právních předpisů, stanov a vnitřních předpisů, kterými jsou upraveny produkty, které družstevní záložna poskytuje, postupy, požadavky a podmínky, za kterých lze tyto produkty poskytnout a požadavky související s řízením příslušných rizik spořitelním družstvem“.

Takže musím konstatovat, že já osobně nevím, a Vy jste to ve svém rozsudku neuvedla, na základě čeho jste dospěla k názoru, že představenstvo Metropolitního spořitelního družstva mělo za povinnost přezkoumávat prvotní podklady k jednotlivým úvěrovým případům a rozhodovat o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. Představenstvo nerozhodovalo ani o personálním složení úvěrové komise, ani o jejím jednacím řádu a úvěrová komise byla podřízena přímo členské schůzi Metropolitního spořitelního družstva. Naopak, představenstvo by se provinilo, kdyby jakýmkoliv způsobem do práce úvěrové komise zasahovalo.

Ze stanov Metropolitního spořitelního družstva dále vyplývá, že družstvo bylo oprávněno přijímat vklady od svých členů, poskytovat úvěry svým členům a poskytovat služby platebního styku svým členům. Vzhledem ke skutečnosti, že družstvo nevybíralo poplatky za služby platebního styku, tak vytvářelo zisk jen na základě úrokového diferenciálu, tedy rozdílu mezi úroky, které platilo za úsporné vklady svých členů a úroky, které inkasovalo z úvěrů poskytnutých svým členům. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud Metropolitní spořitelní družstvo přijímalo vklady tak zcela zákonitě muselo v odpovídajícím objemu poskytovat i úvěry.

Takže když představenstvo podepisovalo úvěry schválené úvěrovou komisí, jednalo s péčí řádného hospodáře.

Co v případě, že by představenstvo nebylo dlouhodobě s prací úvěrové komise spokojeno? V takovém případě by představenstvo muselo, v souladu se stanovami Metropolitního spořitelního družstva, svolat jeho členskou schůzi a na ní navrhnout členům družstva, aby současnou úvěrovou komisi odvolali a aby zvolili komisi novou. Přičemž výsledek takového kroku by záležel jen a pouze na rozhodnutí členské schůze.

Mělo představenstvo Metropolitního spořitelního družstva důvod učinit takovýto krok? Vy víte, že představenstvo na svých pravidelných zasedáních, která se konala jednou měsíčně, za účasti všech řídících pracovníků Metropolitního spořitelního družstva, sledovalo vývoj úvěrového portfolia a ekonomických výsledků družstva. Důkazem jsou zápisy ze zasedání představenstva, které jste si zajisté, JUDr. Dano Pacholíková, podrobně prostudovala. Z těchto zápisů zcela jednoznačně vyplývá, že představenstvo mělo podrobný přehled o stavu úvěrového portfolia Metropolitního spořitelního družstva, a že toto úvěrové portfolio bylo k 30. 4. 2013 v nadprůměrně dobrém stavu a to nejen v rámci sektoru družstevních záložen. Takže v průběhu hlavního líčení se neprokázalo, že by činnost úvěrové komise ohrožovala hospodaření Metropolitního spořitelního družstva, a že by představenstvo mělo nějaký důvod navrhovat členské schůzi odvolání úvěrové komise. Zde je důležité konstatovat, že Metropolitní spořitelní družstvo za 2,5 roku od změny majitelů – členů družstva, kteří koupili další členské vklady – posoudilo stovky úvěrů a schválilo poskytnutí více než 200 úvěrů a v roce 2012 dosáhlo, podle auditovaných výsledků, zisku cca 160 milionů Kč a k 30. 4. 2013 vykazovalo zisk cca 90 milionů Kč a na daních a odvodech odvedlo za roky 2011 a 2012 celkem cca 120 milionů Kč.

