Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy - díl 8. Žurnalistický slovník

1.2.2018 1:12 odp.

Asi není třeba dlouze představovat Karla Poláčka (1892-1945). Kromě hory dalších textů, fejetonů, soudniček, kratších i delších próz, vzešlých z jeho stolu, zůstane asi navždy zapsán knížkou Bylo nás pět. Strhujícím návratem do idyly dětství, posledním dochovaným autorovým dílem před odchodem do Terezína (vyšlo až po válce, 1946). To z tohoto textu pochází dnes už okřídlený bonmot o „hoších, co spolu mluví“, který před lety tak ústrojně vnesl do českého politického prostředí Miroslav Macek.

Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy - díl 8. Žurnalistický slovník
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Žantovský

Poláček byl především novinář, a to excelentní. Zůstal jím i v mnoha textech prozaických, smysl pro stručné a výstižné vyjádření, velmi často obsahující neskrývanou ironii, z něj činil i na svou – na výjimečné autory typu Čapka, Basse, Těsnohlídka či Hoffmeistera přebohatou - dobu zjev výjimečný. A možná právě proto, že byl novinářem z duše i těla, nesnesl intelektuální pohodlnost, tak vlastní mnoha českým novinářům (a též politikům). Proto také vydal unikátní knížečku Žurnalistický slovník (vyšla v roce 1934 s předmluvou Karla Čapka – jeho slavným esejem V zajetí slov). Při jeho louskání se nejen dobře pobavíte, ale zároveň si uvědomíte, jak nadčasové jeho glosy a poznámky na okraj novinářského neumětelství vlastně jsou.

Pro náš účel jsem vynechal jen některá slovníková hesla, zasazená velmi konkrétně do dobového kontextu (Poláček si tu třeba velmi rozkošně utahuje z Mladočechů a jmenovitě Karla Kramáře). Podstatné pasáže textu, včetně autorova úvodu, zde ovšem přináším ve výtahu víc než obsažném.

Obral jsem si za úkol sebrati několik novinářských frází a seřaditi je abecedně v jakýsi slovník. Nemohu do tohoto slovníku pojmout všechny běžné fráze a typické obraty našich časopisů, obávaje se, že bych musil napsat obsáhlou encyklopedii, které by se mohl věnovat odborník, jenž by se rozhodl považovati ji za své životní dílo. Můj zájem se kloní k politické a lokální části denního tisku, odkudž jsem získal největší kořist. Daleko méně se dotýkám hospodářské a sportovní rubriky. Naprosto pak pomíjím kritický argot takzvaných kulturních sloupců, ačkoli právě odtud vychází největší korupce české řeči. V zrcadle rafinovaných a rutinovaných frází kulturních reportérů denního tisku jeví se i průměrnému pozorovateli současný úpadek mravů, rozklad osobností a drolení charakteru. - Mám za to, že náklonnost k frázím prozrazuje ducha šejdířského, a považuji frázistu za podvodného kridatáře v oblasti ducha. Frázista, abych hovořil mluvou trestního zákona, béře na sebe falešnou tvářnost člověka majícího myšlenky a schopného úsudek vydávati. Ve skutečnosti je prokázáno, že záliba ve frázích vzniká z neznalosti fakt, z nepřítomnosti myšlenky a nedostatku vlastního úsudku. Čímž dopouští se frázista zločinu podvodu, a je tudíž právem na něho žalováno.

Fráziství možno považovati za morální inflaci. Když fráze vznikla, vyjadřovala snad jistou hodnotu, takže ten, kdo ji přijímal, mohl věřiti, že za ni dostane naznačenou částku v zákonité měně. Fráze upadá na ceně zrychlenou cirkulací. Z nedostatku duševního zboží se tisknou fráze, vzniká inflace a konečně se za úplně znehodnocenou frázi nedostane vůbec žádný ekvivalent.

