Lékařská rada projektu: Nová nemocnice je nadějí pro Zlínský kraj

01.08.2019 9:45

Ve Zlínském kraji vedeme už téměř rok boj s několika ambulantními lékaři, politicky angažovanými zdravotníky a některými politiky o projekt nové nemocnice. Je až s podivem, jak se v tomto směru vyvinula debata, která měla být založena na faktech, odborných znalostech a racionálních soudech. Místo toho je plná invektiv, osobních sporů a ambicí, polopravd a lživých informací. Pojďme se tedy na projekt nové nemocnice tzv. na zelené louce podívat objektivně a fakticky. Očima primářů z nemocnic Zlínského kraje.

Lékařská rada projektu: Nová nemocnice je nadějí pro Zlínský kraj
Foto: kr-zlinsky.cz
Popisek: Úřad Zlínského kraje
reklama

Vraťme se pro větší přehled úplně na začátek. V roce 2008 nechal Zlínský kraj zpracovat generel Krajské nemocnice T. Bati, který počítal s její postupnou modernizací. Počítalo se v něm se sedmi etapami, stát měl – podle tehdejších cen – více než šest miliard a trvat 16 až 20 let. Od té doby se však zejména kvůli velkému zadlužení zlínské nemocnice s žádnou modernizací nezačalo. V roce 2017 zřizovatel (Zlínský kraj) vyměnil vedení KNTB a po téměř deseti letech od zpracování generelu se znovu začalo zvažovat, co udělat s mnoha již poměrně chátrajícími budovami v současném areálu Krajské nemocnice T. Bati. Původní projekt modernizace byl zastaralý, ať již stavebně, architektonicky či ekonomicky. Bylo jasné, že je potřeba celou věc uchopit znovu a jinak. 

Samostatnou variantou byl tehdy i scénář realizovat zcela nový projekt v omezeném prostoru stávající nemocnice, který však byl po získání rozhodnutí dotčených orgánů státní správy zamítnut. V zastavěném areálu totiž nebylo nalezeno adekvátní místo. Navíc majetkoprávní vztahy komplikují a významně prodražují celou potenciální investici. Což je i jeden z dalších důvodů, proč nebyla ve stávající nemocnici zahájena žádná investiční aktivita od roku 2008. 

Odborníkům stejně jako laikům tedy nakonec jasně vyšly pouze dvě varianty. Buď znovu zpracovat projekt rekonstrukce a modernizace stávajícího areálu zlínské nemocnice, nebo postavit zcela novou nemocnici tzv. na zelené louce. Základní fakta hovoří poměrně jasně. Rekonstrukce stávající nemocnice by přišla na 10 miliard korun, zatímco stavba nové nemocnice na 8 miliard. Rekonstrukce by trvala 12 let, nová nemocnice by za polovinu, tedy 6 let, byla postavená. Pro větší srozumitelnost je však potřeba tento na první pohled markantní rozdíl rozebrat ještě podrobněji.

Stávající areál Krajské nemocnice T. Bati čítající na 20 budov leží na necelém kilometru zastavěné plochy. Je ohraničen z jedné strany řekou, z druhé svahem. Lůžkové stanice jsou rozmístěny v 15 budovách, operační sály na čtyřech místech. Pacienti jsou v současné krajské nemocnici přepravováni mezi jednotlivými budovami v řádech desítek až stovek metrů. Jejich transport na vyšetření se po areálu nemocnice děje každý den – často ve velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách. V naprosto nevyhovujících prostorech z medicínského i hygienického hlediska se nacházejí jedny z největších oddělení – interna, kardiologie, neonatologie nebo plicní. O nějakých rekonstrukcích v uplynulých letech se nedá hovořit. Stávající budovy byly pouze zatepleny, proběhla výměna oken a střešních plášťů. Vnitřní rozvody kanalizace, elektroinstalace, rozvody teplé a studené vody jsou původní, nevyhovující, mnohdy v havarijním stavu. Sociální zázemí na všech lůžkových jednotkách bylo budováno v době vzniku budov. Není tedy bezbariérové, je více než zastaralé. Nemocnice má malou kapacitu parkovacích míst a další už nepostaví. Není totiž kde. A tak bychom mohli pokračovat donekonečna. Další věc - již v případě generelu z roku 2008 se nemělo a nemohlo jednat zcela o rekonstrukci. Počítalo se s demolicí budov v sedmi etapách. Pouze dvě z těchto etap byly rekonstrukční, ty ostatní zahrnovaly demoliční a výstavbové práce za plného chodu nemocnice. Tzv. nultá etapa by dokonce znamenala odbagrování 17 metrů vysokého svahu a vybudování příjezdové komunikace přímo pod okny porodnice! Na tom by se nic nezměnilo ani v současné době, neboť nemocnice má pouze jedinou páteřní komunikaci, která slouží pro pohyb osob, personálu, pacienty, sanitky, zásobování a podobně. Znamenalo by to obrovský hluk, otřesy, prašnost, odvoz stavebního materiálu, zvýšenou kumulaci nákladní dopravy a mnoho dalšího. Ostatně již nyní si vše uvedené plně „užívá“ personál KNTB z východní části areálu při rekonstrukci prostor urgentního příjmu. Jednoznačně z toho vyplývá, že pacienti i personál nemocnice by řadu let procházeli obrovskou zátěží. Další otázkou zůstává, kam by se například přesunuli pacienti ze sedmipatrové interny po dobu její rekonstrukce či dokonce demolice a poté stavby nové? Do okolních nemocnic, které jsou i bez toho plné pacientů? Realizací rekonstrukce areálu KNTB by vznikla pro Zlín časová past dalších padesáti let. Z důvodu vysoké investice do obnovy totiž nebude možné vybudovat novou moderní nemocnici. Podobnou, jakou začnou postupně stavět ostatní krajská města. Rekonstrukce stávajících budov KNTB navíc nevyřeší kilometrové vzdálenosti mezi denně kooperujícími odděleními. Jak myslíte, že se cítí onkologický pacient, který musí absolvovat několikrát týdně téměř kilometrovou cestu na vyšetření na oddělení zobrazovacích metod? Nyní se vozí sanitkou nebo na vozíku či lůžku, v dešti i mrazu. 