JUDr. Dano Pacholíková, po prostudování veškeré Vám dostupné dokumentace jste zcela zákonitě musela dospět k závěru, že představenstvo Metropolitního spořitelního družstva, všechny své úkoly vyplývající ze stanov plnilo. Představenstvo v souladu se stanovami zajistilo nadprůměrně kvalitní vnitřní předpisy, kterými jsou upraveny produkty, které družstevní záložna poskytuje a požadavky související s řízením příslušných rizik spořitelním družstvem. To dokazuje posudek zpracovaný znalcem pro základní obor Ekonomika, pro odvětví peněžnictví a pojišťovnictví Ing. Vladimírem Bernhardtem, který ve svém posudku konstatuje, že vnitřní předpisy Metropolitního spořitelního družstva „… splňují veškeré požadavky na ně kladené obecně závaznými právními normami či nařízeními a požadavky ČNB a jsou příslušným způsobem upraveny pro kvalitní zajištění činnosti MSD v této oblasti. Z pohledu praxe a dlouhodobých zkušeností znalce, znalec uvádí, že tyto vnitřní předpisy jsou na velmi dobré úrovni a jsou spíše svojí kvalitou nadstandardní ve srovnání s ostatními obdobnými finančními institucemi“. Takže úvěrová komise, v souladu se stanovami Metropolitního spořitelního družstva, měla pro svou práci velmi kvalitní podklady. V průběhu hlavního líčení se neprokázalo, že by představenstvo práci úvěrové komise jakkoliv ovlivňovalo nebo ji nařizovalo, aby platné předpisy nedodržovala. Zde si dovolím podoktnout, že obžalobou přizvaný znalecký ústav A-Consult plus vnitřní předpisy Metropolitního spořitelního družstva vůbec nebral v úvahu a nevyjádřil se k nim. Lze se oprávněně domnívat, že je nebral v úvahu proto, že vnitřní předpisy Metropolitního spořitelního družstva svou vysokou úrovní nezapadaly do jeho předem stanovené koncepce „zločinného“ představenstva.

Představenstvo Metropolitního spořitelního družstva dále zajistilo funkční oddělení vnitřního auditu, funkční oddělení compliance, funkční oddělení risk managementu, funkční oddělení treasury. Představenstvo, aby minimalizovalo riziko koncentrace, stanovilo limity pro jednotlivé oblasti úvěrování, pravidelně vyhodnocovalo úvěrová i operační rizika, představenstvo zavedlo funkční řízení likvidity, funkční řízení kapitálové přiměřenosti, představenstvo zpracovalo a pravidelně vyhodnocovalo strategii rozvoje Metropolitního spořitelního družstva, zajistilo funkční systém podávání hlášení na ČNB, zajistilo systém na hodnocení ekonomické části podnikatelských záměrů, systém na vyhledávání ekonomických vazeb, představenstvo přijalo a implementovalo pravidlo, že všechny zástavy musí být oceněny prověřenými soudními znalci (uvedenými na www.justice.cz) a řadu dalších činností souvisejících s řádnou správou Metropolitního spořitelního družstva. Výsledkem práce představenstva bylo ziskové a tržně úspěšné spořitelní družstvo, které bylo schopno odolávat všem rizikům, kterým bylo vystaveno. Znalec Ing. Vladimír Bernhardt ve svém posudku konstatuje: „Dle zjištění znalce, jak je uvedeno v textu tohoto posudku, MSD splňuje požadavky na bezpečnost a stabilitu své činnosti.“ Tímto svým výrokem znalec Ing. Vladimír Bernhardt jen potvrdil závěry auditorské společnosti VGD Audit, která ve svém auditu řídícího a kontrolního systému Metropolitního spořitelního družstva za rok 2011 konstatovala, že jeho vnitřní řídící a kontrolní systém je v pořádku a funkční, což následně potvrdila i ČNB. Znalecký ústav A-Consult plus vnitřní řídící a kontrolní systém Metropolitního spořitelního družstva vůbec neprověřoval, a uchýlil se k zcela absurdnímu konstatování, že důkazem nefunkčnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému Metropolitního spořitelního družstva je fakt, že jeho úvěroví klienti porušili platné úvěrové smlouvy.

Nepochybuji o tom, JUDr. Dano Pacholíková, že jste se v rámci prostudování všech vnitřních předpisů Metropolitního spořitelního družstva seznámila i s mou náplní práce uvedenou v organizačním řádu, kdy do mé agendy coby ředitele ekonomicko-provozního úseku patřilo:

a) v rámci agendy přiřazené Oddělení účetnictví a výkaznictví:
     i) vedení účetnictví,
     ii) pracovněprávní agenda,
     iii) výkaznictví a reporting, a to ve spolupráci s Oddělením řízení rizik a Oddělením platebního styku,
     iv) oceňování transakcí uzavřených na finančních trzích,
     v) vypořádání a sesouhlasování obchodů uzavřených na finančních trzích,
     vi) uvolňování poskytnutých prostředků;
b) v rámci agendy přiřazené Oddělení platebního styku:
     i) zabezpečování komplexní agendy platebního styku
c) v rámci agendy přiřazené Oddělení ISIT:
     i) zabezpečení provozu výpočetní techniky a informačních systémů,
     ii) realizování stanovených zásad bezpečnostní politiky informačních systémů,
     iii) zabezpečování řádného a včasného zálohování dat informačních systémů a jejich bezpečného uložení a archivování;
d) v rámci agendy přiřazení Oddělení řízení poboček:
     i) řízení vedoucích všech poboček,
     ii) informování představenstva a vrcholného vedení o všech skutečnostech, které mají významný vliv na hospodaření poboček a na jimi vykonávané obchodní aktivity.