Pro novinářskou frázi je příznačná záliba v byvším, dávno uplynulém a v neskutečnosti. Politická terminologie našich novin je ovšem svou povahou bojovná, ale čerpá ze středověkého válečnictví. Ignoruje dnešní principy a zbraně nynějšího válečnictví. Je schována za svým valem a odolává nárazům moderní civilizace. V politické frazeologii nenajdeme kulomet, vrhače plamenů, drátěné překážky a vlčí jámy. Tu a tam se ozývá již bubnová palba a vyklizují se přední pozice. Valnou měrou však náklonnost k politické frázi patří středověku. Bojuje se s odkrytým hledím, vchází se v řečnický turnaj, najatí žoldnéři lámou za své pány kopí; vrhají se smolné věnce do našich tvrzí, otravují se studně, vstupuje se na kolbiště s čistým štítem, straničtí novináři nazývají se panoši svých zaměstnavatelů i vysílají se otrávené šípy. A často ozývá se v našich novinách slovo: Zrada! Bylo to oblíbené slovo starších spisovatelů historických románů a z těch bylo převzato do novin. Novinářská fráze, jsouc ponořena v konvenční, romantickou náladu, jeví zvláštní oddanost k této starobylé rekvizitě. Zrada značí, že nějakého cíle nebylo dobyto přímo, ale postranními cestičkami. Postranní cestičky jsou kroucené. Fráze je slovní ornament. Ornament je kroucený, a proto je zrada v novinářské politické terminologii nepostradatelná.

Tento slovník míní parodistickým způsobem zlehčovati novinářskou frázi a uváděti ji ve veřejný posměch. Autor by si přál frázi tak rozkotati, aby z ní památky nezbylo. Avšak ach! Autor cítí, že již na počátku své úlohy upadá v rezignaci. Fráze je nezrušitelná. Rozpadá se pouze stářím a zanikajíc dává život mladým. Fráze má podhoubí, ze kterého rostou nové fráze na místě těch, které zrezivěly.

A
Aritmetika
je volební.
Augiášuv chlév. Viz: Aféry, Komunální hospodářství a Zkrachované.
Aféra. Viz: Augiášův chlév. Aféra je senzační, odporná a provaluje se. Viz: Bahno. Aféry budí rozruch v celém okolí a široké veřejnosti. Viz: Veřejnost.
Algebra je politická.

B
Bagatelizování
odpůrců se nevyplácí. Ani voliči a zejména poplatníci se nedají bagatelizovat.
Bahno. Rozeznáváme dvojí bahno. Společenské a politické. Nejrozšířenější je bahno velkoměsta. Týká se statistiky pohlavních chorob, prostituce, nočních lokálů a pochybných tančíren. Bahno politické bývá na radnicích, v politických stranách, peněžních ústavech. Bahno se odhaluje, bahnem se také třísní šediny zasloužilého odpůrce. V bahně se topí osobnosti i celé skupiny. Poukázati na toto bahno je záslužná činnost.
Bengálem nedají se naši stoupenci zaslepit. Viz: Soudná veřejnost.
Bezmezná je troufalost, s jakou se odvažují předstoupit před zraky soudné veřejnosti.
Blábolení našich odpůrců vzbuzuje: Útrpnost, oprávněnou nevoli, veselost a hnus soudné veřejnosti. Blábolením se má zakrýti blamáž.
Blamáž si utržili: Naši nepřátelé, pomluvači a nactiutrhači. Blamáž se zakrývá povídáním a blábolením. Blamáž vzbuzuje hlučnou veselost. Utrpí se zpravidla na schůzích, kde se dostane pádná odpověd'. Viz: Pádná odpověd' a Kvapný ústup.

C
Cestičkami
vyšlapanými nechodíme, ale Cesty nové nastupujeme.
Cizina spřátelená. Co tomu řekne cizina?
Cizinci se právem pozastavují. Cizinci s uznáním hovoří.

Č
Čirý
je výmysl, co tvrdí naši odpůrci.
Čísla hovoří výmluvně. Volební čísla ukazují výmluvně, že jsme na stálém postupu. Viz: Machinace.

D
Dav
je rozvášněný.
Demagogie je průhledná a pustá. K demagogii se nikdy nesnížíme. Viz: Pustá, Průhledná, Lid.
Dobrodruhy politické odmítáme, odhalujeme, stavíme na pranýř, vrháme na ně pronikavé světlo.
Důrazné bývají rezoluce a kroky, které podnikli naši poslanci a senátoři za příčinou odstranění tohoto nešvaru.
Důstojnost naše nám nedovoluje, abychom se snížili k polemice s takovým odpůrcem.