A ještě jedna věc stojí v souvislosti s obnovou nynějšího areálu Krajské nemocnice T. Bati za zmínku. Někteří oponenti nostalgicky vzpomínají a velebí současný starý areál jako genius loci Baťovy nemocnice. To je však omyl. Po potenciální rekonstrukci by z původní nemocnice nezůstalo prakticky nic. Vznikl by komplex betonových bloků propojených podzemními chodbami na nepraktické velké ploše a bez nynějšího parkového vzhledu, který je tak často používán k obhajobě rekonstrukce před stavbou nové nemocnice.

Polyblok již dávno není ve zdravotnictví trendem. Trendem celoevropským i světovým je centrální budova s urgentním příjmem a těsná návaznost lůžkových oddělení. Je téměř zázrak, že se v lokalitě města Zlína a jeho okolí našlo vhodné a dostatečně velké místo pro stavbu nové moderní nemocnice. A že se Zlínskému kraji povedlo pozemky od převážně soukromých vlastníků vykoupit. Pro představu čtenáře malá perlička. Výkup těchto pozemků pro účely výstavby nové nemocnice byl schválen v listopadu 2018 valnou většinou zastupitelů Zlínského kraje! Kraj poté zaplatil bývalým vlastníkům celých 174.629.400 korun českých! 

Nová krajská nemocnice ve Zlíně - Malenovicích je projektem 21. století, projektem tzv. street hospital concept. Zásadně se liší v uspořádání a struktuře i dosažitelnosti drahých a náročných medicínských technologií počínaje rentgenologií, laboratořemi, přes operační sály až po intenzivní péči. Konfigurace nemocnice umožní postupnou robotizaci řady obslužných činností. Liší se také vysokým standardem “hotelových služeb “, který ocení budoucí pacienti. Obrovský rozdíl je v dopravní obslužnosti celého areálu. Nová nemocnice striktně oddělí ambulantní pacienty od hospitalizovaných, umožní pacientům větší soukromí i pobyt s příbuznými a ctí koncept individualizované péče ve smyslu „lékař přichází za pacientem“. Díky krátkým vzdálenostem se zvýší produktivita v logistice poskytování zdravotní péče, dojde k elektronizaci medicínských i nemedicínských procesů, centrální přípravě léčiv pro každého pacienta a mnoha dalším novinkám.

V konceptu nové nemocnice je počítáno s tím, že pacienti, kteří nyní v určitém procentu vyhledávají péči mimo území Zlínského kraje, ji budou moci najít v nové nemocnici. Ve stávající struktuře KNTB s omezeným počtem lůžek intenzivní péče, dospávacích pokojů a s množstvím dalších omezení je často obtížné péči zajistit na náležité úrovni, byť personál Krajské nemocnice T. Bati v tomto směru doslova "dělá, co může". Příkladem budiž pediatrie. Jsme jediný kraj v České republice, který nemá lůžka akutní JIP pro děti. Po domluvě s jednotlivými pracovišti sice jsme sice schopni stanovit přesné diagnózy, ale pro všechny strany by bylo lepší péči přímo v kraji centralizovat. Nyní se centralizace děje také, jenže tyhle děti předáváme do péče nemocnicím v jiných krajích. Možnost pečovat o ně posune pediatrii ve Zlínském kraji o obrovský kus vpřed.