Vedle těchto povinností jsem měl ještě v rámci Metropolitního spořitelního družstva na starost zajištění implementace pravidel proti praní špinavých peněz a kontakt s FAU MF ČR. I v této oblasti dospěla kontrola ČNB k závěru, že v ní Metropolitní spořitelní družstvo nevykazuje žádné nedostatky.

Netuším, na základě čeho, jste, JUDr. Dano Pacholíková, dospěla k závěru, že jsem porušoval svou neexistující „povinnost“ přezkoumávat prvotní podklady předané úvěrovými klienty Metropolitního spořitelního družstva k žádosti o úvěr úvěrovému oddělení front office, a že jsem měl rozhodovat o poskytnutí úvěru.

Jako člen představenstva jsem k podpisu úvěrové smlouvy dostával sadu materiálů schválených riskmanažerem a schválených úvěrovou komisí z kterých nikterak nevyplývalo, že se úvěroví klienti chystají porušit úvěrové smlouvy.

Na tomto místě se můžete, JUDr. Dano Pacholíková, ptát, jak je tedy možné, že úvěroví klienti Metropolitního spořitelního družstva porušili úvěrové smlouvy a místo financování nákupu nemovitostí a developerské činnosti poslali peníze k údajnému zhodnocení do Hongkongu?

K tomu si dovolím uvést skutečnosti, které jste ve svém rozsudku opomněla zmínit, které však vyplývají z obsahu spisu. Kritických sedm úvěrů bylo poskytnuto v souladu s představenstvem schváleným rámcem na spekulativní nákup nemovitostí. Přičemž Vy víte, že financování spekulativního nákupu nemovitostí není, dle výroku ČNB, porušením obezřetnostních pravidel. Pro aranžmá poskytovaných úvěrů bylo použito schéma v souladu s úředním sdělením ČNB ze dne 18. července 2007 „Specializované úvěrové expozice při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku“. To znamená, že v souladu s tímto úředním sdělením, byly úvěry poskytovány na nově založené společnosti (SPV), které patřily do skupiny dlouhodobě se zabývající nákupem nemovitostí, developerskou činností a které spolupracovaly, v souladu s výše uvedeným úředním sdělením ČNB, se společnostmi z téže skupiny, které jim poskytovaly zástavy a podporu při nákupu nemovitostí. V Metropolitním spořitelním družstvu byly tyto společnosti nazývány jako zástavce a zprostředkovatel.

Vy sama, JUDr. Dano Pacholíková, z podrobného studia spisu víte, že se jednalo o skupinu vedenou panem, jehož policie nazvala krycím jménem „Aladin“. Víte, že tato skupina sestávala z bratrance pana „Aladina“, který na falešný pas a pod krycím jménem „Mareš“ operoval v Hongkongu a na účty jeho firem chodily z LBBW Bank, na příkaz pana „Aladina“, peníze z poskytnutých úvěrů. Skutečnost, že peníze skončily pod kontrolou pana „Aladina“ potvrdil i obviněný, kterého státní zástupkyně o své vůli de facto označila za spolupracujícího obviněného. Zároveň tato skutečnost vyplývá i z policejních odposlechů jiných obžalovaných osob. Dále víte, že s touto skupinou spolupracovalo několik podnikatelů z různých oblastí podnikání včetně oblasti nákupu a developmentu nemovitostí, několik realitních makléřů, soudních znalců, několik lidí, kteří mají letité zkušenosti v podnikání s nemovitostmi, dále pak několik právníků, ekonomických poradců z Red Stone Advisory a bankéřů z LBBW Bank, a že tato skupina byla schopna doložit přípravu technického zázemí pro zasíťování pozemků. Určitě víte, že tato skupina vybírala jako majitele a jednatele společností typu SPV, které čerpaly úvěry, osoby, které jednak nelze pomocí dostupných komerčních prostředků mezi sebou propojit a jednak ani pracovníci LBBW Bank je neidentifikovali jako podezřelé osoby. Tato skupina rozdělila žádosti o úvěry do časového úseku listopad 2012 až duben 2013, aby tímto prohloubila stupeň zakrytí souvislostí mezi jednotlivými úvěry.