E
Efektivní
jsou ztráty.
Existence je pochybná.
Existenční jsou otázky.

F
Fabrikují
se výmysly.
Fakta hovoří zřetelnou mluvou.
Farizeové. Farizeové kroutí pokrytecky očima, provozují tanec mezi vejci, což je podívaná pro bohy. Metají písek do očí, zaslepují lesklými frázemi a prolévají krokodýlí slzy. Viz: Soudná veřejnost, Lep a Vějička.
Fatální je případ a hospodářská situace.

H
Hledíme
ve tvář nejisté budoucnosti.
Hluboce zarmouceni podáváme zprávu.
Hluboký dojem zanechala v srdcích posluchačů procítěná řeč.
Hoří jim půda pod nohama. Viz: Voličové.
Hra s ohněm. Viz: Lid.

CH
Chameleon
i. Viz: Politika.
Chamtivost. Viz: Poválečná demoralizace.
Chátra. Viz: Lid.
Cherubínským jazykem promlouvali. Viz: Voličové.
Chladné bylo přijetí.
Chorobné je velikášství.

I
Ilustrace
je výmluvná. Zejména ilustrace stávajících poměrů.
Incident je neblahý. Vyskytuje se v zahraniční politice.
Internacionální je kapitál, židovstvo, hesla a umění.
Izraelité jsou naši spoluobčané mojžíšského vyznání, ucházíme-li se o jejich hlasy nebo příspěvky na dobročinné účely. Jinak jsou to zkrátka židé, židi a židáci. Nářek v Izraeli propuká, šlápneme-li židům na paty.

J
Jalové
jsou výtky a argumenty. Jalové výtky se odmítají a jalové argumenty samy sebou padají.
Jasno budiž! Název brožurek "Budiž jasno!". Takové brožurky vydávají poslanci vyloučení pro korupci ze strany.
Jásot je předčasný. Jímají nás vážné obavy o naši samostatnost, hospodářskou budoucnost a hrůza nad tím, kam až může klesnout vzdělaný člověk.
Jízlivé tyto poznámky nechávají nás chladnými.

K
Klacky
pod nohy se házejí.
Klamné zprávy šíří nepřátelský tisk.
Klepy jsou nejapné, jalové a směšné.
Klestí si cestu zdravá myšlenka a zdárný vývoj.
Klíč k dané situaci jest hledati.
Klid důstojný zachoval lid přes demagogické štvaní. Viz: Lid.
Kocovina. Viz: Volební výsledky. Kocovina se zmocní.
Komedianti. Viz: Kejklíři, Tanec mezi vejci a Podívaná pro bohy.
Konce jsou takové, smutné a neblahé.
Kostky jsou vrženy.
Kousavá je ironie.
Kousek je povedený.
Kritika je pronikavá, oprávněná, průbojná, zlovolná.
Kruhy jsou odpovědné, rozhodující a interesované.
Krunýřem jsme obrněni proti nájezdům anonymních pisatelů.
Kruté jsou mrazy.
Křepčení se provozuje kolem zlatého telete. Křepčí: Demagogové, farizeové a falešní proroci.
Křičí fakta.
Kvetoucí je obchod, průmysl, vědy a umění.
Kyne nám skvělá budoucnost.

L
Lámati
kopí. Viz: Žoldnéři.
Leadři budou hájiti naše barvy v cizině.
Lehkověrní voliči sedli na lep. Viz: Voliči.
Lesklé jsou fráze.
Lid je dobrý, důvěřivý, lehkověrný, uvědomělý a nesedne na lep podvodníkům, demagogům a kejklířům. Lid prohlédne a pak běda svůdcům!