Nedostatek zdravotnického personálu dnes řeší nemocnice všech velikostí a napříč Českou republikou. Zdravotnický personál Krajské nemocnice T. Bati by se v případě úspěšné realizace projektu a vzhledem k prakticky stejnému počtu lůžek v plné výši přesunul ze současné Baťovy nemocnice. Očekáváme nárůst jednotlivých odborností i zvýšení produktivity práce, protože zde vzniknou nové lékařské specializace a oddělení. Velká zdravotnická technologie, spojená přímo se stavbou, bude řešena nákupem nové techniky, která by se konkrétně na oddělení zobrazovacích metod stejně v horizontu šesti let kvůli hranici své životnosti musela obnovovat tak jako tak. Ostatní zdravotnické technologie se následně přesunou v rámci stěhování do nových prostor. 

Argumenty samozvaných odborníků týkající se „zničení“ okolních nemocnic v případě stavby nové nemocnice jednoznačně pokulhávají!! Do Vsetínské nemocnice se před pár týdny pořídil nový přístroj výpočetní tomografie (CT), letos otevřela nově postavenou budovu interny a čeká ji nový chirurgický pavilon. V plánu je zde také vybudování hemodialýzy v roce 2020 a stavba iktového centra, které se bude specializovat na léčbu cévních mozkových příhod. V Uherskohradišťské nemocnici, která v uplynulých pěti letech postavila a otevřela dva nové pavilony, je v současné době vyprojektována rekonstrukce plicního oddělení s termínem realizace 2019–2020. Dále se připravuje rekonstrukce stávající interny, do které budou posléze umístěna všechna oddělení LDN, sociální, ošetřovatelská lůžka a celý provoz rehabilitace s plánovaným dokončením v roce 2020–2021. V plánu je také rekonstrukce kuchyně a jídelny v průběhu let 2020–2021.V Kroměřížské nemocnici se letos vybudovala přístavba pro novou magnetickou rezonanci, v plánu je rekonstrukce operačních sálů s realizací v letech 2020–2021 nebo vybudování centrálního příjmu v letech 2021–2022. Asi jen blázen by investoval stamiliony do zdravotnických provozů, které by chtěl omezovat. A tak bychom mohli pokračovat stále dál…

S oponenty projektu nové zlínské krajské nemocnice se určitě v jednom shodneme. Nemocnici nedělá budova, ale výborné podmínky pro výkon zdravotnické či lékařské praxe, moderní zázemí pro personál i pacienty. To vše by ale mohla nabídnout právě nová nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Jistě nadchne spoustu mladých lidí pro medicínu a přiláká na tohle pracoviště mladé lékaře. Starý špitál s chátrajícími budovami to asi nebude. Uvědomme si, prosím, ještě jednu zásadní věc. Pořád tady hovoříme O NEMOCNICI! O ZDRAVOTNICTVÍ! Tedy o oblasti s obrovským celospolečenským dopadem! Hovoříme o celku, který by měl být budován s cílem poskytovat péči po dobu desítek let, tedy daleko za časový horizont mandátu současných i příštích regionálních politiků. Je to běh na dlouhou trať a směrem ke krajským politikům vyžaduje i jistou dávku osobní odvahy. Doufáme, že spolu s nimi vyběhneme co nejdříve a výsledkem bude to nejlepší pro pacienty i zdravotnické pracovníky ve Zlínském kraji.

Lékařská rada projektu

primář novorozeneckého oddělení, KNTB, a.s., MUDr. Jozef Macko, Ph.D.

primář Oddělení zobrazovacích metod, KNTB, a.s., MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.

primář ARIM, KNTB, a.s., doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

primář Interního oddělení, KNTB, a.s., MUDr. Jiří Latta

primářka HTO, KNTB, a.s., Vsetínská nemocnice, a.s., MUDr. Jana Pelková

vedoucí lékař Interního oddělení, KNTB, a.s., MUDr. Vladimír Kojecký

primář Oddělení klinické biochemie, KNTB, a.s., MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D.

primář Dětského oddělení, Kroměřížská nemocnice, a.s., MUDr. Róbert Jeník

primář Ortopedického oddělení, Uherskohradišťská nemocnice a.s., MUDr. Martin Skládal, Ph.D.

primář Chirurgického oddělení, Vsetínská nemocnice, a.s., MUDr. Radim Slováček 

šéf přípravného týmu pro výstavbu nové nemocnice PhDr. Martin Šamaj, MBA

a další spolupracující primáři, lékaři Krajské nemocnice Tomáše Bati. 

 

Vizualizace nové nemocnice ve Zlíně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Názory, ParlamentniListy.cz
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Oldřich Rambousek: Globální evropský průšvih narůstá a není řešen

20:17 Oldřich Rambousek: Globální evropský průšvih narůstá a není řešen

Evropa má těch průšvihů hodně, viďte? Který se dá nazvat tím hlavním? Samozřejmě, že je důležitý úhe…