Zároveň z úvěrové dokumentace víte, že ke všem žádostem o úvěr pracovníci Metropolitního spořitelního družstva zpracovali analýzu ekonomicky propojených skupin pomocí programu „Systém sledování vazeb“, který Metropolitní spořitelní družstvo za tímto účelem po vzoru MPO ČR zakoupilo.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že skupina pod vedením pana „Aladina“ byla schopna svým SPV vytvořit důvěryhodnou legendu o jejich schopnosti nakoupit, zasíťovat, developovat a se ziskem prodat pozemky nebo nemovitosti.

Ekonomickou výhodnost nákupu pozemků na přelomu let 2012 a 2013 mimo jiné dokládá i článek publikovaný v časopisu Ekonom č. 19/2015, str. 35: „Nakoupit výhodně zemědělskou půdu, průběžně vydělávat na nájemném a po letech ji prodat za miliony korun. Jak jednoduché. Tak snadné to skutečně měli třeba ještě před dvěma lety investoři, kteří využili všeobecné krizové letargie a vložili své peníze do zemědělské půdy. Úrodných pozemků ke koupi bylo hodně a ceny příznivé.“ Navíc Vy víte, že pozemky, které sloužily jako zástava k poskytnutým úvěrům, byly vesměs stavební pozemky.

Uvědomujete si, JUDr. Dano Pacholíková, že Vy pochybení pracovníků Metropolitního spořitelního družstva odvozujete zpětně z toho, že klienti, kteří načerpali úvěr, porušili úvěrové smlouvy? Jak se lidově říká, po bitvě je každý generálem. To, že klienti žádali o účelové úvěry na nákup a zasíťování pozemků a developerskou činnost, a že po té porušili platné úvěrové smlouvy, jste sama několikrát konstatovala ve svém rozsudku.

JUDr. Dano Pacholíková, zajisté znáte rozhodnutí soudů v podobných případech, například rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě v případu zkrachovalé Union Banky. Kdy tento soud členku dozorčí rady a někdejší členku představenstva Union banky Alenu Pejčochovou zprostil obžaloby, protože jako pracovnice finančního domu nevěděla, že žadatel o úvěr udělá další nestandardní kroky. Musím konstatovat, JUDr. Dano Pacholíková, že v průběhu hlavního líčení se neobjevil žádný důkaz, na jehož základě by bylo možno dovodit, že jsem já měl nebo mohl vědět, že skupina kolem pana „Aladina“ plánuje provést nestandardní kroky, tj. poslat peníze pocházející z úvěrů načerpaných od Metropolitního spořitelního družstva prostřednictvím LBBW Bank do Hongkongu.

Jako znaky toho, že i představenstvo mohlo poznat, že se jedná o podezřelé úvěry, uvádíte skutečnosti, jako například fakt, že se jednalo o nově založené společnosti se základním kapitálem 200 tis. Kč, které jsou plně v souladu se všemi předpisy a obezřetnostními požadavky ČNB. Financování takovýchto SPV je nejen v souladu s platnými zákonnými normami a obezřetnostními standardy, ale je i v souladu s celosvětově uznávanými bankovními zvyklostmi, což jste si zajisté ověřila ještě před zahájením hlavního líčení. Dále jste svou argumentaci pro odsouzení představenstva založila na nedůvěryhodnosti soudních znalců a jejich posudků, kterými dokládali hodnotu zástav. Kvalitu a důvěryhodnost soudních znalců garantuje Česká republika. Tito znalci byli trestně stíhání, a fakt, že jejich trestní stihání bylo odloženo, jen podporuje jejich důvěryhodnost. Jak tedy můžete dovozovat, že já, jako člen představenstva, jsem měl poznat, že se jedná o nedůvěryhodné znalce, když to v rámci svého vyšetřování neodhalila ani Policie ČR, která rozhodně disponuje mnohem účinnějšími nástroji, než Metropolitní spořitelní družstvo?

Ve svých výrocích, ať už v rámci rozsudku, nebo v rámci jeho následného komentáře, jste chybně uvedla, že v Metropolitním spořitelním družstvu jsme používali pojem sponzor pro společnosti podporující činnost SPV. Už výše jsem uvedl, že tento termín pochází z úředního sdělení ČNB.