M
Machinace
jsou nekalé. Viz: Rejdy.
Malicherných sporů zanechme.
Malý člověk. Viz: Poplatníci a Živnostnictvo.
Mámení. Brýle mámení nasadili.
Mamon je mrzký.
Máslo na hlavě mají.
Matou pojmy.
Mátožná je představa.
Melou hubou. Viz: Žvanilové.
Mentorování - ať si ponechají pro sebe a podívají se raději do vlastních řad.
Meze své má trpělivost našeho lidu.
Místečka jsou teplá. Viz: Sinekury.
Mlácení prázdné slámy jsou řeči našich odpůrců.
Mocným dojmem působí.
Modré z nebe slibují: Demagogové, matadoři a předáci. Viz: Voličové a Lid.
Moralizování je plané.
Morální vítězství je naše, i když volební číslice vykazují jistý přesun.
Mouřenín vykonal svou povinnost: Vyhození poslance ze strany.
Možnosti mnohé skýtají.
Mraky zvedají se na politickém obzoru.
Mravy takové jsou nám cizí. Viz: Podivné, Úřady a Zlořády.

N
Nabobové
jsou nadutí. Viz: Matadoři.
Nadávky jsou pusté a šťavnaté.
Nadějný je synáček a mládež.
Nadělení je pěkné.
Nadšení stoupenců se stupňuje a nezná mezí.
Naléhavý je úkol a řešení. Námaha byla bezvýsledná.
Námezdní jsou štváči.
Následky jsou nedozírné.
Nasnadě je otázka.
Nemotorné je vykrucování.
Nemrav je podivný a zavádějí jej úřady.
Nemyslící dav. Viz: Lid a Voličové.
Není pravdou, naopak je pravdou.
Nervozita politická se stupňuje.
Neslýchané je jednání.
Neudržitelné jsou poměry.
Neurvalé jsou útoky.
Neutuchající je potlesk.
Nízké je smýšlení.
Notoričtí jsou opilci a štváči.

O
Obecenstvo se vyzývá.
Obchod trpí. Obchody jsou nekalé.
Obraz stávajících poměrů je truchlivý.
Odhalení toto je prostě senzační.
Odívají svá tvrzení v roucho lesklých frází. Viz: Fráze a Roucho.
Odklady jsou stálé a zaviňují neudržitelný stav.
Odpor je jednohlasný, bouřlivý a spontánní.
Odrážíme nápor. Viz: Palba.
Ohlas nelíčený vzbudil.
Okázalé je vystupování. Viz: Matadoři a Nabobové.
Omezené jsou naše prostředky a mozky politických odpůrců.
Omyl je vysvětlitelný.
Organizace naše tvoří nerozborný šik.
Otázky jsou naléhavé a ožehavé. Otázky se nadhazují a přetřásají.

P
Pádná
je odpověď.
Památka je světlá.
Pan. Potupný titul odpůrců.
Pánovitý je tón.
Pasivně přihlížíme.
Pašalík. Viz: Turecké hospodářství, Nabobové a Matadoři.
Pátrání je horečné.
Paušální je tvrzení.
Pestrá je minulost a společnost.
Pikantní je příchuť.
Plamenná jsou slova a výzvy, které zůstaly bez povšimnutí.
Plánovité je obhospodařování, útoky na naši stranu a zbídačování pracujících vrstev.
Pletichy. Viz: Dr. Beneš.
Plivá se na lepší minulost a po všem, co je nám svato.
Ploché je myšlení.
Plouti s proudem.
Po krk má veřejnost takových slibů.
Pojmy jsou zmatené.
Pokoutní. Viz: Rejdy.
Pokroková veřejnost musí být na stráži.
Pokroucený je smysl.
Pokusy. Viz: Průhledné. Pokusy takové jsou nejapné. Lid je prohlédne a odvrací se od nich s hnusem.
Politický obzor je zachmuřen.
Pomluvy jsou nejapné a my je odmítáme.
Ponižující je chování.
Potíže jsou vládní a koaliční.
Pranýřujeme veřejně toto jednání.
Prapor třímáme.
Práva jsou svatá a nezadatelná. Práva bývají poplivána, zašlapána a zneuctěna.
Pravda. Viz: Není. Jsou s pravdou na štíru.
Prekérní. Viz: Situace.
Pronikavý je úspěch.
Proroci jsou falešní.
Protest je nejostřejší a plamenný. Protesty nepomáhají.
Přání jsou zbožná.
Příkrý je soud.
Přímočaré je řešení.
Přísné vyšetření žádáme. Přísný je režim.
Přítelíčkové jsou i v našich řadách.
Přítrž. Viz: Řádění, Jednání a Poměry.
Pštrosí politika. Pusté je štvaní a lež. Viz: Fráze.