Dále jste zřejmě nedočetla do konce zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi SPV čerpajícím úvěr a zprostředkovatelem zajišťujícím nákup nemovitostí. Zcela chybně interpretujete skutečnost, že úroky z poskytnutých záloh podle smluvního ujednání zůstávají u zprostředkovatele. V těchto smlouvách je totiž uvedeno, že tyto úroky kryjí náklady na zprostředkovatelskou činnost a na budoucí provizi zprostředkovatele.

Chybně a v rozporu s poradenskou praxí uvádíte, že poradce, který zpracovává pro klienta žádost o úvěr, musí mít pro jednání s bankou plnou moc. Tím se zcela neadekvátně snažíte dokazovat, že pracovníci MSD neměli s poradci, kteří pracovali pro klienty Metropolitního spořitelního družstva, jednat.

Navíc celkem zmatečně uvádíte, že poradce by měl mít s Metropolitním spořitelním družstvem uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu. Praxe v oboru poradenství je však taková, že poradce uzavírá zprostředkovatelskou nebo poradenskou smlouvu se společností žádající o úvěr. V tomto případě se ze strany Metropolitního spořitelního družstva při komunikaci s poradcem nejedná o žádné porušování bankovního tajemství, jak jste mylně uváděla, protože poradcům všechny podklady, tedy i ty které si vyžádali úvěroví pracovníci, poskytuje klient.

Dále jste se snažila pochybnost poskytnutých úvěrů dokazovat na skutečnosti, že zaplacením zálohy zprostředkovateli, dlužníci pozbyli schopnost financovat splátky úroků a neměli peníze na nákup a zasíťování nemovitostí. Jako člověk znalý financování podnikatelských skupin, jistě znáte, JUDr. Dano Pacholíková, pojem cash pooling, kdy v rámci finanční skupiny jsou peníze sdíleny a používány tam, kde je to momentálně potřeba. V tomto případě je nutno konstatovat fakt, že klienti důkladně skryli před Metropolitním spořitelním družstvem své vnitřní vazby na skupinu pana „Aladina“ a neoznámili mu svůj úmysl cash pooling v rámci skupiny provádět. Jinak by jedna skupina nikdy nemohla načerpat takový objem úvěrů.

Dále jste se snažila dokázat chyby v postupech Metropolitního spořitelního družstva při financování nemovitostních projektů tvrzením, že banky při financování Speciálních úvěrových expozic (např. projektové financování) obvykle požadují vlastní kapitál. Metropolitní spořitelní družstvo naproti tomu umožnilo, aby vlastní kapitál klient investoval do nákupu nemovitostí, a aby tyto potom sloužily jako zástava pro úvěr. Tím mělo dojít k potencionálnímu navýšení zisků klientů. Samozřejmě, jen v tom případě, kdyby klienti naplnili úvěrové smlouvy a neposílali na příkaz pana „Aladina“, nezákonně a v rozporu s platnými úvěrovými smlouvami, peníze do Hongkongu.

Rovněž jste neuvedla další relevantní skutečnost, že banky v rámci financování Speciálních úvěrových expozic běžně nabízí odklad plateb úroků po dobu realizace projektu, tedy v tomto případě do realizace nákupu a prodeje nemovitostí nebo, že úroky je možné po dobu realizace projektu platit z poskytnutého úvěru. Což není porušením obezřetnostních pravidel platných pro finanční instituce.

V rámci rozsudku jste při vyčíslení údajné škody, kterou mělo představenstvo Metropolitního spořitelního družstva způsobit, od poskytnutého úvěru odečítala neexistující „skutečnou“ hodnotu nemovitostí. Přitom Mgr. David Smejkal, jednatel společnosti A-Consult plus v rámci hlavního líčení dne 18. 03. 2019 potvrdil, že: „Podle definice zákona neexistuje skutečná hodnota nemovitosti, …“. Musíte si být, jako osoba znalá problematiky oceňování, vědoma toho, že metodika pro oceňování nemovitostí používaná znaleckým ústavem A-Consult plus není pro ostatní znalce závazná. Takže hodnotu nemovitostí stanovenou znaleckým ústavem A-Consult plus nelze absolutizovat s tím, že všechny ostatní hodnoty stanovené jinými znalci nebo znaleckými ústavy jsou chybné. Navíc, JUDr. Dano Pacholíková, dobře víte, že jste pro předmětné nemovitosti měla k dispozici ještě třetí posudky, které zpracoval znalecký ústav objednaný insolvenčním správcem, a tudíž nezávislý jak na klientech Metropolitního spořitelního družstva tak na Polici ČR, a sice Equity Solutions Appraisals. Jeho posudky vždy výrazně, až několikanásobně převyšují posudky znaleckého ústavu A-Consult plus. Takže Vámi uváděná „škoda“, která měla údajně nastat, je jednak odvozena z nejnižších dostupných posudků a jednak z neexistující „skutečné“ hodnoty nemovitostí. Jistě jste si vědoma, že v rámci hlavního líčení se s jistotou neprokázalo, že by skupina kolen pana „Aladina“ úvěry nesplatila. Na základě dostupných údajů lze pouze spekulovat, jak bylo splacení úvěrů pravděpodobné či nepravděpodobné.

V rámci komentáře k rozsudku jste se opětovně snažila rozšířit trestní odpovědnost představenstva Metropolitního spořitelního družstva i na situaci, která nastala zcela prokazatelně až v důsledku koordinovaného likvidačního zásahu státních institucí FAU MF ČR, VSZ v Praze a ČNB. Jako osoba znalá principů podnikání finančních institucí jistě víte, že jakékoliv zablokování peněz, ať už klientům finanční instituce, nebo přímo na účtech finanční instituce, má fatální důsledky na její další fungování. Zajisté znáte přirovnání, že peníze jsou „krví“ finančních institucí, a jak jistě víte, bez krve nemůže ani člověk, ani finanční instituce přežít. Navíc jste se seznámila se závěry znalce Ing. Vladimíra Bernhardta, který, ve svém posudku, uvádí: „ČNB dle odborného názoru znalce vyhodnotila povahu a zejména závažnost zjištěných nedostatků u MSD doposud nepřiměřeně tvrdě a přijala i nepřiměřeně přísná opatření, která ve svém důsledku by na místo nápravy mohla v kombinaci s neodůvodněným opatřením VSZ znamenat ohrožení samotné existence MSD. Tedy k ohrožení samotné existence MSD by mohlo dojít právě v důsledku opatření VSZ, …“.

Ve svém komentáři k rozsudku jste zaměnila znalce RNDr. Jana Knápka se znalcem Ing. Vladimírem Bernhardtem. Jak jistě z výpovědi znalce RNDr. Jana Knápka ze znaleckého ústavu Bohemia Expert víte, tak znalec RNDr. Jan Knápek nikdy nedoložil, že by nějaké jiné posudky, než odevzdal na základě objednávky AK Bakeš a spol., a které máte k dispozici, vůbec kdy existovaly. Přesto se snažíte za pomoci těchto neexistujících posudků dokládat nízkou hodnotu zástav poskytnutých ve prospěch Metropolitního spořitelního družstva.

Systematicky jste dehonestovala vše, co nezapadá do Vámi akceptovaného zločinného příběhu obžaloby, s kterým jste se hned od počátku ztotožnila.

Dehonestovala jste místní složky Policie ČR za to, že nepřispěly k usvědčení znalců, kteří oceňovali zástavy pro klienty Metropolitního spořitelního družstva, z trestné činnosti.

Dehonestovala jste okresní státní zastupitelství za to, že odložila trestní stíhání znalců, kteří zpracovávali posudky nemovitostí, které sloužily jako zástava ve prospěch Metropolitního spořitelního družstva.

Dehonestovala jste znalce, kteří zpracovali posudky nemovitostí pro klienty Metropolitního spořitelního družstva a to přes to, že je orgány činné v trestním řízení shledaly bezúhonnými. Pasovala jste se do role arbitra v oblasti oceňování nemovitostí.

Dehonestovala jste práci znaleckého ústavu Sinconsult, přitom právě skutečnost, že si Metropolitní spořitelní družstvo vyžádalo jeho expertní posudek k úvěru poskytnutému na výrobu větrných elektráren, svědčí o skutečnosti, že představenstvo postupovalo s péčí řádného hospodáře.

Dehonestovala jste znalce Ing. Vladimíra Bernhardta, který, zcela logicky posuzoval práci představenstva Metropolitního spořitelního družstva ve výše uvedených souvislostech a neposuzoval práci úvěrové komise, a proto se nezabýval konkrétním způsobem hodnocení sedmi úvěrů, kterými skupina kolem pana „Aladina“ napadla Metropolitní spořitelní družstvo.