R
Radikální
postup k ozdravení veřejných poměrů.
Rámusení je plané a nikoho nepřesvědčí.
Reakční jsou choutky.
Rekapitulujíce všecky body, přicházíme k překvapujícímu výsledku.
Reklama je barnumská a ohlušující.
Reptání se ozývá v řadách nespokojeného lidu. Bez reptání snášela svůj osud.
Respektování našich požadavků si vynutíme.
Revolverový je tisk.
Riskantní je podnik a počínání.
Robustní je zjev a fráze.
Rozhodující činitelé by si měli býti vědomi, k rozhodujícím činitelům voláme, na adresu rozhodujících činitelů apelujeme.
Roztrpčení chápeme.

Ř
Řádění
rozběsněného živlu. Řádění našich odpůrců nechá nás chladnými.
Řady naše vzrůstají. Postupujeme v sevřených řadách. Řady odpůrců prořídly. V řadách nepřátel svítá.
Řešení je neodkladné, naléhavé a zdravé.
Řevnivost vzájemná je na škodu našeho národního celku.
Řídký je úkaz.
Řinčení prázdných frází.
Řvoucí je fráze a lúza.

S
Sáhodlouhý
je projev.
Sinekury jsou teplé. Viz: Místečka, Matadoři a Nabobové.
Siroty jsou bědné. Situace. Viz: Obzor.
Situace je prekérní, nejistá, zoufalá. Plní nás obavami.
Skálopevné přesvědčení chováme.
Soumrak bohů. Viz: Pozice, Rady, Strana, Voličové.
Srdečné je přijetí.
Strana naše uhájila své pozice přes nezřízenou agitaci odpůrců, kteří se neštítili nejhorších prostředků, zatímco jiné strany vyšly z volebního zápasu oslabeny. Naší straně neuškodí, odejde-li několik nespolehlivých elementů, zatímco v jiných stranách jest pozorovati hromadný útěk, neboť jejich stoupenci prohlédli.
Striktní je rozkaz.
Symptomy jsou nezdravé.
Sypati písek do očí. Viz: Fráze, Lid, Lep, Tanec mezi vejci a Podívaná pro bohy.
Systematické je ohlupování.

Š
Šarlatáni.
Viz: Lid, Voličové, Lesklé, Prohlédnou, Lep, Fráze a Vějička.
Šikmá je plocha.
Široká je veřejnost.
Šíří se nepravdy.
Škodolibé jsou poznámky a posměch.
Štavnaté jsou nadávky.
Štír. Jsou s pravdou na štíru.
Štvaní je nezodpovědné a pusté.

T
Tanec
mezi vejci. Viz: Podívaná pro bohy, Kejklíři, Krutihlavové a Šarlatáni.
Tápeme ve tmách.
Tenata. Viz: Voličstvo, Uvědomělý a Lep.
Těžiště dnešní hospodářské situace.
Tiskovina pokoutní aneb plátek.
Tlumočí přání obyvatelstva. Viz: Starosta.
Trapné jsou rozpaky a ticho.
Trefná je odpověď.
Trestající je rámě spravedlnosti.
Troufalost je bezpříkladná.
Trpělivost má své meze.
Třímá otěže vládní.

Ť
Ťala
do živého naše poznámka.
Ťulpasové jsou pořádní a věří těmto povídačkám.

U
Ubohostmi
tohoto druhu se zabývati nebudeme.
Ubrániti se nemůžeme pocitu.
Učinili jsme zadost.
Události daly nám za pravdu.
Uhájili jsme své pozice. Viz: Strana a Volby. Úhlavní jsou nepřátelé.
Uklidnění hladiny veřejného mínění.
Ukolébati ve snění.
Ulomili jsme hrot tomuto tvrzení.
Úmysl je nabíledni.
Určitá část veřejnosti považuje za nutno.
Urputnému zápasu jsme byli svědky.
Úskok je volební.
Ušlechtilé jsou snahy.
Uštěpačné jsou poznámky na naši adresu.
Útrapám podlehl.
Utrousil poznámku.
Útrpný úsměv. Viz: Blábolení a Tanec mezi vejci.
Úzkoprsá je byrokracie. Viz: Zlovolná.
Užasne veřejnost, až předložíme jí dokumenty.