Dehonestovala jste pracovníky Metropolitního spořitelního družstva, kteří se svou prací zasloužili o jeho prosperitu a o jeho vynikají ekonomické a finanční výsledky a o nízkou úroveň klasifikovaných úvěrů. K jejich dehonestaci Vám stačila jejich neobratná výpověď učiněná ve stresujícím prostředí soudní místnosti a učiněná po mnoha letech, které uplynuly od ukončení jejich práce pro Metropolitní spořitelní družstvo. Přitom se jednalo vždy o pracovníky, kteří měli dlouholeté (až desetileté) zkušenosti z práce ve finančních institucích na různých pozicích.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že jste se rozhodovala podle principu „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Pokud někdo přišel s argumenty ve prospěch práce představenstva Metropolitního spořitelního družstva, tak jste ho de facto, označila za nedůvěryhodnou osobu a podvodníka a výsledky jeho práce jste a priory odmítla. Na základě tohoto faktu lze konstatovat Vaší podjatost vůči členům představenstva Metropolitního spořitelního družstva od samého počátku. Vaši podjatost vůči členům představenstva Metropolitního spořitelního družstva podporuje i Vaše prohlášení, že jste v devadesátých letech odsoudila řadu pracovníků kampeliček.

Bez povšimnutí nelze přejít ani to, co jste v rámci svého rozsudku a v komentáři k němu neřekla.

Neuvedla jste skutečnost, že peníze do Hongkongu umožnila poslat LBBW Bank, v které měla skupina pana „Aladina“ svůj kontakt/kontakty. Že při tom LBBW Bank porušila veškerá opatření proti praní špinavých peněz.

Neuvedla jste pravé jméno pana „Aladina“. Přitom je to veřejná informace. Hlavní líčení bylo po celou dobu veřejné a pravé jméno pana „Aladina“ na něm zaznělo, obrazně řečeno, nejmíň sto krát. Tak proč jste jeho jméno a skutečnost, že u něj skončily všechny peníze ze sedmi úvěrů poskytnutých Metropolitním spořitelním družstvem, před novináři zatajila? Vždyť ti dobří mužové z médií na to čekali celé hodiny. Také jste se nepochlubila, že jste vymyslela speciálně pro pana „Aladina“ nové poučení pro svědka, cituji ze zvukového záznamu z hlavního líčení (pravé jméno je zaměněno za policejní pseudonym):

JUDr. Dana Pacholíková:
„Tak že přistoupeno, pokračováno v přerušeném hlavním líčení a sice máme zde svědka, přistoupeno k výslechu svědka „Aladina“, který po poučení, pojďte teď tady do té ohrádky, totožnost, nějaký průkaz mě dejte. Totožnost dle OP XXXXXXXXX, který po poučení podle §99 až 101 trestního řádu uvádí, takže budete stíhán, budete vyslechnut jako svědek, je vaší povinností hovořit pravdu, nic nezamlčovat, jinak byste se mohl dopustit trestného činu křivé výpovědi. Výpověď můžete odmítnout v případě, že byste touto mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobám blízkým. Rozuměl jste tomu poučení?“
svědek „Aladin“:
„Ano rozuměl jsem.“
JUDr. Dana Pacholíková:
„Pane svědku, máme zde usnesení o tom, že je vůči vám vedeno trestní stíhání ve věci, která souvisí s touto věcí, máte tedy, tudíž je na vaší straně, právo odmítnout vypovídat, protože jste v této věci, která s tím souvisí, trestně stíhán. Takže jaké je vaše stanovisko? Budete vypovídat nebo se?
svědek „Aladin“:
„Nebudu, využil bych svého práva.“

Co Vás, JUDr. Dano Pacholíková, vedlo k tomu, abyste se snažila svědka, takovýmto poměrně důrazným způsobem, od jeho výpovědi odradit?

Mou osobu jste dehonestovala tím, že jste mě dlouhodobě opakovaně v průběhu hlavního líčení pojmenovávala jménem Daniel Tureček, a to tak často, až Váš přísedící konstatoval směrem k mé osobě, že ta přezdívka Tureček mi už zůstane.

Mé jméno jste zkomolila i v protokolu o hlavním líčení z 05. 09. 2019 kde jsem uveden, pokud tím byla myšlena moje osoba, jako Ing. Daniel Zavřel. Nepochybuji o tom, že všechny protokoly z hlavního líčení řádně čtete.

Svou podjatost vůči mé osobě jste vyjádřila i v komentáři k asistenci sponzorů pro SPV, která načerpala úvěry. Za prvé, v Metropolitním spořitelním družstvu se pojem sponzor nepoužíval, to jste si vymyslela Vy. V Metropolitním spořitelním družstvu se vždy mluvilo o zástavci a zprostředkovateli. Já jsem pojem sponzor uváděl v rámci citace úředního sdělení ČNB ze dne 18. července 2007 „Specializované úvěrové expozice při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku“. Takže termín „sponzor“ je termín, který používá ČNB ve svém úředním sdělení. V této souvislosti jsem nikdy neprohlásil, že se předpokládá samo sebou, že SPV má sponzora, ale prohlásil jsem, že kdyby dané SPV nemělo sponzora, tak by to pro mě byl, zcela logicky, varovný signál. Což je zcela jiné sdělení, než jste prezentovala v rámci svého komentáře k rozsudku Vy.

Svou podjatost vůči mé osobě jste dokumentovala i pokusem legitimizovat lež JUDr. Daniely Smetanové o mém rozhovoru s Petrem Koltokem po SKYPE.

Vaše pozitivní součinnost se státní zástupkyní JUDr. Danielou Smetanovou v neprospěch mé osoby se dá dovodit například z faktu, že jste ji, v rámci svého komentáře k rozsudku, omlouvala, že nemůže za to, že místní policie a okresní státní zastupitelství neodsoudily znalce, kteří zpracovali posudky pro klienty Metropolitního spořitelního družstva, a naopak jejich trestní stíhání odložily.

Dále jste ve svém komentáři k rozsudku učinila pokus o legitimizaci lži JUDr. Daniely Smetanové o mých kontaktech na Petra Koltoka, kdy jste bez jakéhokoliv důkazu uvedla, že jsem to měl být já, kdo zprostředkoval kontakty mezi ním a pracovníky Metropolitního spořitelního družstva. Přitom jste si plně vědoma, že ve spisu neexistuje žádný důkaz o mých kontaktech s Petrem Koltokem ve věci mého působení v Metropolitním spořitelním družstvu. Zcela nekorektně jste svůj výrok odůvodňovala tím, že jsme v letech 2009 a 2010 byli oba zaměstnanci společnosti zabývající se výstavbou fotovoltaických elektráren.

Z tohoto pohledu musím konstatovat, že Vy jste ty tři roky na odsouzení představenstva vůbec nepotřebovala. Kdybyste představenstvo podle svého vnitřního přesvědčení odsoudila už na prvním hlavním líčení, tak jste mohla ušetřit daňovým poplatníkům spoustu peněz a sobě spoustu času.

Závěrem si dovolím konstatovat, že abyste si vytvořila možnost odsoudit představenstvo Metropolitního spořitelního družstva, tak jste zcela abstrahovala od činností, které patřily do povinností představenstva Metropolitního spořitelního družstva podle jeho stanov a platných zákonů, a svévolně jste přiřkla představenstvu povinnost vykonávat činnosti související se schvalováním úvěrů, které podle ustanovení stanov Metropolitního spořitelního družstva výhradně vykonávala úvěrová komise a nikoliv představenstvo, a de facto jste prohlásila: Představenstvo porušilo povinnosti při správě cizího majetku, protože v osmi případech řádně neposoudilo předložené žádosti o úvěr.

JUDr. Dano Pacholíková, uvědomte si, že už nějakou dobu žijete v demokratickém a právním státě, v kterém se nevinní lidé neposílají na pět let do vězení.

Budu-li parafrázovat výrok státní zástupkyně JUDr. Daniely Smetanové, pronesený v rámci její závěrečné řeči na účet představenstva Metropolitního spořitelního družstva, tak musím konstatovat: Byť nebylo prokázáno, že by JUDr. Dana Pacholíková měla přímý prospěch z odsouzení představenstva Metropolitního spořitelního družstva, tak tomu s vyšší mírou pravděpodobnosti nasvědčují okolnosti daného případu …

Přeji Vám šťastné a veselé svátky slunovratu.

Jan Zavřel

Další informace najdete ZDE, ZDE a ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petr Dufek: Nálada v ekonomice se dál zhoršuje

12:52 Petr Dufek: Nálada v ekonomice se dál zhoršuje

S nástupem druhé vlny a restrikcí se v české ekonomice začal opět šířit pesimismus. Dnes zveřejněné …