V
V hodině
dvanácté.
Váhavost není na místě.
Vášeň je neblahá.
Velebný je kmet a naše hory.
Velkopanské jsou choutky. Viz: Matadoři a Nabobové. Velkopanské je také gesto.
Ven z přítmí!
Venkoncem to neodpovídá pravdě.
Veřejnost je: Široká, uvědomělá. Veřejnost se právem ptá. Veřejnost je znepokojena, krajně pobouřena, nedá se napálit, nesedne na lep, na vějičku, nedá se zaslepit lesklými frázemi; pobouření zmocnilo se naší veřejnosti.
Vesla jsou vládní. Viz: Otěže a Kormidlo.
Vesnice jsou španělské.
Věcné jsou poznámky a námitka.
Vítáme toto rozhodnutí.
Vkus je vytříbený.
Vláčeti tiskem.
Vláda budiž pamětliva toho. Vládní opatření selhala. Vznášíme apel na vládu. Co činí vláda? Vládnoucí kruhy v tomto státě.
Vnášeti neklid.
Vodu na mlýn vháněti.
Vody jsou stojaté.
Voličové nahlížejí do volebních seznamů. Odsoudí protilidovou politiku. Nedají se másti a nesednou na lep. Jsou uvědomělí a nedají si sypat písek do očí. Nedají se zaslepit lesklými frázemi. Co tomu řeknou voličové? Voličové jednomyslně odmítnou. Volební výsledky mluví zřetelnou mluvou.
Vroucí přání chováme.
Všímá si bedlivě. Viz: Veřejnost.
Vybarvili se! Název volebního letáku.
Vyděděnci lidské společnosti.
Vykrucování nepomůže.
Výmluvy jsou jalové a nejapné.
Výprask je zasloužený.
Vyslovili jsme důvěru.
Výslovně jsme uvedli.
Výstražné je znamení a příklad.
Vystřízlivění nastalo v jejich řadách. Viz: Řady, Mozky, Svítání.
Vyšplhali se po zádech voličstva. Viz: Voličové, Sinekury, Teplá místečka. Matadoři a Nabobové.
Vyzdvihli jsme okolnost.
Vzdušné zámky se staví.

Z
Zářivý
je příklad a vzor.
Zasloužená je odpověď. Viz: Voličstvo a Pádná.
Záslužný je čin.
Zastírati pravou skutečnost.
Zdařilá je schůze a projev.
Zdravé jsou snahy, žaludek a lekce.
Zeje prázdnotou představení a voličská schůze.
Získali jsme nový přírůstek hlasů.
Zítřek přinese rozhodnutí.
Zkoumáme bedlivě.
Zlehčují se nevážným způsobem zásluhy.
Zločinné jsou choutky.
Zlovolná je kritika.
Zračí se bezradnost.
Zralé je uvážení.
Zžíravá je satira.

Ž
Žabomyší je vojna. Viz: Podívaná pro bohy, Tanec mezi vejci a Žongléři. Železná nutnost káže.
Žlab. Viz: Koryto, Matadoři, Nabobové, Vyšplhali, Místečka, Sinekury a Teplá.
Žlučové jsou poznámky.
Žongléři provozují tanec mezi vejci, což je podívaná pro bohy.
Žumpa. Viz: Tiskoviny.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

JUDr. Jiří Pospíšil byl položen dotaz

Dozimetr

Dobrý den, každý den na Vás v kauze Dozimetr vyplouvají nové a nové nepříjmené informace. Zdá se, že jste v té obří chobotnici měl také své chapadlo. Netvrdím, že jste se dopustil korupce, to si nemyslím ani o Gazdíkovi, ale ten aspoň částečně přijal zodopovědnost a rezignoval. Co vy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Miroslav Macek: To už se všichni úplně a zcela zbláznili?

10:02 Miroslav Macek: To už se všichni úplně a zcela zbláznili?

Pondělní glosy Miroslava Macka